Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javna prezentacija urbanističkog projekta za benzinsku stanicu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kostolac“ u Kostolcu u ulici Karađorđevoj na k.p.br.1019 i delu k.p.br.2391 obe K.O.Kostolac -grad, izrađen od Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, iz Pančeva, ulica Karađorđeva broj 4. Odgovorni urbanista je Olivera Dragaš, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0884 06.

Investitor urbanističkog projekta je NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta broj 12, 21 000 Novi Sad .

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 15.06.2021. godine , zaključno sa 21.06.2021. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-764.

Planska dokumentacija

 SSG Kostolac – Zavod za zaštitu prirode RS – mišljenje

Podeli sa drugima: Facebook Twitter