Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJЕKTA za proširenje kompleksa za proizvdonju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na kat. parc. 9452/1 K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  LJ  U  J  Е

JAVNI POZIV ZA PRЕZЕNTACIJU

Urbanističkog projekta za proširenje kompleksa za proizvodnju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac, urađen od strane „IDEST“ D.O.O. iz Kragujevca. Odgovorni urbanista je Ivana Obradović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 1391 13.

Investitor urbanističkog projekta je „AWLL Communications“d.o.o. iz Beograda, ul. Vladimira Mitrovića br. 15.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 13.08.2019. godine, zaključno sa 20.08.2019. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

DOKUMЕNTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter