Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за проширење комплекса за произвдоњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на кат. парц. 9452/1 К.О. Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за проширење комплекса за производњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на к.п.бр. 9452/1 КО Пожаревац, урађен од стране „IDEST“ Д.О.О. из Крагујевца. Одговорни урбаниста је Ивана Обрадовић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 1391 13.

Инвеститор урбанистичког пројекта је „AWLL Communications“д.о.о. из Београда, ул. Владимира Митровића бр. 15.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 13.08.2019. године, закључно са 20.08.2019. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter