Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija
 

Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo O B J  A  V  Lj  U  J E 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10, urađen od strane Društva za planiranje, urbanističko, arhitektonsko projektovanje i menadžment „MG & partners“ d.o.o. iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0234 03.

Investitor urbanističkog projekta je „ ARMATFER GRADNjA“ d.o.o. iz Požarevca, TC Milena Pavlović Barili.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7  (sedam) dana, počev od 10.04.2018. godine, zaključno sa 16.04.2018. godine, u kancelariji broj 105 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 105 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-743.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter