Početak » Obaveštenja
 

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNU SEDNICU KOMISIJE ZA JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac na životnu sredinu, održan je od 20. JULA DO 18. AVGUSTA 2020. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA, u gradovima Smederevo i Požarevac i opštinama Veliko Gradište i Golubac, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac biće održana u ponedeljak 21. septembra 2020. godine u maloj sali Centra za kulturu Požarevac, Jovana Šerbanovića 1, i to:

– u 10,00 časova za podnosioce primedaba sa teritorije gradova Smederevo i Požarevac,

– u 12,00 časova za podnosioce primedaba sa teritorije opština Veliko Gradište i Golubac.

Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i iste usmeno obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, mole se sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da učestvuju na javnoj sednici Komisije za javni uvid, da svedu broj predstavnika na minimum, uz obavezno poštovanje propisanih mera zaštite. 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter