Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javne nabavke za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja   za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/52 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu čl. 2, 3, 4, 5, 6. i 8.  Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/52 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-11/2021-13-1 od 1. februara 2021. godine Gradskog veća Grada Požarevca, člana 26. stava 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 1/15, 7/15,  7/16 i 3/17),

Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

JAVNI OGLAS

za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja 

 za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/52 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca

I

            Grad Požarevac kao nosilac javne svojine građevinskog zemljišta, sa celinom i bez tereta, oglašava otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/52 K.O. Požarevac,  u ulici Đure Đakovića b.b. u Požarevcu, upisanog u list nepokretnosti 5450 K.O. Požarevac površine 15 ari 75m2, u postupku javnog nadmetanja.

II

Planirana namena, način korišćenja površina građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli iz tačke I ovog oglasa i osnov za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno građevinske dozvole je  Plan detaljne regulacije „Severni blok industrijske zone“ u Požarevcu “Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 5/10).

III

Početna cena građevinskog zemljišta iz tačke I  iznosi 140.000,00  dinara po 1 aru, što za  površinu od 15 ari 75m2 iznosi 2.205.000,00 dinara.

IV

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za građevinskog zemljišta je najviši iznos izlicitirane cene, odnosno najpovoljnija cena, izražena u evrima na dan sprovedene licitacije, s tim da će isplata biti izvršena u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

V

Iznos licitacionog koraka iznosi 5% u prvom licitacionom krugu od  početne vrednosti  građevinskog zemljišta, a u ostalim licitacionim krugovima 5%  od vrednosti ponuđene cene u prethodnom licitacionom krugu.

VI

U postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati pravna lica, preduzetnici i fizička lica čije su prijave blagovremene, uredne i potpune.

Učesnici koji su  podneli  neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a takve prijave  biće odbačene.

VII

Uslov za učešće u postupku javnog nadmetanje je izvršena uplata depozita u visini od 20% od početne cene građevinskog zemljišta, na račun broj 840-705804-32 primalac Grad Požarevac; svrha uplate: depozit – javno nadmetanje, s pozivom na broj 97-52080.

VIII

Naknadu za promenu načina korišćenja i katastarske  klase građevinskog zemljišta plaća učesnik koje je ponudio najpovoljniju cenu.

IX

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom  listu ,,Politika“.

Prijava za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta mora sadržati:

  • katastarske oznaka građevinskog zemljišta za koje se podnosi prijava;
  • ako je podnosilac fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja, broj kontakt telefona i potpis;
  • ako je podnosilac preduzetnik i pravno lice:naziv, odnosno poslovno lice, matični broj, poreski identifikacioni broj i sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;
  • broj računa na koji se treba izvršiti povraćaj depozita.

 

Uz prijavu se dostavlja sledeća dokumentacija:

  • dokaz o uplaćenom depozitu;
  • ovlašćenje za zastupanje;

fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

X

Prijava se u zatvorenoj koverti  dostavlja neposredno preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa naznakom: Komisija za građevinsko zemljište Grada Požarevca – za javno nadmetanje, ulica Drinska broj 2 Požarevac.

XI

Razgledanje građevinskog zemljišta i dokumentacije u vezi otuđenja predmetnog zemljišta, može se izvršiti u vremenu trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu rukovodiocu Odeljenja za imovinsko-pravne poslove  Gradske uprave Grada Požarevca. 

XII

Postupak javnog nadmetanja održaće se  dana 12. marta 2021. godine u 10 sati u sali 107 Gradske uprave Grada Požarevca.

XIII

Podnosilac prijave koji se prijavio za učešće na javnom nadmetanju, a koji ne  pristupi javnom nadmetanju, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XIV

Učesniku javnog nadmetanja koji nije ponudio najpovoljniju cenu za otuđenje građevinskog zemljišta, izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita u roku od 8 dana od dana okončanja postupka javnog nadmetanja, na tekući račun naznačen u prijavi.

XV

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu za  građevinsko zemljište, dužan je da utvrđenu cenu građevinskog zemljišta isplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

XVI

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu, a ne zaključi ugovor o otuđenje građevinskog zemljišta u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine Grada Požarevca, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XVII

Bliži podaci o građevinskom zemljištu koje se otuđuje, postupku i dokumentaciji u vezi ovog javnog oglasa, mogu  se dobiti na telefon broj: 012 – 539-638  i od kontakt osobe Dragane Živanović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter