Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавне набавке за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања   за отуђење грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/52 К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца

На основу чл. 2, 3, 4, 5, 6. и 8.  Одлуке о покретању поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/52 К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-11/2021-13-1 од 1. фебруара 2021. године Градског већа Града Пожаревца, члана 26. става 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15,  7/16 и 3/17),

Градско веће Града Пожаревца објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања 

 за отуђење грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/52 К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца

I

            Град Пожаревац као носилац јавне својине грађевинског земљишта, са целином и без терета, оглашава отуђење грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/52 К.О. Пожаревац,  у улици Ђуре Ђаковића б.б. у Пожаревцу, уписаног у лист непокретности 5450 К.О. Пожаревац површине 15 ари 75м2, у поступку јавног надметања.

II

Планирана намена, начин коришћења површина грађевинског земљишта на катастарској парцели из тачке I овог огласа и основ за издавање локацијских услова, односно грађевинске дозволе је  План детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу “Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 5/10).

III

Почетна цена грађевинског земљишта из тачке I  износи 140.000,00  динара по 1 ару, што за  површину од 15 ари 75м2 износи 2.205.000,00 динара.

IV

Критеријум за избор најповољнијег понуђача за грађевинског земљишта је највиши износ излицитиране цене, односно најповољнија цена, изражена у еврима на дан спроведене лицитације, с тим да ће исплата бити извршена у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

V

Износ лицитационог корака износи 5% у првом лицитационом кругу од  почетне вредности  грађевинског земљишта, а у осталим лицитационим круговима 5%  од вредности понуђене цене у претходном лицитационом кругу.

VI

У поступку јавног надметања могу учествовати правна лица, предузетници и физичка лица чије су пријаве благовремене, уредне и потпуне.

Учесници који су  поднели  неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве  биће одбачене.

VII

Услов за учешће у поступку јавног надметање је извршена уплата депозита у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта, на рачун број 840-705804-32 прималац Град Пожаревац; сврха уплате: депозит – јавно надметање, с позивом на број 97-52080.

VIII

Накнаду за промену начина коришћења и катастарске  класе грађевинског земљишта плаћа учесник које је понудио најповољнију цену.

IX

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном  листу ,,Политика“.

Пријава за учешће у јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта мора садржати:

  • катастарске ознака грађевинског земљишта за које се подноси пријава;
  • ако је подносилац физичко лице: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања, број контакт телефона и потпис;
  • ако је подносилац предузетник и правно лице:назив, односно пословно лице, матични број, порески идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат;
  • број рачуна на који се треба извршити повраћај депозита.

 

Уз пријаву се доставља следећа документација:

  • доказ о уплаћеном депозиту;
  • овлашћење за заступање;

фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката и потврда о пореском идентификационом броју.

X

Пријава се у затвореној коверти  доставља непосредно преко писарнице Градске управе Града Пожаревца, или путем поште препорученом пошиљком са назнаком: Комисија за грађевинско земљиште Града Пожаревца – за јавно надметање, улица Дринска број 2 Пожаревац.

XI

Разгледање грађевинског земљишта и документације у вези отуђења предметног земљишта, може се извршити у времену трајања јавног огласа, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 сати, уз претходну најаву руководиоцу Одељења за имовинско-правне послове  Градске управе Града Пожаревца. 

XII

Поступак јавног надметања одржаће се  дана 12. марта 2021. године у 10 сати у сали 107 Градске управе Града Пожаревца.

XIII

Подносилац пријаве који се пријавио за учешће на јавном надметању, а који не  приступи јавном надметању, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

XIV

Учеснику јавног надметања који није понудио најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, извршиће се повраћај уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана окончања поступка јавног надметања, на текући рачун назначен у пријави.

XV

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену за  грађевинско земљиште, дужан је да утврђену цену грађевинског земљишта исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

XVI

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену, а не закључи уговор о отуђење грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине Града Пожаревца, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

XVII

Ближи подаци о грађевинском земљишту које се отуђује, поступку и документацији у вези овог јавног огласа, могу  се добити на телефон број: 012 – 539-638  и од контакт особе Драгане Живановић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter