Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava putem subvencija za unašpređenje govedarske proizvodnje

Na osnovu člana 9. stav 3. tačka 3. Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009, 4/2010 i 8/2011), i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava broj 184/2012 od 05.12.2012. godine Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca, Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS 

O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

PUTEM SUBVENCIJA ZA UNAPREĐENjE GOVEDARSKE PROIZVODNjE  NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2012. GODINI

01. Predmet:

– izbor korisnika sredstava za realizaciju Programa mera za dodelu bespovratnih sredstava, u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj stočarske proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i gradske opštine Kostolac, kao i mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevca.

02. Program mera:

– unapređenje i razvoj govedarske proizvodnje u 2012. godini, putem dodele bespovratnih sredstava/subvencija za goveda u tovu (muškog pola oteljeno od 29. novembra 2011. i u 2012.god.).

– iznos bespovratnih sredstava je 10.000,00 dinara po jednom grlu.

03. Uslovi

opšti uslovi:

-prijava vlasnika grla na konkurs za odobravanje sredstava ,

-fotokopija pasoša grla, sa obe strane,

-fotokopija lične karte vlasnika grla,

-fotokopija namenskog računa registrovanog gazdinstva,

-biznis plan, za preko 100 grla.

posebni uslovi:

Pravo korišćenja sredstava po ovoj Odluci, imaju fizička lica na teritoriji grada Požarevca, koja se bave stočarskom  proizvodnjom, i ispunjavaju sledeće uslove:

– potvrda da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području grada Požarevca,

– potvrda da je grlo upisano u registar nadležnog Ministarstva,

– da je od momenta raspisivanja konkursa nema promena vlasnika grla

– da je učesnik konkursa kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema Agrarnom fondu za razvoj poljoprivrede grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Reč naroda“, zaključno sa 26. decembrom 2012. godine.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE GRADA POŽAREVCA,

na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska br.2, 12000 Požarevac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Obrazac prijave može se uzeti i predati u seoskim mesnim kancelarijama od 9 do 14 časova ili u pisarnici kancelarija broj 9, zgrade Skupštine grada Požarevca.

Broj: 184/2012-1

05.12.2012. godine

P o ž a r e v a c

AGRARNI FOND  ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter