Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca Public competition on exercising the right to incentives for the establishment and strengthening of producer groups in the territory of Pozarevac

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13)  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08, 3/09 i 7/12), Pravilnika o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca u 20014. godini broj 01-06-202/2014-4 od 26. novembra 2014. godine, Odluke Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj 43/14 od 24.07.2014. godine, i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-202/2014-4-1  od 26. novembra 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini

Raspisuje se Javni konkurs  o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u tački uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o ostvarivanju prava na  podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 1. Program mera:

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj.

Pri dodeli podsticaja prioritet će imati programi koji koji podrazumevaju edukaciju poljoprivrednika, subvencionisanje zajedničke nabavke opreme, mehanizacije, preparata, lekova, posete stručnim skupovima i sajmovima, štampanje materijala i slično, pod uslovom da je zakonom dozvoljeno i da nije obuhvaćeno postojećim podsticajima, kao i programi i projekti koje su udruženja već realizovala u 2014. godini ili je njihova realizacija u toku.

Davalac podsticaja zadržavaja pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije kao i da projekat ne odobri u celosti.

 1. Kriterijumi za ocenjivanje podnetih zahteva su:
 2. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 3. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema
 4. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 5. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u predviđenom vremenu;
 6. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 7. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 8. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
 9. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta Agrarnog fonda, i na koji način;
 10. Izveštaj o realizaciji bar jednog projekta
 11. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Agrarnog fonda daće prednost prilikom izbora programa / projekta.
 12. Potrebna dokumentacija:
 • Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs
 • Detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan overen od strane ovlašćenog lica. Za programe i projekte koji su već realizovani potrebno je dostaviti kopije računa (a na zahtev komisije i originali na uvid) na osnovu kojih se se dokazuju troškovi udruženja.
 • Da je dostavljena odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu; original ili overena fotokopija
 • Da je udruženje registrovano na teritoriji Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa); kopija
 • Da je udruženje dostavilo svoj statut; overen od strane ovlašćenog lica
 • Da je udruženje dostavilo kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ako se zahtev podnosi pre 01.03. tekuće godine može naknadna dostava ali obavezno pre potpisivanja ugovora); kopija
 • Da je udruženje dostavilo istoriju svog delovanja od osnivanja ili za zadnje tri godine i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta (ako ih je bilo); overen od strane ovlašćenog lica
 • Da je udruženje dostavilo dokaz o broju svojih članova

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE PROIZVOĐAČKIH GRUPA

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Rok za podnošenje prigovora je deset dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku.

Podnosilac zahteva može da dostavi pismenu izjavu da nema prigovora na sprovedeni postupak i rezultate konkursa i danom predaje izjave završava se period za podnošenje prigovora.

U slučaju da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove prilikom utvrđivanja rang liste prednost ima podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

Sa izabranim podnosiocima prijava se zaključuju ugovori .

Ugovorom iz prethodnog stava bliže se uređuju način i rokovi za prenos sredstava iz budžeta Agrarnog fonda grada Požarevca, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 60 dana, od dana predviđenog za završetak aktivnosti navedenih u zahtevu, dostavi Komisiji i Upravnom odboru Agrarnog fonda izveštaj o realizaciji predviđenih aktivnosti.

U slučaju da potpisnik ugovora ne ispuni obaveze predviđene ugovorom, Agrarni fond ima pravo da potražuje povraćaj sredstava u potpunosti ili za onaj deo programa ili projekta koji nije realizovan.

Obrazac prijave možete preuzeti u kancelariji br. 26.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

U Požarevcu,  26. novembra  2014. godine                                                 Broj: 01-06-202/2014- 4-1

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

 GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

Download OBRAZAC PRIJAVE

 JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13)  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08, 3/09 i 7/12), Pravilnika o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca u 20014. godini broj 01-06-202/2014-4 od 26. novembra 2014. godine, Odluke Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj 43/14 od 24.07.2014. godine, i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-202/2014-4-1  od 26. novembra 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini

Raspisuje se Javni konkurs  o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u tački uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o ostvarivanju prava na  podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 1. Program mera:

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj.

Pri dodeli podsticaja prioritet će imati programi koji koji podrazumevaju edukaciju poljoprivrednika, subvencionisanje zajedničke nabavke opreme, mehanizacije, preparata, lekova, posete stručnim skupovima i sajmovima, štampanje materijala i slično, pod uslovom da je zakonom dozvoljeno i da nije obuhvaćeno postojećim podsticajima, kao i programi i projekti koje su udruženja već realizovala u 2014. godini ili je njihova realizacija u toku.

Davalac podsticaja zadržavaja pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije kao i da projekat ne odobri u celosti.

 1. Kriterijumi za ocenjivanje podnetih zahteva su:
 2. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 3. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema
 4. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 5. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u predviđenom vremenu;
 6. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 7. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 8. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
 9. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta Agrarnog fonda, i na koji način;
 10. Izveštaj o realizaciji bar jednog projekta
 11. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Agrarnog fonda daće prednost prilikom izbora programa / projekta.
 12. Potrebna dokumentacija:
 • Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs
 • Detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan overen od strane ovlašćenog lica. Za programe i projekte koji su već realizovani potrebno je dostaviti kopije računa (a na zahtev komisije i originali na uvid) na osnovu kojih se se dokazuju troškovi udruženja.
 • Da je dostavljena odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu; original ili overena fotokopija
 • Da je udruženje registrovano na teritoriji Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa); kopija
 • Da je udruženje dostavilo svoj statut; overen od strane ovlašćenog lica
 • Da je udruženje dostavilo kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ako se zahtev podnosi pre 01.03. tekuće godine može naknadna dostava ali obavezno pre potpisivanja ugovora); kopija
 • Da je udruženje dostavilo istoriju svog delovanja od osnivanja ili za zadnje tri godine i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta (ako ih je bilo); overen od strane ovlašćenog lica
 • Da je udruženje dostavilo dokaz o broju svojih članova

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE PROIZVOĐAČKIH GRUPA

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Rok za podnošenje prigovora je deset dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku.

Podnosilac zahteva može da dostavi pismenu izjavu da nema prigovora na sprovedeni postupak i rezultate konkursa i danom predaje izjave završava se period za podnošenje prigovora.

U slučaju da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove prilikom utvrđivanja rang liste prednost ima podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

Sa izabranim podnosiocima prijava se zaključuju ugovori .

Ugovorom iz prethodnog stava bliže se uređuju način i rokovi za prenos sredstava iz budžeta Agrarnog fonda grada Požarevca, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 60 dana, od dana predviđenog za završetak aktivnosti navedenih u zahtevu, dostavi Komisiji i Upravnom odboru Agrarnog fonda izveštaj o realizaciji predviđenih aktivnosti.

U slučaju da potpisnik ugovora ne ispuni obaveze predviđene ugovorom, Agrarni fond ima pravo da potražuje povraćaj sredstava u potpunosti ili za onaj deo programa ili projekta koji nije realizovan.

Obrazac prijave možete preuzeti u kancelariji br. 26.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

U Požarevcu,  26. novembra  2014. godine                                                 Broj: 01-06-202/2014- 4-1

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

 GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

Download OBRAZAC PRIJAVE

 JAVNI KONKURS

Podeli sa drugima: Facebook Twitter