Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца Public competition on exercising the right to incentives for the establishment and strengthening of producer groups in the territory of Pozarevac

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13)  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), Правилника о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца у 20014. години брoj 01-06-202/2014-4 од 26. новембра 2014. године, Oдлуке Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број 43/14 од 24.07.2014. године, и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-202/2014-4-1  од 26. новембра 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца у 2014. години

Расписује се Јавни конкурс  о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у тачки успостављање и јачање произвођачких група

 1. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о остваривању права на  подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 1. Програм мера:

Право на коришћење подстицаја имају удружења којима су статутом утврђене активности и циљеви за развој пољопривреде и рурални развој.

При додели подстицаја приоритет ће имати програми који који подразумевају едукацију пољопривредника, субвенционисање заједничке набавке опреме, механизације, препарата, лекова, посете стручним скуповима и сајмовима, штампање материјала и слично, под условом да је законом дозвољено и да није обухваћено постојећим подстицајима, као и програми и пројекти које су удружења већ реализовала у 2014. години или је њихова реализација у току.

Давалац подстицаја задржаваја право да затражи допуну документације или додатне информације као и да пројекат не одобри у целости.

 1. Критеријуми за оцењивање поднетих захтева су:
 2. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима у пољопривреди и руралном развоју
 3. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема
 4. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 5. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у предвиђеном времену;
 6. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 7. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 8. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
 9. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Аграрног фонда, и на који начин;
 10. Извештај о реализацији бар једног пројекта
 11. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета Аграрног фонда даће предност приликом избора програма / пројекта.
 12. Потребна документација:
 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс
 • Детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план оверен од стране овлашћеног лица. За програме и пројекте који су већ реализовани потребно је доставити копије рачуна (а на захтев комисије и оригинали на увид) на основу којих се се доказују трошкови удружења.
 • Да је достављена одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; оригинал или оверена фотокопија
 • Да је удружење регистровано на територији Пожаревца (доказ о упису у регистар код надлежног органа); копија
 • Да је удружење доставило свој статут; оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, ако се захтев подноси пре 01.03. текуће године може накнадна достава али обавезно пре потписивања уговора); копија
 • Да је удружење доставило историју свог деловања од оснивања или за задње три године и извештај о реализацији бар једног пројекта (ако их је било); оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило доказ о броју својих чланова

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ГРУПА

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Рок за подношење приговора је десет дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

Подносилац захтева може да достави писмену изјаву да нема приговора на спроведени поступак и резултате конкурса и даном предаје изјаве завршава се период за подношење приговора.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo пријаву.

Са изабраним подносиоцима пријава се закључују уговори .

Уговором из претходног става ближе се уређују начин и рокови за пренос средстава из буџета Аграрног фонда града Пожаревца, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да у року од 60 дана, од дана предвиђеног за завршетак активности наведених у захтеву, достави Комисији и Управном одбору Аграрног фонда извештај о реализацији предвиђених активности.

У случају да потписник уговора не испуни обавезе предвиђене уговором, Аграрни фонд има право да потражује повраћај средстава у потпуности или за онај део програма или пројекта који није реализован.

Образац пријаве можете преузети у канцеларији бр. 26.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 15 дана од дана објављивања.

У Пожаревцу,  26. новембра  2014. године                                                 Број: 01-06-202/2014- 4-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл.инж.шумарства

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13)  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), Правилника о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца у 20014. години брoj 01-06-202/2014-4 од 26. новембра 2014. године, Oдлуке Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број 43/14 од 24.07.2014. године, и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-202/2014-4-1  од 26. новембра 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца у 2014. години

Расписује се Јавни конкурс  о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у тачки успостављање и јачање произвођачких група

 1. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о остваривању права на  подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 1. Програм мера:

Право на коришћење подстицаја имају удружења којима су статутом утврђене активности и циљеви за развој пољопривреде и рурални развој.

При додели подстицаја приоритет ће имати програми који који подразумевају едукацију пољопривредника, субвенционисање заједничке набавке опреме, механизације, препарата, лекова, посете стручним скуповима и сајмовима, штампање материјала и слично, под условом да је законом дозвољено и да није обухваћено постојећим подстицајима, као и програми и пројекти које су удружења већ реализовала у 2014. години или је њихова реализација у току.

Давалац подстицаја задржаваја право да затражи допуну документације или додатне информације као и да пројекат не одобри у целости.

 1. Критеријуми за оцењивање поднетих захтева су:
 2. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима у пољопривреди и руралном развоју
 3. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема
 4. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 5. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у предвиђеном времену;
 6. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 7. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 8. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
 9. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Аграрног фонда, и на који начин;
 10. Извештај о реализацији бар једног пројекта
 11. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета Аграрног фонда даће предност приликом избора програма / пројекта.
 12. Потребна документација:
 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс
 • Детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план оверен од стране овлашћеног лица. За програме и пројекте који су већ реализовани потребно је доставити копије рачуна (а на захтев комисије и оригинали на увид) на основу којих се се доказују трошкови удружења.
 • Да је достављена одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; оригинал или оверена фотокопија
 • Да је удружење регистровано на територији Пожаревца (доказ о упису у регистар код надлежног органа); копија
 • Да је удружење доставило свој статут; оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, ако се захтев подноси пре 01.03. текуће године може накнадна достава али обавезно пре потписивања уговора); копија
 • Да је удружење доставило историју свог деловања од оснивања или за задње три године и извештај о реализацији бар једног пројекта (ако их је било); оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило доказ о броју својих чланова

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ГРУПА

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Рок за подношење приговора је десет дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

Подносилац захтева може да достави писмену изјаву да нема приговора на спроведени поступак и резултате конкурса и даном предаје изјаве завршава се период за подношење приговора.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo пријаву.

Са изабраним подносиоцима пријава се закључују уговори .

Уговором из претходног става ближе се уређују начин и рокови за пренос средстава из буџета Аграрног фонда града Пожаревца, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да у року од 60 дана, од дана предвиђеног за завршетак активности наведених у захтеву, достави Комисији и Управном одбору Аграрног фонда извештај о реализацији предвиђених активности.

У случају да потписник уговора не испуни обавезе предвиђене уговором, Аграрни фонд има право да потражује повраћај средстава у потпуности или за онај део програма или пројекта који није реализован.

Образац пријаве можете преузети у канцеларији бр. 26.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 15 дана од дана објављивања.

У Пожаревцу,  26. новембра  2014. године                                                 Број: 01-06-202/2014- 4-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл.инж.шумарства

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 ЈАВНИ КОНКУРС

Подели са другима: Facebook Twitter