Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kreditaPublic tender on the conditions and manner of subsidizing interest rates of short-term agricultural loans

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13),  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08, 3/09 i 7/12), Pravilnika o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini  broj 01-06-202/2014-3-1 od 26. novembra 2014. godine, Odluke Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj: 52/2014 od 27. avgusta 2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-202/2014-3-1 od 26. novembra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita

 na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini

 

Raspisuje se Javni konkurs  o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u tački 1. kreditna podrška-sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite.

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 1. Program mera:

Podsticaji obuhvataju podršku poljoprivrednim gazdinstvima za lakši pristup korišćenju kratkoročnih dinarskih kredita, subvencionisanjem dela kamate na  iznos kredita do 1.000.000,00 dinara (iznos kredita može biti i veći) i to isplatom podsticaja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaj može biti najviše u vrednosti 17% efektivne kamatne stope na iznos kredita do 1.000.000,00 dinara, s tim da korisnik kredita mora da plati kamatu u iznosu od najmanje 1% od predviđene  efektivne kamatne stope na iznos do 1.000.000,00 dinara.

PRIMER 1: Iznos kredita 1.000.000,00 dinara, efektivna kamatna stopa banke 17%, iznos podsticaja iznosi 160.000,00 dinara

PRIMER 2: Iznos kredita 1.000.000,00 dinara, efektivna kamatna stopa banke 18%(ili više), iznos podsticaja iznosi 170.000,00 dinara

Pravo na subvencionisanje kamate se može ostvariti za razvoj stočarstva, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, kao i za obrtna sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji.

03.Uslovi za odobrenje podsticajnih sredstava su:

– da je dostavljen uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2014. godini.

– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

– da je dostavljena fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

– da je dostavljena overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2014. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2014. godine do završetka konkursa

-da je dostavljena fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva.

-da se radi o dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana.

-da poljoprivredno gazdinstvo nema dugovanja prema Agrarnom fondu.

-da nisu korisnici subvencionih kredita grada Požarevca u 2013. godini odnosno da su dostavili potvrdu iz Komercijalne banke o izmirenim obavezama po osnovu tog kredita.

 1. Uslovi za isplatu podsticajnih sredstava:

–  da je potpisan ugovor sa isplatiocem podsticajnih sredstava na osnovu sprovedenog konkursa

–  da korisnik podsticaja u roku od 60 dana od dana otplate kredita, a najkasnije do 23.12.2015. godine,  dostavi potvrdu banke o otplaćenom kreditu i kopije računa za nabavljene predmete kredita. Ako je prodavac predmeta kredita fizičko lice dostavlja se izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću za koju vrstu namene su sredstva iskorišćena, odnosno šta je predmet kredita.

Potrebnadokumentacija:

 1. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kojem je potrebno navesti za koju namenu se koriste sredstva odobrena kreditom;
 2. Fotokopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu;
 3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 4. Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
 1. Overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2014. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2014. godine do završetka konkursa .

 

Napomena: Podnosilac Zahteva na osnovu raspisanih konkursa, može biti subvencionisan od strane Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca maksimalno do iznosa od 375.000,00 dinara (zbirno na osnovu više konkursa) iz Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za tekuću godinu.

 

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANjA KAMATE KRATKOROČNIH POLjOPRIVREDNIH KREDITA U 2014. GODINI

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici,kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Obrazac prijave možete preuzeti u pisarnici ili kod šefova Mesnih kancelarija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati najkasnije do 22.12.2014. godine.

 

U Požarevcu, 26. novembra  2014. godine                  Broj: 01-06-202/2014-3-1

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

 GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

Download OBRAZAC PRIJAVE

 JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13),  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08, 3/09 i 7/12), Pravilnika o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini  broj 01-06-202/2014-3-1 od 26. novembra 2014. godine, Odluke Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj: 52/2014 od 27. avgusta 2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-202/2014-3-1 od 26. novembra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita

 na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini

 

Raspisuje se Javni konkurs  o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u tački 1. kreditna podrška-sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite.

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 1. Program mera:

Podsticaji obuhvataju podršku poljoprivrednim gazdinstvima za lakši pristup korišćenju kratkoročnih dinarskih kredita, subvencionisanjem dela kamate na  iznos kredita do 1.000.000,00 dinara (iznos kredita može biti i veći) i to isplatom podsticaja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaj može biti najviše u vrednosti 17% efektivne kamatne stope na iznos kredita do 1.000.000,00 dinara, s tim da korisnik kredita mora da plati kamatu u iznosu od najmanje 1% od predviđene  efektivne kamatne stope na iznos do 1.000.000,00 dinara.

PRIMER 1: Iznos kredita 1.000.000,00 dinara, efektivna kamatna stopa banke 17%, iznos podsticaja iznosi 160.000,00 dinara

PRIMER 2: Iznos kredita 1.000.000,00 dinara, efektivna kamatna stopa banke 18%(ili više), iznos podsticaja iznosi 170.000,00 dinara

Pravo na subvencionisanje kamate se može ostvariti za razvoj stočarstva, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, kao i za obrtna sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji.

03.Uslovi za odobrenje podsticajnih sredstava su:

– da je dostavljen uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2014. godini.

– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

– da je dostavljena fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

– da je dostavljena overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2014. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2014. godine do završetka konkursa

-da je dostavljena fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva.

-da se radi o dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana.

-da poljoprivredno gazdinstvo nema dugovanja prema Agrarnom fondu.

-da nisu korisnici subvencionih kredita grada Požarevca u 2013. godini odnosno da su dostavili potvrdu iz Komercijalne banke o izmirenim obavezama po osnovu tog kredita.

 1. Uslovi za isplatu podsticajnih sredstava:

–  da je potpisan ugovor sa isplatiocem podsticajnih sredstava na osnovu sprovedenog konkursa

–  da korisnik podsticaja u roku od 60 dana od dana otplate kredita, a najkasnije do 23.12.2015. godine,  dostavi potvrdu banke o otplaćenom kreditu i kopije računa za nabavljene predmete kredita. Ako je prodavac predmeta kredita fizičko lice dostavlja se izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću za koju vrstu namene su sredstva iskorišćena, odnosno šta je predmet kredita.

Potrebnadokumentacija:

 1. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kojem je potrebno navesti za koju namenu se koriste sredstva odobrena kreditom;
 2. Fotokopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu;
 3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 4. Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
 1. Overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2014. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2014. godine do završetka konkursa .

 

Napomena: Podnosilac Zahteva na osnovu raspisanih konkursa, može biti subvencionisan od strane Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca maksimalno do iznosa od 375.000,00 dinara (zbirno na osnovu više konkursa) iz Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za tekuću godinu.

 

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANjA KAMATE KRATKOROČNIH POLjOPRIVREDNIH KREDITA U 2014. GODINI

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici,kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Obrazac prijave možete preuzeti u pisarnici ili kod šefova Mesnih kancelarija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati najkasnije do 22.12.2014. godine.

 

U Požarevcu, 26. novembra  2014. godine                  Broj: 01-06-202/2014-3-1

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

 GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

Download OBRAZAC PRIJAVE

 JAVNI KONKURS

Podeli sa drugima: Facebook Twitter