Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредитаPublic tender on the conditions and manner of subsidizing interest rates of short-term agricultural loans

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13),  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), Правилника о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години  брoj 01-06-202/2014-3-1 од 26. новембра 2014. године, Oдлуке Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број: 52/2014 од 27. августа 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-202/2014-3-1 од 26. новембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита

 на територији града Пожаревца у 2014. години

 

Расписује се Јавни конкурс  о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у тачки 1. кредитна подршка-суфинансирање камата за пољопривредне кредите.

 1. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 1. Програм мера:

Подстицаји обухватају подршку пољопривредним газдинствима за лакши приступ коришћењу краткорочних динарских кредита, субвенционисањем дела камате на  износ кредита до 1.000.000,00 динара (износ кредита може бити и већи) и то исплатом подстицаја на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Подстицај може бити највише у вредности 17% ефективне каматне стопе на износ кредита до 1.000.000,00 динара, с тим да корисник кредита мора да плати камату у износу од најмање 1% од предвиђене  ефективне каматне стопе на износ до 1.000.000,00 динара.

ПРИМЕР 1: Износ кредита 1.000.000,00 динара, ефективна каматна стопа банке 17%, износ подстицаја износи 160.000,00 динара

ПРИМЕР 2: Износ кредита 1.000.000,00 динара, ефективна каматна стопа банке 18%(или више), износ подстицаја износи 170.000,00 динара

Право на субвенционисање камате се може остварити за развој сточарства, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију, као и за обртна средства у пољопривредној производњи.

03.Услови за одобрење подстицајних средстава су:

– да је достављен уредно попуњен образац захтева за остваривање права на подстицаје.

– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2014. години.

– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.

– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

– да је достављена фотокопија личне карте подносиоца захтева.

– да је достављена оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2014. години, закљученог у периоду од 01.01.2014. године до завршетка конкурса

-да је достављена фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства.

-да се ради о динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана.

-да пољопривредно газдинство нема дуговања према Аграрном фонду.

-да нису корисници субвенционих кредита града Пожаревца у 2013. години односно да су доставили потврду из Комерцијалне банке о измиреним обавезама по основу тог кредита.

 1. Услови за исплату подстицајних средстава:

–  да је потписан уговор са исплатиоцем подстицајних средстава на основу спроведеног конкурса

–  да корисник подстицаја у року од 60 дана од дана отплате кредита, а најкасније до 23.12.2015. године,  достави потврду банке о отплаћеном кредиту и копије рачуна за набављене предмете кредита. Ако је продавац предмета кредита физичко лице доставља се изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за коју врсту намене су средства искоришћена, односно шта је предмет кредита.

Потребнадокументација:

 1. Образац захтева за остваривање права на подстицаје у којем је потребно навести за коју намену се користе средства одобрена кредитом;
 2. Фотокопија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2014. годину;
 3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 4. Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
 1. Оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2014. години, закљученог у периоду од 01.01.2014. године до завршетка конкурса .

 

Напомена: Подносилац Захтева на основу расписаних конкурса, може бити субвенционисан од стране Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца максимално до износа од 375.000,00 динара (збирно на основу више конкурса) из Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за текућу годину.

 

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ КРАТКОРОЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА У 2014. ГОДИНИ

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници,канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Образац пријаве можете преузети у писарници или код шефова Месних канцеларија.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати најкасније до 22.12.2014. године.

 

У Пожаревцу, 26. новембра  2014. године                  Број: 01-06-202/2014-3-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл.инж.шумарства

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13),  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), Правилника о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години  брoj 01-06-202/2014-3-1 од 26. новембра 2014. године, Oдлуке Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број: 52/2014 од 27. августа 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-202/2014-3-1 од 26. новембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита

 на територији града Пожаревца у 2014. години

 

Расписује се Јавни конкурс  о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у тачки 1. кредитна подршка-суфинансирање камата за пољопривредне кредите.

 1. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији града Пожаревца у 2014. години, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 1. Програм мера:

Подстицаји обухватају подршку пољопривредним газдинствима за лакши приступ коришћењу краткорочних динарских кредита, субвенционисањем дела камате на  износ кредита до 1.000.000,00 динара (износ кредита може бити и већи) и то исплатом подстицаја на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Подстицај може бити највише у вредности 17% ефективне каматне стопе на износ кредита до 1.000.000,00 динара, с тим да корисник кредита мора да плати камату у износу од најмање 1% од предвиђене  ефективне каматне стопе на износ до 1.000.000,00 динара.

ПРИМЕР 1: Износ кредита 1.000.000,00 динара, ефективна каматна стопа банке 17%, износ подстицаја износи 160.000,00 динара

ПРИМЕР 2: Износ кредита 1.000.000,00 динара, ефективна каматна стопа банке 18%(или више), износ подстицаја износи 170.000,00 динара

Право на субвенционисање камате се може остварити за развој сточарства, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију, као и за обртна средства у пољопривредној производњи.

03.Услови за одобрење подстицајних средстава су:

– да је достављен уредно попуњен образац захтева за остваривање права на подстицаје.

– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2014. години.

– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.

– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

– да је достављена фотокопија личне карте подносиоца захтева.

– да је достављена оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2014. години, закљученог у периоду од 01.01.2014. године до завршетка конкурса

-да је достављена фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства.

-да се ради о динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана.

-да пољопривредно газдинство нема дуговања према Аграрном фонду.

-да нису корисници субвенционих кредита града Пожаревца у 2013. години односно да су доставили потврду из Комерцијалне банке о измиреним обавезама по основу тог кредита.

 1. Услови за исплату подстицајних средстава:

–  да је потписан уговор са исплатиоцем подстицајних средстава на основу спроведеног конкурса

–  да корисник подстицаја у року од 60 дана од дана отплате кредита, а најкасније до 23.12.2015. године,  достави потврду банке о отплаћеном кредиту и копије рачуна за набављене предмете кредита. Ако је продавац предмета кредита физичко лице доставља се изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за коју врсту намене су средства искоришћена, односно шта је предмет кредита.

Потребнадокументација:

 1. Образац захтева за остваривање права на подстицаје у којем је потребно навести за коју намену се користе средства одобрена кредитом;
 2. Фотокопија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2014. годину;
 3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 4. Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
 1. Оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2014. години, закљученог у периоду од 01.01.2014. године до завршетка конкурса .

 

Напомена: Подносилац Захтева на основу расписаних конкурса, може бити субвенционисан од стране Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца максимално до износа од 375.000,00 динара (збирно на основу више конкурса) из Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за текућу годину.

 

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ КРАТКОРОЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА У 2014. ГОДИНИ

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници,канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Образац пријаве можете преузети у писарници или код шефова Месних канцеларија.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати најкасније до 22.12.2014. године.

 

У Пожаревцу, 26. новембра  2014. године                  Број: 01-06-202/2014-3-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл.инж.шумарства

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 ЈАВНИ КОНКУРС

Подели са другима: Facebook Twitter