Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 2. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката  удружења  која су од  јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20 и 9/22) и Закључка  Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-20/2024-31 од 23.2.2024. године,

Градско веће Града Пожаревца  расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2024. ГОДИНИ

             Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац  у 2024. години, средствима из буџета Града Пожаревца, у укупном износу од  16.500.000,00 динара.

             Средства за реализацију програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Града Пожаревца за 2024. годину, и то:

                – Социјална заштита: Раздео 5 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0902-0016 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 6.000.000,00 динара.

Здравствена заштита: Раздео 5 – Градска управа, Програм 12: Здравствена заштита, Програмска активност: 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, Функционална класификација 740 – Услуге јавног здравства, Позиција 134, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 2.000.000,00 динара.

Брига о старима: Раздео 5 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0902-0016 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941– Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 400.000,00 динара.

                – Хуманитарни програми: Раздео 5 – Градска управа,  Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0902-0016 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941– Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 400.000,00 динара.

Борачко-инвалидска заштита: Раздео 5 – Градска управа,  Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом, Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност, Позиција 129, Економска класификација 481991 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим непрофитним институцијама – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 700.000,00 динара.

                –Брига о деци и младима: Раздео 5 – Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике, Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 144, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми бриге о деци и младима, у износу од 2.500.000,00 динара.

 

                 –Заштита и промовисање људских и мањинских права: Раздео 5 – Градска управа,  Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 169, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми националних мањина, у износу од  1.700.000,00 динара.

Одрживи развој: Раздео 5 – Градска управа, Програм 3: Локални економски развој, Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Позиција 77, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми одрживог развоја, у износу од  2.000.000,00 динара.

Еколошки програми: Раздео 5 – Градска управа, Програм 6: Заштита животне средине, Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе, Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Позиција 88, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Еколошки програми, у износу од  800.000,00 динара,

 а за Јавни конкурс за суфинансирање програма или пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2024. години.

              Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма имају удружења која су од  јавног интереса за Град Пожаревац под условом да спроводе активности или да им је седиште на подручју Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације.           

 Под подручјем Града Пожаревца подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, изузев подручја Градске општине Костолац.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 

КРИТЕРИЈУМИ

 

ОБЈАШЊЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА

 

БРОЈ БОДОВА

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

 

Усаглашеност  с постојећим стратешким документима Града Пожаревца

 

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем Града Пожаревца?

 

 

10

 

 

10

 

Капацитет удружења предлагача пројекта и капацитет партнера на пројекту

 

 -Да ли је предлагач пројекта до сада успешно реализовано пројекте које је суфинансирао Град Пожаревац?

 

– Да ли је реализовао пројекте других донатора?

 

– Какви су кадровски капацитети удружења?

 

 

Од 0-5

 

 

Од 0-10

 

Од 0-10

 

 

 

 

25

 

 

 

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

 

 

-Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

 

-Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

 

-У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Града Пожаревца?

 

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Града Пожаревца?

 

5

 

 

5

 

 

 

10

 

 

Очекивани резултати и ефекти пројекта

 

-Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

 

-Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

 

 

0-10

 

 

10

 

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

 

-Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

 

-Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

 

 

0-15

 

 

15

 

 

 

Суфинансирање пројекта из других извора

 

-Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

 

Сопствено учешће

до 50%  –                    0-5

 

Сопствено учешће

преко 50% –              6-10

 

 

10

 

Укупно

   

100

 

         Потпуна програмска документација за пријаву на јавни конкурс треба да садржи:

–   образац пријаве на јавни конкурс у 2 примерка  (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица;

  –     доказ о упису у регистар код надлежног органа;

–   статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

–     програм рада за текућу годину усвојен на начин предвиђен статутом удружења, у два примерка;

–     наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у претходној години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца), у два примерка;

– изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у два примерка;

– изјава о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у два примерка;

– интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у два примерка.

             Образац пријаве на јавни конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), порталу е-Управа, а може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац .

Саставни део обрасца пријаве су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

            Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

 Предложени програми учесника јавног конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану јавним конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

            Образац пријаве на јавни конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2024. години, са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО од јавног интереса – не отварати“ путем поште на адресу: Градска управа Града Пожаревца за Комисију за вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2024. години, ул.  Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве удружења за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

Комисија за вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2024. години (у даљем тексту: Комисија) размотриће и оцениће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање односно суфинансирање у 2024. години.

Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Града Пожаревца, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања предлога листе.

 На предлог листе, учесници јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе. По приговору одлучује Градско веће Града Пожаревца у року од 15 дана од дана његовог пријема.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца, а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.