Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

 

 

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni i 44/18dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/18), člana 2. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/18) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-5/2020-30 od 17.1.2020. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

J A V N I K O N K U R S

ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

I

              Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

II

               Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu, u okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava Program 11: Socijalna i dečja zaštita, Programska klasifikacija 0901-0008, PA Podrška osoba sa invaliditetom, Funkcija 010 – Bolest i invalidnost, Pozicija 129, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Zaštita lica sa invaliditetom, a za Javni konkurs za sufinansiranje programa ili projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini.

III

              Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.             

Pod područjem Grada Požarevca podrazumeva se područje Gradske opštine Požarevac, izuzev područja Gradske opštine Kostolac.

 

  Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;

2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;

3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;

4. Aktivnosti i plan rada – da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;

5. ekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;

6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;

7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;

8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;

9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2019. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva;

10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

IV

  Potpuna programska dokumentacija za prijavu na javni konkurs treba da sadrži:

obrazac prijave na javni konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan), overen od strane ovlašćenog lica;

dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

– statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

program rada za tekuću godinu usvojen na način predviđen statutom udruženja.

V

               Obrazac prijave na javni konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs), portalu e-Uprava, a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

              Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

VI

 Predloženi programi učesnika javnog konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu javnim konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

VII

             Obrazac prijave na javni konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje prijavljenih programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini, sa naznakom ”Prijava na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje prijavljenih programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini, ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

VIII

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

  IX

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2020. godini.

Predlog liste se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja predloga liste.

 Na predlog liste, učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za vrednovanje prijavljenih programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini, u roku od 5 dana od dana objavljivanja predloga liste. Po prigovoru odlučuje komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

  X

              Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.44, ili na telefon broj 064/89-75-827, Slaviša Stojković.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

  G R A D O N A Č E L N I K

  Bane Spasović, s.r.

Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter