Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. годиниPublic competition for financing or co-financing of associations of public interest in Pozarevac 2013th year

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за друштвене далатности
Датум: 29. април 2013. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ

Актом Градског већа број 01-06-65/2013-7 од 26. априла 2013. године, поништава се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. години, који је објављен 29. јануара 2013. године у НИПД „Реч народа“ А.Д.Пожаревац.

На основу чл.38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06- 65/2013-7 од 26. априла 2013. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

 Јавни конкурс – 2013. година

 Образац пријаве на конкурс

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:
– социјалне и здравствене заштите – 4.700.000,00
– борачко инвалидске заштите – 300.000,00
– заштите лица са инвалидитетом – 3.300.000,00
– друштвене бриге о деци – 400.000,00
– помоћи старима – 400.000,00
– заштите и промовисања људских и мањинских права – 2.000.000,00
– хуманитарних програма – 500.000,00
– одрживог развоја 600.000,00
– других програма којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 300.000,00

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2013. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 89. економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима, конкурс у износу од 12.500.000,00 динара.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса имају удружења под условом да им је седиште на територији града Пожаревца, не краће од годину дана, односно имају седиште или огранак и делују на подручју града Пожаревца као општинске или међуопштинске организације.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:
1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;

2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;

3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;

4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;

5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;

6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;

7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;

8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;

9. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.

10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета града Пожаревца даће предност приликом избора програма / пројекта.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

-образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и оверена фотокопија).

-доказ о упису у регистар код надлежног органа,

-извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује

-копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

-одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.

-копију оснивачког акта.

Докази од алинеје 2-6 достављају се у овереној фотокопији.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање програма и пројеката удружења и НВО са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца за Комисију за вредновање програма и пројеката удружења и НВО, ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години или пријаве удружења за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија за вредновање програма и пројеката удружења и НВО размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години по областима.

Листа по областима се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији за избор програма и пројеката удружења и НВО у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.26, или на телефон број 012/539-685, Драгана Павловић Станимировић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за друштвене далатности
Датум: 29. април 2013. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ

Актом Градског већа број 01-06-65/2013-7 од 26. априла 2013. године, поништава се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. години, који је објављен 29. јануара 2013. године у НИПД „Реч народа“ А.Д.Пожаревац.

На основу чл.38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06- 65/2013-7 од 26. априла 2013. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

 Јавни конкурс – 2013. година

 Образац пријаве на конкурс

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:
– социјалне и здравствене заштите – 4.700.000,00
– борачко инвалидске заштите – 300.000,00
– заштите лица са инвалидитетом – 3.300.000,00
– друштвене бриге о деци – 400.000,00
– помоћи старима – 400.000,00
– заштите и промовисања људских и мањинских права – 2.000.000,00
– хуманитарних програма – 500.000,00
– одрживог развоја 600.000,00
– других програма којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 300.000,00

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2013. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 89. економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима, конкурс у износу од 12.500.000,00 динара.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса имају удружења под условом да им је седиште на територији града Пожаревца, не краће од годину дана, односно имају седиште или огранак и делују на подручју града Пожаревца као општинске или међуопштинске организације.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:
1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;

2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;

3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;

4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;

5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;

6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;

7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;

8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;

9. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.

10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета града Пожаревца даће предност приликом избора програма / пројекта.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

-образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и оверена фотокопија).

-доказ о упису у регистар код надлежног органа,

-извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује

-копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

-одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.

-копију оснивачког акта.

Докази од алинеје 2-6 достављају се у овереној фотокопији.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање програма и пројеката удружења и НВО са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца за Комисију за вредновање програма и пројеката удружења и НВО, ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години или пријаве удружења за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија за вредновање програма и пројеката удружења и НВО размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години по областима.

Листа по областима се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији за избор програма и пројеката удружења и НВО у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.26, или на телефон број 012/539-685, Драгана Павловић Станимировић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства