Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godiniPublic competition for financing or co-financing of associations of public interest in Pozarevac 2013th year

GRAD POŽARЕVAC
GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA
Odeljenje za društvene dalatnosti
Datum: 29. april 2013. godine

OBAVЕŠTЕNJЕ
O PONIŠTЕNJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2013. GODINI

Aktom Gradskog veća broj 01-06-65/2013-7 od 26. aprila 2013. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godini, koji je objavljen 29. januara 2013. godine u NIPD „Reč naroda“ A.D.Požarevac.

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06- 65/2013-7 od 26. aprila 2013. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

 Javni konkurs – 2013. godina

 Obrazac prijave na konkurs

J A V N I   K O N K U R S
ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2013. GODINI

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja od javnog interesa u oblasti:
– socijalne i zdravstvene zaštite – 4.700.000,00
– boračko invalidske zaštite – 300.000,00
– zaštite lica sa invaliditetom – 3.300.000,00
– društvene brige o deci – 400.000,00
– pomoći starima – 400.000,00
– zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – 2.000.000,00
– humanitarnih programa – 500.000,00
– održivog razvoja 600.000,00
– drugih programa kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe 300.000,00

Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2013. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, pozicija 89. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, konkurs u iznosu od 12.500.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja pod uslovom da im je sedište na teritoriji grada Požarevca, ne kraće od godinu dana, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području grada Požarevca kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:
1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;

2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;

3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;

4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;

5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;

6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;

7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;

8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;

9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.

10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

Potpuna programska dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

-obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan),overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i overena fotokopija).

-dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

-izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

-kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

-odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

-kopiju osnivačkog akta.

Dokazi od alineje 2-6 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO, ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave udruženja za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini po oblastima.

Lista po oblastima se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor programa i projekata udruženja i NVO u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.26, ili na telefon broj 012/539-685, Dragana Pavlović Stanimirović.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA
G R A D O N A Č Е L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva

GRAD POŽARЕVAC
GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA
Odeljenje za društvene dalatnosti
Datum: 29. april 2013. godine

OBAVЕŠTЕNJЕ
O PONIŠTЕNJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2013. GODINI

Aktom Gradskog veća broj 01-06-65/2013-7 od 26. aprila 2013. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godini, koji je objavljen 29. januara 2013. godine u NIPD „Reč naroda“ A.D.Požarevac.

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06- 65/2013-7 od 26. aprila 2013. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

 Javni konkurs – 2013. godina

 Obrazac prijave na konkurs

J A V N I   K O N K U R S
ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2013. GODINI

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja od javnog interesa u oblasti:
– socijalne i zdravstvene zaštite – 4.700.000,00
– boračko invalidske zaštite – 300.000,00
– zaštite lica sa invaliditetom – 3.300.000,00
– društvene brige o deci – 400.000,00
– pomoći starima – 400.000,00
– zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – 2.000.000,00
– humanitarnih programa – 500.000,00
– održivog razvoja 600.000,00
– drugih programa kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe 300.000,00

Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2013. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, pozicija 89. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, konkurs u iznosu od 12.500.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja pod uslovom da im je sedište na teritoriji grada Požarevca, ne kraće od godinu dana, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području grada Požarevca kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:
1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;

2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;

3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;

4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;

5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;

6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;

7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;

8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;

9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.

10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

Potpuna programska dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

-obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan),overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i overena fotokopija).

-dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

-izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

-kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

-odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

-kopiju osnivačkog akta.

Dokazi od alineje 2-6 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO, ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave udruženja za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija za vrednovanje programa i projekata udruženja i NVO razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini po oblastima.

Lista po oblastima se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor programa i projekata udruženja i NVO u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.26, ili na telefon broj 012/539-685, Dragana Pavlović Stanimirović.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA
G R A D O N A Č Е L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva