Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град ПожаревацPublic Financing or co-financing of associations that are of public interest in Pozarevac

На основу чл.38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од 24. јануара 2014. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА   УДРУЖЕЊА  КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ   У 2014. ГОДИНИ

             Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:

–        заштита лица са инвалидитетом – 5.000.000,00

–        социјалне и здравствене заштите – 1.500.000,00

–         брига о деци и омладини – 500.000,00

–        помоћи старима  – 500.000,00

–        заштите и промовисања људских и мањинских права  – 1.200.000,00

–        борачко инвалидска заштита – 600.000,00

–        хуманитарних програма  – 400.000,00

–        одрживог развоја 800.000,00

–        други програми  којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 1.500.000,00

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2014. годину,  у  Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, планирана су средства и то:

Функција 010 – „ Болест и инвалидност“ , позицији 83. економској класификацији 481 –  средства  у  износу од  5.000.000,00 динара за дотације невладиним организацијама и удружењима,- конкурс за суфинансирање програма / пројеката  у области заштите лица са инвалидитетом

Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 84. економска класификација 481 – опредељена су средства  у  износу од  7.000.000,00 динара за дотације невладиним организацијама и удружењима,- конкурс за суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса  имају удружења  под условом  да спроводе активности или да  им  је седиште у насељеном месту Пожаревац не краће од годину дана,   као општинске или међуопштинске организације“.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА НВО И УДРУЖЕЊА ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са  другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области  којом се бави;
 8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;
  1. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
  2.  Висина процента средстава обезбеђених ван буџета града Пожаревца даће предност приликом  избора програма  / пројекта.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

-образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и  оверена фотокопија).

-доказ о упису у регистар код надлежног органа,

-извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује или статут удружења,

-копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

-одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.

Докази од алинеје 2-5 достављају се у овереној фотокопији.

                     Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање  програма и пројеката  удружења и НВО са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса  – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца  за Комисију за вредновање програма и  пројеката удружења  и НВО, ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

Комисија за вредновање  програма и пројеката удружења и НВО  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће  листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014.години по областима.

Листа по областима се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  програма и пројеката удружења и НВО у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.8, или на телефон број 012/539-621, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

       Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства, ср.

Download ПРИЈАВА – Јавни конкурс

 Предлог конкурса

 Правилник

 Службени Гласник 02-2013

На основу чл.38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од 24. јануара 2014. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА   УДРУЖЕЊА  КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ   У 2014. ГОДИНИ

             Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:

–        заштита лица са инвалидитетом – 5.000.000,00

–        социјалне и здравствене заштите – 1.500.000,00

–         брига о деци и омладини – 500.000,00

–        помоћи старима  – 500.000,00

–        заштите и промовисања људских и мањинских права  – 1.200.000,00

–        борачко инвалидска заштита – 600.000,00

–        хуманитарних програма  – 400.000,00

–        одрживог развоја 800.000,00

–        други програми  којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 1.500.000,00

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2014. годину,  у  Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, планирана су средства и то:

Функција 010 – „ Болест и инвалидност“ , позицији 83. економској класификацији 481 –  средства  у  износу од  5.000.000,00 динара за дотације невладиним организацијама и удружењима,- конкурс за суфинансирање програма / пројеката  у области заштите лица са инвалидитетом

Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 84. економска класификација 481 – опредељена су средства  у  износу од  7.000.000,00 динара за дотације невладиним организацијама и удружењима,- конкурс за суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса  имају удружења  под условом  да спроводе активности или да  им  је седиште у насељеном месту Пожаревац не краће од годину дана,   као општинске или међуопштинске организације“.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА НВО И УДРУЖЕЊА ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са  другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области  којом се бави;
 8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;
  1. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
  2.  Висина процента средстава обезбеђених ван буџета града Пожаревца даће предност приликом  избора програма  / пројекта.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

-образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и  оверена фотокопија).

-доказ о упису у регистар код надлежног органа,

-извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује или статут удружења,

-копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

-одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.

Докази од алинеје 2-5 достављају се у овереној фотокопији.

                     Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање  програма и пројеката  удружења и НВО са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса  – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца  за Комисију за вредновање програма и  пројеката удружења  и НВО, ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

Комисија за вредновање  програма и пројеката удружења и НВО  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће  листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014.години по областима.

Листа по областима се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  програма и пројеката удружења и НВО у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.8, или на телефон број 012/539-621, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

       Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства, ср.

Download ПРИЈАВА – Јавни конкурс

 Предлог конкурса

 Правилник

 Службени Гласник 02-2013

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter