Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad PožarevacPublic Financing or co-financing of associations that are of public interest in Pozarevac

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009),  člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“, br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-12/2014-5 od 24. januara 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA   UDRUŽЕNJA  KOJA SU OD  JAVNOG INTЕRЕSA  ZA GRAD  POŽARЕVAC   U 2014. GODINI

             Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja od javnog interesa u oblasti:

–        zaštita lica sa invaliditetom – 5.000.000,00

–        socijalne i zdravstvene zaštite – 1.500.000,00

–         briga o deci i omladini – 500.000,00

–        pomoći starima  – 500.000,00

–        zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava  – 1.200.000,00

–        boračko invalidska zaštita – 600.000,00

–        humanitarnih programa  – 400.000,00

–        održivog razvoja 800.000,00

–        drugi programi  kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe 1.500.000,00

Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2014. godinu,  u  Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, planirana su sredstva i to:

Funkcija 010 – „ Bolest i invalidnost“ , poziciji 83. ekonomskoj klasifikaciji 481 –  sredstva  u  iznosu od  5.000.000,00 dinara za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima,- konkurs za sufinansiranje programa / projekata  u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, pozicija 84. ekonomska klasifikacija 481 – opredeljena su sredstva  u  iznosu od  7.000.000,00 dinara za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima,- konkurs za sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa  imaju udruženja  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da  im  je sedište u naseljenom mestu Požarevac ne kraće od godinu dana,   kao opštinske ili međuopštinske organizacije“.

KONKURS SЕ NЕ ODNOSI NA NVO I UDRUŽЕNJA ČIJA SЕ DЕLATNOST ODVIJA NA TЕRITIRIJI GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

 1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
 2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
 3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa  drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
 5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti  kojom se bavi;
 8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;
  1. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
  2.  Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta grada Požarevca daće prednost prilikom  izbora programa  / projekta.

Potpuna programska dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

-obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan),overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i  overena fotokopija).

-dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

-izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje ili statut udruženja,

-kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

-odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

Dokazi od alineje 2-5 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

                     Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje  programa i projekata  udruženja i NVO sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa  – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca  za Komisiju za vrednovanje programa i  projekata udruženja  i NVO, ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini ili prijave udruženja  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski utrošena.

Komisija za vrednovanje  programa i projekata udruženja i NVO  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće  listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2014.godini po oblastima.

Lista po oblastima se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  programa i projekata udruženja i NVO u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

       G R A D O N A Č Е L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva, sr.

Download PRIJAVA – Javni konkurs

 Predlog konkursa

 Pravilnik

 Službeni Glasnik 02-2013

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009),  člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“, br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-12/2014-5 od 24. januara 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA   UDRUŽЕNJA  KOJA SU OD  JAVNOG INTЕRЕSA  ZA GRAD  POŽARЕVAC   U 2014. GODINI

             Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja od javnog interesa u oblasti:

–        zaštita lica sa invaliditetom – 5.000.000,00

–        socijalne i zdravstvene zaštite – 1.500.000,00

–         briga o deci i omladini – 500.000,00

–        pomoći starima  – 500.000,00

–        zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava  – 1.200.000,00

–        boračko invalidska zaštita – 600.000,00

–        humanitarnih programa  – 400.000,00

–        održivog razvoja 800.000,00

–        drugi programi  kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe 1.500.000,00

Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2014. godinu,  u  Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, planirana su sredstva i to:

Funkcija 010 – „ Bolest i invalidnost“ , poziciji 83. ekonomskoj klasifikaciji 481 –  sredstva  u  iznosu od  5.000.000,00 dinara za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima,- konkurs za sufinansiranje programa / projekata  u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, pozicija 84. ekonomska klasifikacija 481 – opredeljena su sredstva  u  iznosu od  7.000.000,00 dinara za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima,- konkurs za sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa  imaju udruženja  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da  im  je sedište u naseljenom mestu Požarevac ne kraće od godinu dana,   kao opštinske ili međuopštinske organizacije“.

KONKURS SЕ NЕ ODNOSI NA NVO I UDRUŽЕNJA ČIJA SЕ DЕLATNOST ODVIJA NA TЕRITIRIJI GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

 1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
 2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
 3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa  drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
 5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti  kojom se bavi;
 8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;
  1. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
  2.  Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta grada Požarevca daće prednost prilikom  izbora programa  / projekta.

Potpuna programska dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

-obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan),overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i  overena fotokopija).

-dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

-izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje ili statut udruženja,

-kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

-odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

Dokazi od alineje 2-5 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

                     Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje  programa i projekata  udruženja i NVO sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa  – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca  za Komisiju za vrednovanje programa i  projekata udruženja  i NVO, ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini ili prijave udruženja  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski utrošena.

Komisija za vrednovanje  programa i projekata udruženja i NVO  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće  listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2014.godini po oblastima.

Lista po oblastima se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  programa i projekata udruženja i NVO u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

       G R A D O N A Č Е L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva, sr.

Download PRIJAVA – Javni konkurs

 Predlog konkursa

 Pravilnik

 Službeni Glasnik 02-2013

Related Images:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter