Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 2. Правилника о критеријумима  и условима за избор програма и пројеката  удружења  која су од  јавног интереса  за Град  Пожаревац, бр.  01-06-22/2016-8 од  8. фебруара 2016. године и Закључка  Градског већа Града Пожаревца, бр. 01-06-31/2016-2 од 22. фебруара 2016. године

Градско веће Града Пожаревца  расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  У 2016. ГОДИНИ

             Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом  у 2016. години, средствима из буџета Града Пожаревца,  у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

Средства за реализацију програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Града Пожаревца за 2016. годину,  у  оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0003, ПА Подршка социо-хуманитарним организацијама (заштита лица са инвалидитетом), Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 77, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама,  а за Јавни конкурс за суфинансирање програма или пројеката удружења која су од јавног интереса  за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2016. години.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма имају удружења која су од  јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом  под условом  да спроводе активности или да им је седиште на подручју Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације.  Под подручјем Града Пожаревца подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, изузев подручја Градске општине Костолац.

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

  1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
  2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
  3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
  4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
  5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
  6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
  7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
  8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;
  9. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2015. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
  10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета Града Пожаревца даће предност приликом  избора програма  / пројекта.

Потпуна програмска документација за пријаву на јавни конкурс треба да садржи:

– образац пријаве на јавни конкурс у 2 примерка  (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица;

– доказ о упису у регистар код надлежног органа,

– статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

– извештај буџетског инспектора о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину;

– одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;

– копију оснивачког акта.

Докази од алинеје 2-5 достављају се у овереној фотокопији.

Образац пријаве на јавни конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника јавног конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану јавним конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на јавни конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма у области заштите лица са инвалидитетом  у 2016. години, са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса  у области заштите лица са инвалидитетом – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца за Комисију за вредновање пријављених програма у области заштите лица са инвалидитетом  у 2016. години, ул.  Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2015. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

Комисија за вредновање пријављених програма у области заштите лица са инвалидитетом  у 2016. години  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање  односно суфинансирање у 2016. години.

Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе Града Пожаревца.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања предлога листе.

На предлог листе, учесници јавног конкурса имају право приговора Комисији  за вредновање пријављених програма у области заштите лица са инвалидитетом  у 2016. години, у року од 5 дана од дана објављивања предлога листе. По приговору одлучује комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће Града Пожаревца а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.8, или на телефон број 012/539-621, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства, с.р.

Download Пријавни образац