Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „Ljubičevo“The public tender for the appointment of directors of public companies „Ljubičevo“

GRAD POŽAREVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA
Broj: 01-06-211/16b
Datum: 24.12.2014.godine
12000 Požarevac, Drinska 2

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14), Skupština grada Požarevca objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „LjUBIČEVO“ U POŽAREVCU

Podaci o javnom preduzeću:
Javno preduzeće „Ljubičevo“ u Požarevcu, Ljubičevo; pretežna delatnost: 91.03 – zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Radno mesto:
Direktor Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, na period od 4 godine.

Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br.24/05, 61/05,54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće uslove: da ima visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena iz oblasti prirodnih nauka ili društvenih nauka, ili prava ili ekonomije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; da ima najmanje 3 godine radnog iskustva; da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Mesto rada: Ljubičevo.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku, usmenim razgovorom proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uverenje o državljanstvu;
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);
– dokaz o stručnoj spremi;
– isprava kojom se dokazuje radno iskustvo;
– dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji .
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel.012/539-677.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/2015 od 6.1.2015. godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs .

 Javni konkursGRAD POŽAREVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA
Broj: 01-06-211/16b
Datum: 24.12.2014.godine
12000 Požarevac, Drinska 2

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14), Skupština grada Požarevca objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „LjUBIČEVO“ U POŽAREVCU

Podaci o javnom preduzeću:
Javno preduzeće „Ljubičevo“ u Požarevcu, Ljubičevo; pretežna delatnost: 91.03 – zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Radno mesto:
Direktor Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, na period od 4 godine.

Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br.24/05, 61/05,54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće uslove: da ima visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena iz oblasti prirodnih nauka ili društvenih nauka, ili prava ili ekonomije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; da ima najmanje 3 godine radnog iskustva; da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Mesto rada: Ljubičevo.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku, usmenim razgovorom proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uverenje o državljanstvu;
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);
– dokaz o stručnoj spremi;
– isprava kojom se dokazuje radno iskustvo;
– dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji .
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel.012/539-677.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/2015 od 6.1.2015. godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs .

 Javni konkurs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter