Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Љубичево“The public tender for the appointment of directors of public companies „Ljubičevo“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-211/16б
Датум: 24.12.2014.године
12000 Пожаревац, Дринска 2

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Љубичево“ у Пожаревцу, Љубичево; претежна делатност: 91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Радно место:
Директор Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, на период од 4 године.

Услови : Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05,54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има високо образовање трећег или другог степена из области природних наука или друштвених наука, или права или економије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да има најмање 3 године радног искуства; да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Место рада: Љубичево.

Стручна оспособљеност, знање и вештине: у изборном поступку, усменим разговором проверавају се стручне, организационе и друге способности за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење);
– доказ о стручној спреми;
– исправа којом се доказује радно искуство;
– доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији .
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац, на адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, путем поште или преко писарнице Градске управе града Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Марковић, тел.012/539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 1/2015 од 6.1.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs .

 Јавни конкурсГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-211/16б
Датум: 24.12.2014.године
12000 Пожаревац, Дринска 2

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Љубичево“ у Пожаревцу, Љубичево; претежна делатност: 91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Радно место:
Директор Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, на период од 4 године.

Услови : Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05,54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има високо образовање трећег или другог степена из области природних наука или друштвених наука, или права или економије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; да има најмање 3 године радног искуства; да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Место рада: Љубичево.

Стручна оспособљеност, знање и вештине: у изборном поступку, усменим разговором проверавају се стручне, организационе и друге способности за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење);
– доказ о стручној спреми;
– исправа којом се доказује радно искуство;
– доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији .
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац, на адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу, путем поште или преко писарнице Градске управе града Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Марковић, тел.012/539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 1/2015 од 6.1.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs .

 Јавни конкурс