Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ The public tender for the appointment of directors of a public company “Toplifikacija”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број: 01-06-211/16a

Датум: 24.12.2014.године

12000 Пожаревац, Дринска 2

 

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац (“Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца   објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

 

Подаци о јавном предузећу:

Јавно  предузеће „Топлификација“ Пожаревац, 12000 Пожаревац, улица Трг Радомира Вујовића бр. 2; претежна делатност: 35.30 –  снабдевање паром и климатизација.

 Радно место:

Директор Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, на период од 4 године.

Услови : Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има високо образовање из техничке,економске или правне области; пет година радног искуства у струци; да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Место рада: Пожаревац.

Стручна оспособљеност, знање и вештине: у изборном поступку, усменим разговором  проверавају се стручне, организационе и друге способности за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

–  извод из матичне књиге рођених;

–  уверење о држављанству;

– доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење);

–  доказ о стручној спреми;

–  фотокопија радне књижице;

–  доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац  на адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, путем поште или преко писарнице Градске управе града Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Марковић, тел. 012 – 539-677.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 1/2015 од 6.1.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs .

 Јавни конкурсГРАД ПОЖАРЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број: 01-06-211/16a

Датум: 24.12.2014.године

12000 Пожаревац, Дринска 2

 

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац (“Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14), Скупштина града Пожаревца   објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

 

Подаци о јавном предузећу:

Јавно  предузеће „Топлификација“ Пожаревац, 12000 Пожаревац, улица Трг Радомира Вујовића бр. 2; претежна делатност: 35.30 –  снабдевање паром и климатизација.

 Радно место:

Директор Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, на период од 4 године.

Услови : Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има високо образовање из техничке,економске или правне области; пет година радног искуства у струци; да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Место рада: Пожаревац.

Стручна оспособљеност, знање и вештине: у изборном поступку, усменим разговором  проверавају се стручне, организационе и друге способности за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

–  извод из матичне књиге рођених;

–  уверење о држављанству;

– доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење);

–  доказ о стручној спреми;

–  фотокопија радне књижице;

–  доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац  на адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, путем поште или преко писарнице Градске управе града Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Марковић, тел. 012 – 539-677.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 1/2015 од 6.1.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs .

 Јавни конкурс

Подели са другима: Facebook Twitter