Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Toplifikacija“

GRAD POŽAREVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA
Broj: 01-06-109/2a
Datum: 28.6.2013.godine
12000 Požarevac, Drinska 2

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“Požarevac(“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/13), Skupština grada Požarevca objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TOPLIFIKACIJA“ POŽAREVAC

Podaci o javnom preduzeću:
Javno preduzeće „Toplifikacija“ Požarevac, 12000 Požarevac, ulica Trg Radomira Vujovića br. 2; pretežna delatnost: 35.30 – snabdevanje parom i klimatizacija.
Radno mesto:
Direktor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, na period od 4 godine.
Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu(„Službeni glasnik RS“, br.24/05,61/05,54/09 i 32/13), ispunjavaju i sledeće uslove: da imavisoko obrazovanje iz tehničke,ekonomske ili pravne oblasti;tri godine radnog staža;da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Mesto rada: Požarevac.
Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku,usmenim razgovorom proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uverenje o državljanstvu;
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);
– dokaz o stručnoj spremi;
– fotokopija radne knjižice;
– dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji .
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac,sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel. 012- 539-677, Milan Dabić, tel.012-539-695.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“br. 57/2013 od 3.7.2013.godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs

 Javni konkursGRAD POŽAREVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA
Broj: 01-06-109/2a
Datum: 28.6.2013.godine
12000 Požarevac, Drinska 2

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“Požarevac(“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/13), Skupština grada Požarevca objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „TOPLIFIKACIJA“ POŽAREVAC

Podaci o javnom preduzeću:
Javno preduzeće „Toplifikacija“ Požarevac, 12000 Požarevac, ulica Trg Radomira Vujovića br. 2; pretežna delatnost: 35.30 – snabdevanje parom i klimatizacija.
Radno mesto:
Direktor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, na period od 4 godine.
Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu(„Službeni glasnik RS“, br.24/05,61/05,54/09 i 32/13), ispunjavaju i sledeće uslove: da imavisoko obrazovanje iz tehničke,ekonomske ili pravne oblasti;tri godine radnog staža;da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Mesto rada: Požarevac.
Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku,usmenim razgovorom proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uverenje o državljanstvu;
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);
– dokaz o stručnoj spremi;
– fotokopija radne knjižice;
– dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji .
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac,sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel. 012- 539-677, Milan Dabić, tel.012-539-695.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“br. 57/2013 od 3.7.2013.godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs

 Javni konkurs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter