Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekataPublic competition for the selection of projects for co-financing the construction, maintenance and renovation of religious buildings

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2006) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-15 od 25. 01. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za sufinansiranje programa u oblasti dotacija verskim zajednicama a za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u iznosu od 1.100.000,00 dinara, koja su obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2013. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama.

Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada , ili čija se izgradnja planira na teritoriji grada Požarevca.
KONKURS SE NE ODNOSI NA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE SA TERITIRIJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.


Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska broj 2., kancelarija br. 9.

Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumenatciju, podnose i projekat koji sadrži:

 • odluku organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova,
 • potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih organa predviđenih zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje
 • detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta, rok za realizaciju projekta i
 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.

Dokazi od alineje 1-4 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.
Merila i kriterijumi za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekaata su:

 • stepen ugroženosti verskog objekta ,
 • katagorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture) i
 • značaj verskih objekata za kulturu, umetnost istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture.

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.
Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.
Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.
Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sačinjavanje liste za finansiranje programa/projekata verskih zajednica sa naznakom: ”Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa /projekata verskih zajednica – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i overena fotokopija).

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/ 539- 790, Tanja Mrdak.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Dokumentacija:

 Prijavni obrazac (“pdf” dokument)

 Prijavni obrazac (“word” dokument)Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2006) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-15 od 25. 01. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Požarevca za sufinansiranje programa u oblasti dotacija verskim zajednicama a za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u iznosu od 1.100.000,00 dinara, koja su obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2013. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama.

Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada , ili čija se izgradnja planira na teritoriji grada Požarevca.
KONKURS SE NE ODNOSI NA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE SA TERITIRIJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.


Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska broj 2., kancelarija br. 9.

Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumenatciju, podnose i projekat koji sadrži:

 • odluku organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova,
 • potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih organa predviđenih zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje
 • detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta, rok za realizaciju projekta i
 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.

Dokazi od alineje 1-4 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.
Merila i kriterijumi za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekaata su:

 • stepen ugroženosti verskog objekta ,
 • katagorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture) i
 • značaj verskih objekata za kulturu, umetnost istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture.

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.
Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.
Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.
Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sačinjavanje liste za finansiranje programa/projekata verskih zajednica sa naznakom: ”Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa /projekata verskih zajednica – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( može i overena fotokopija).

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/ 539- 790, Tanja Mrdak.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Dokumentacija:

 Prijavni obrazac (“pdf” dokument)

 Prijavni obrazac (“word” dokument)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter