Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објекатаPublic competition for the selection of projects for co-financing the construction, maintenance and renovation of religious buildings

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2006) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-15 од 25. 01. 2013. године,
Градско веће града Пожаревца расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за суфинансирање програма у области дотација верским заједницама а за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у износу од 1.100.000,00 динара, која су обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2013. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице, позиција 95. економска класификација 481, дотације верским заједницама.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма имају цркве или верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града , или чија се изградња планира на територији града Пожаревца.
КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ТЕРИТИРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.


Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска број 2., канцеларија бр. 9.

Учесници на конкурсу, уз пријаву и докуменатцију, подносе и пројекат који садржи:

 • одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,
 • потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње
 • детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију пројекта и
 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

Докази од алинеје 1-4 достављају се у овереној фотокопији.
Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објекаата су:

 • степен угрожености верског објекта ,
 • катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и
 • значај верских објеката за културу, уметност историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за сачињавање листе за финансирање програма/пројеката верских заједница са назнаком: ”Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма /пројеката верских заједница – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца, ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и оверена фотокопија).

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на телефон 012/ 539- 790, Тања Мрдак.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Документација:

 Пријавни образац (“pdf” документ)

 Пријавни образац (“word” документ)На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2006) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-15 од 25. 01. 2013. године,
Градско веће града Пожаревца расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за суфинансирање програма у области дотација верским заједницама а за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у износу од 1.100.000,00 динара, која су обезбеђена су у буџету града Пожаревца за 2013. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице, позиција 95. економска класификација 481, дотације верским заједницама.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма имају цркве или верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града , или чија се изградња планира на територији града Пожаревца.
КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ТЕРИТИРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.


Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска број 2., канцеларија бр. 9.

Учесници на конкурсу, уз пријаву и докуменатцију, подносе и пројекат који садржи:

 • одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,
 • потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње
 • детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију пројекта и
 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

Докази од алинеје 1-4 достављају се у овереној фотокопији.
Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објекаата су:

 • степен угрожености верског објекта ,
 • катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и
 • значај верских објеката за културу, уметност историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за сачињавање листе за финансирање програма/пројеката верских заједница са назнаком: ”Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма /пројеката верских заједница – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца, ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и оверена фотокопија).

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на телефон 012/ 539- 790, Тања Мрдак.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Документација:

 Пријавни образац (“pdf” документ)

 Пријавни образац (“word” документ)

Подели са другима: Facebook Twitter