Početak » Obaveštenja
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Konkursna komisija

Broj: 17-111-2/2019

18.1.2019. godine

P o ž a r e v a c

       Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i  95/2018) i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016), Gradska uprava Grada Požarevca, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

  1. Poreski izvršitelj I, u Odeljenju lokalne poreske administracije – Odsek naplate, razvrstano u zvanje: mlađi savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 30. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate; sprovodi postupak prinudne naplate; vrši uvećanje poreskog duga na dan početka prinudne naplate; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima. Poslovi vođenja postupka po pravnom leku vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama; donosi zaključak o odbacivanju nedopuštene, neblagovremene ili od neovlašćenog lica izjavljene žalbe prvostepenom poreskom organu; razmatra navode iz žalbe i ocenjuje da li je opravda, da li je  potrebno sprovoditi novo utvrđivanje činjenica, da li sprovedeni postupak pri utvrđivanju bio nepotpun; omogućuje učešće žaliocu u postupku; po potrebi vrši izmenu poreskog upravnog akta; stara se o poštovanju rokova za odlučivanje po žalbi; donosi zaključak o obustavljanju postupka po žalbi; donosi zaključak o privremenom prekidu postupka po žalbi do rešavanja prethodnog pitanja; dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obvezniku i po potrebi sudu;obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca u skladu sa zakonom, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (,,Službeni glasnik RS” br.80/2002, 84//2002-ispr., 23/2003-ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. Zakon, 53/2010, 101/2011, 2/201 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018),  Zakona o porezu na imovinu (,,Službeni glasnik RS” br.26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018 i 99/2018 – odluka US), Statuta Grada Požarevca (,,Službeni glasnik Grada Požarevca” br. 10/2018), usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera.

  1. Imovinsko – pravni poslovi, u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove – Odsek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, razvrstano u zvanje: savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 36. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: vodi postupak i priprema rešenja o konverziji, eksproprijaciji, deeksproprijaciji i administrativnom prenosu nepokretnosti; vodi postupak zaključivanja sporazuma i izrađuje rešenje o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, vodi postupak vraćanja zemljišta, komasacije, izuzimanja zemljišta koje je određeno kao javno građevinsko zemljište, poništavanja rešenja o izuzimanju, pripremanja rešenja o utvrđivanju prava korišćenja, postupka po zahtevima stranaka za vraćanje seoskih utrina i pašnjaka i primanje na zapisnik sporazuma o naknadi i obezbeđenju druge nepokretnosti; postupa po zamolnicama drugih organa; priprema rešenja o utvrđivanju prava korišćenja građevinskog zemljišta ranijim sopstvenicima i prestanku prava korišćenja zemljišta; odlučuje po prigovorima stranaka; organizuje uviđaj na terenu u saradnji sa službom za katastar nepokretnosti; predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na ovim poslovima; vodi prvostepeni upravni postupak; dostavlja upravna akata Državnom pravobraniocu, sarađuje sa nadležnim organom za urbanizam; obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem sporazuma o naknadi i određivanjem veštačenja; izdaje uverenja overenih prepisa rešenja o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,overenih prepisa rešenja o oduzetoj imovini po osnovu agrarne reforme, overenih prepisa rešenja postupajućeg organa i drugih prepisa iz delokruga Odeljenja; prati usklađenost propisa lokalne samouprave sa obavezama predviđenim zakonom iz delokruga Odeljenja; obavlja stručne i administrativne poslove za Komisije i Radna tela Skupštine Grada i Gradskog veća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.        

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti  pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Poznavanje Zakona o javnoj svojini („ Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), Zakona o eksproprijaciji („Sl. Glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. List SRJ“, br. 16/2001 – odluka SUS i „Sl. Glasnik RS“, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje), Zakona o planiranju i izgradnji  („ Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS” br.18/206) – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

  1. Poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski dodatak i finansijsko-računovodstveni poslovi u oblasti porodiljskih prava, u Odeljenju za društvene delatnosti – Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom, razvrstano u zvanje: mlađi savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 61. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, izvršilaca – 1

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte o ostvarivanju pravu na naknadu zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva; obavlja finansijsko-računovodstvene poslove vezane za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta; vrši prijem i overu spiskova za isplatu naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, kao i prateće dokumentacije koja se dostavlja uz isplatne spiskove; proverava ispravnost obračuna naknade zarade, poreza i doprinosa, kao i ukupan iznos za refundaciju sredstava poslodavcima; radi kompletan obračun i isplatu naknade zarade za porodilje koje samostalno obavljaju delatnost koje nemaju druge zaposlene; izrađuje i dostavlja nadležnom ministarstvu mesečne, tromesečne, periodične i godišnje izveštaje o utrošenim sredstvima i druge statističke evidencije i izveštaje; prati i sastavlja preglede o promenama i stanju sredstava na podračunima; sarađuje sa Upravom za trezor, organizacijama, ustanovama i korisnicima ovog prava; izdaje potvrde na zahtev stranaka radi regulisanja radnog staža; vodi upravni postupak za priznavanje prava na sticanje statusa energetski zaštićenog kupca i popunjava tabele u vezi energetski zaštićenih kupaca i dostavlja i druge podatke po nalogu ministarstva; vodi evidenciju korisnika kod kojih je izvršena refundacija sredstava i korisnika kod kojih je izvršena isplata prava; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u rdnom odnosu kod poslodavca, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Poznavanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (,, Službeni glasnik RS” br. 113/2017 i 50/2018), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS” br.18/206), Uredbe o energetski ugroženom kupcu („Sl. Glasnik RS“, br. 113/2015 i 59/2018), – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

  1. Pravni poslovi, u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove – Odsek za prostorno i urbanističko planiranje, razvrstano u zvanje: savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 101. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: priprema predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti urbanizma i proverava usaglašenost sa zakonima; priprema nacrte odluka o izradi i donošenju planskih dokumenata; obavlja administrativno – tehničke poslove vezane za rad Komisije za planove; analizira i proučava zakone i druge propise i uporedno – pravna rešenja od značaja za pripremu odluka iz oblasti urbanizma; učestvuje u javnim raspravama u postupku pripreme akata; priprema odgovore, izjašnjenja i mišljenja po zahtevu Gradskog veća i drugih državnih organa i organizacija; sarađuje sa nadležnim skupštinskim telima i komisijama u postupku donošenja odluka o izradi ili donošenju planova i drugih opštih akata; učestvuje u pripremi informacija od javnog značaja; prati propise iz oblasti urbanizma; izdaje potvrde i uverenja o kojima odeljenje vodi evidenciju; vodi prvostepeni upravni postupak; učestvuje u rešavanju predmeta po žalbama i po potrebi odlučuje o istim; odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima u upravnom postupku; izrađuje potrebne informacije, analize i izveštaje i druga akta iz delokruga rada odseka; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

Uslovi: VSS –stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji  („ Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS” br.18/206), Zakona o lokalnoj samoupravi (,, Službeni glasnik RS” br. 129/2007 i 83/2014- dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018), Statut Grada Požarevca (“Sl. Glasnik Grada Požarevca“, br. 10/2018)  – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

Državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje je kandidat u obavezi da priloži:

         – prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;

         – fotokopija ili očitana lična karta;

         – izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

         –  original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

         – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

         – overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

         – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

         – original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru;

         – original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

         – original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

             Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

Napomena: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Aleksandar Simonović, dipl. pravnik s.r

Podeli sa drugima: Facebook Twitter