Почетак » Обавештења
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градска управа

Конкурсна комисија

Број: 17-111-2/2019

18.1.2019. године

П о ж а р е в а ц

       На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и  95/2018) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016), Градска управа Града Пожаревца, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радна места које се попуњавају:

  1. Порески извршитељ I, у Одељењу локалне пореске администрације – Одсек наплате, разврстано у звање: млађи саветник, утврђено под редним бројем 30. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, извршилаца – 1

Опис посла: учествује у изради планова редовне и принудне наплате; спроводи поступак принудне наплате; врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; пружа стручну помоћ пореским обвезницима. Послови вођења поступка по правном леку вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама; доноси закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном пореском органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је оправда, да ли је  потребно спроводити ново утврђивање чињеница, да ли спроведени поступак при утврђивању био непотпун; омогућује учешће жалиоцу у поступку; по потреби врши измену пореског управног акта; стара се о поштовању рокова за одлучивање по жалби; доноси закључак о обустављању поступка по жалби; доноси закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног питања; доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обвезнику и по потреби суду;обавља и друге послове по налогу претпостављених.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник РС” бр.80/2002, 84//2002-испр., 23/2003-испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. Закон, 53/2010, 101/2011, 2/201 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018),  Закона о порезу на имовину (,,Службени гласник РС” бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС), Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца” бр. 10/2018), усмено; познавање рада на рачунару – практична провера.

  1. Имовинско – правни послови, у Одељењу за имовинско-правне послове – Одсек за имовинско-правне послове и управљање имовином, разврстано у звање: саветник, утврђено под редним бројем 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, извршилаца – 1

Опис посла: води поступак и припрема решења о конверзији, експропријацији, деекспропријацији и административном преносу непокретности; води поступак закључивања споразума и израђује решење о накнади за експроприсану непокретност, води поступак враћања земљишта, комасације, изузимања земљишта које је одређено као јавно грађевинско земљиште, поништавања решења о изузимању, припремања решења о утврђивању права коришћења, поступка по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака и примање на записник споразума о накнади и обезбеђењу друге непокретности; поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању права коришћења грађевинског земљишта ранијим сопственицима и престанку права коришћења земљишта; одлучује по приговорима странака; организује увиђај на терену у сарадњи са службом за катастар непокретности; предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; води првостепени управни поступак; доставља управна аката Државном правобраниоцу, сарађује са надлежним органом за урбанизам; обавља послове у вези са закључивањем споразума о накнади и одређивањем вештачења; издаје уверења оверених преписа решења о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта,оверених преписа решења о одузетој имовини по основу аграрне реформе, оверених преписа решења поступајућег органа и других преписа из делокруга Одељења; прати усклађеност прописа локалне самоуправе са обавезама предвиђеним законом из делокруга Одељења; обавља стручне и административне послове за Комисије и Радна тела Скупштине Града и Градског већа; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.        

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области  правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о јавној својини („ Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Закона о експропријацији („Сл. Гласник РС“, бр. 53/95, „Сл. Лист СРЈ“, бр. 16/2001 – одлука СУС и „Сл. Гласник РС“, бр. 20/2009, 55/2013 – одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење), Закона о планирању и изградњи  („ Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС” бр.18/206) – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски додатак и финансијско-рачуноводствени послови у области породиљских права, у Одељењу за друштвене делатности – Одсек за финансијску подршку породици са децом, разврстано у звање: млађи саветник, утврђено под редним бројем 61. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, извршилаца – 1

Опис послова: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о остваривању праву на накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства; обавља финансијско-рачуноводствене послове везане за исплату накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета; врши пријем и оверу спискова за исплату накнада зараде за запослене код послодавца, као и пратеће документације која се доставља уз исплатне спискове; проверава исправност обрачуна накнаде зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за рефундацију средстава послодавцима; ради комплетан обрачун и исплату накнаде зараде за породиље које самостално обављају делатност које немају друге запослене; израђује и доставља надлежном министарству месечне, тромесечне, периодичне и годишње извештаје о утрошеним средствима и друге статистичке евиденције и извештаје; прати и саставља прегледе о променама и стању средстава на подрачунима; сарађује са Управом за трезор, организацијама, установама и корисницима овог права; издаје потврде на захтев странака ради регулисања радног стажа; води управни поступак за признавање права на стицање статуса енергетски заштићеног купца и попуњава табеле у вези енергетски заштићених купаца и доставља и друге податке по налогу министарства; води евиденцију корисника код којих је извршена рефундација средстава и корисника код којих је извршена исплата права; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у рдном односу код послодавца, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о финансијској подршци породици са децом (,, Службени гласник РС” бр. 113/2017 и 50/2018), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС” бр.18/206), Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. Гласник РС“, бр. 113/2015 и 59/2018), – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Правни послови, у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове – Одсек за просторно и урбанистичко планирање, разврстано у звање: саветник, утврђено под редним бројем 101. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, извршилаца – 1

Опис посла: припрема предлоге одлука и других општих аката из области урбанизма и проверава усаглашеност са законима; припрема нацрте одлука о изради и доношењу планских докумената; обавља административно – техничке послове везане за рад Комисије за планове; анализира и проучава законе и друге прописе и упоредно – правна решења од значаја за припрему одлука из области урбанизма; учествује у јавним расправама у поступку припреме аката; припрема одговоре, изјашњења и мишљења по захтеву Градског већа и других државних органа и организација; сарађује са надлежним скупштинским телима и комисијама у поступку доношења одлука о изради или доношењу планова и других општих аката; учествује у припреми информација од јавног значаја; прати прописе из области урбанизма; издаје потврде и уверења о којима одељење води евиденцију; води првостепени управни поступак; учествује у решавању предмета по жалбама и по потреби одлучује о истим; одлучује о ванредним правним средствима у управном поступку; израђује потребне информације, анализе и извештаје и друга акта из делокруга рада одсека; обавља и друге послове по налогу претпостављених.

Услови: ВСС –стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о планирању и изградњи  („ Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС” бр.18/206), Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), Статут Града Пожаревца (“Сл. Гласник Града Пожаревца“, бр. 10/2018)  – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које је кандидат у обавези да приложи:

         – пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

         – фотокопија или очитана лична карта;

         – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

         –  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

         – оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

         – оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару;

         – оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

         – оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

             Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/,  a обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Александар Симоновић, дипл. правник с.р

Подели са другима: Facebook Twitter