Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градска управа

Конкурсна комисија

Број: 01-111-12/2019

28.05.2019. године

П о ж а р е в а ц

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016), Градска управа Града Пожаревца, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радна места које се попуњавају:

  1. Послови евиденције непокретности и информатички послови Географског информационог система (ГИС), у Одељењу за имовинско-правне послове – Одсек за имовинско-правне послове и управљање имовином, разврстано у звање: саветник, утврђено под редним бројем 37. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, број: 09-06-21/2019-20 од 13. фебруара 2019. године и број: 09-06-61/2019-10 од 25. априла 2019. године, извршилаца – 1

Опис посла: води евиденције о непокретностима које користи ЈЛС, јавна предузећа и установе чији је оснивач ЈЛС; води евиденције терета на непокретностима, преузимања непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом; прибавља и комплетира потребну документацију; састављање записник о стању; даје податке из евиденција које води; припрема извештаје и информације из делокруга¸ прикупља и прилагођава релевантне информације и податке од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС)-а; координира послове уноса података са аспекта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; формирање јединствене ГИС базе, електронска евиденција непокретности у јавној својини Града Пожаревца и непокретности које користе јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Пожаревац; прикупља и управља подацима из пописа и уписа имовине Града; обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности документације; врши анализу и дефинисање додатних захтева у односу на уведена решења система; прати рад, стање и одржавање ГИС-а и отклањања могуће грешке у функционисању програма; даје стручна упутстава, врши анализу и упит и коментарисање добијених резултата; предлаже мере за побољшање и унапређење ГИС-а, води регистар стамбених заједница на територији Града Пожаревца, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно матеметичких или друштвено хуманистичких наука, научне области гео-науке или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС” бр.18/206) – усмено; Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018), усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Послови праћења стања и регулисања саобраћајне инфраструктуре и послови нискоградње, у Служби за инвестиције, разврстано у звање: саветник, утврђено под редним бројем 144. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, број: 09-06-21/2019-20 од 13. фебруара 2019. године и број: 09-06-61/2019-10 од 25. априла 2019. године, извршилаца – 1

Опис посла: припрема и израђује техничку документацију из своје струке, прати реализацију инвестиција и инвестиционо одржавање из своје струке, у сарадњи са урбанистима ради на изради саобраћајних решења у оквиру урбанистичких планова и пројеката, учествује у изради техничких решења саобраћајне инфраструктуре за потребе Града, учествује у раду комисија у поступцима јавних набавки у областима из своје надлежности, израђује предмере и предрачуне, односно техничку спецификацију у поступцима јавних набавки које се односе на инвестиције из области саобраћаја у интересу Града, учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, делова елабората, студија, програма, пројеката, планова у области саобраћаја, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно- научног поља техничко-технолошких наука, из научне области саобраћајно инжењерство или грађевинарство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Возач моторног возила, Намештеник – четврта врста радних места у Служби за заједничке послове, утврђено под редним бројем 156. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године, број: 09-06-21/2019-20 од 13. фебруара 2019. године и број: 09-06-61/2019-10 од 25. априла 2019. године, извршилаца – 1

Опис посла: управља моторним возилом и превозом путника за потребе органа града; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденцију о употреби моторног возила и пређеној километражи, евиденцију о потрошњи горива и мазива; води евиденцију о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, једна година радног искуства, возачка дозвола ”Б” категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – Одлука УС и 24/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (чл. 185.-187 Закона), („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018).

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које је кандидат у обавези да приложи:

– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

– фотокопија или очитана лична карта;

– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару;

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/,  a обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
_________________________
Ивана Пауновић, дипл. правник с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter