Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Konkursna komisija

Broj: 01-111-12/2019

28.05.2019. godine

P o ž a r e v a c

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018) i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016), Gradska uprava Grada Požarevca, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

  1. Poslovi evidencije nepokretnosti i informatički poslovi Geografskog informacionog sistema (GIS), u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove – Odsek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, razvrstano u zvanje: savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 37. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-21/2019-20 od 13. februara 2019. godine i broj: 09-06-61/2019-10 od 25. aprila 2019. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: vodi evidencije o nepokretnostima koje koristi JLS, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač JLS; vodi evidencije tereta na nepokretnostima, preuzimanja nepokretnosti stečene nasleđem, ugovorom ili drugim pravnim poslom; pribavlja i kompletira potrebnu dokumentaciju; sastavljanje zapisnik o stanju; daje podatke iz evidencija koje vodi; priprema izveštaje i informacije iz delokruga¸ prikuplja i prilagođava relevantne informacije i podatke od značaja za razvoj Geografskog Informacionog Sistema (GIS)-a; koordinira poslove unosa podataka sa aspekta usaglašenosti georeferencirane vektorske i rasterske grafike sa bazama podataka; obavlja poslove konverzije i prilagođavanja podataka za unos u GIS; formiranje jedinstvene GIS baze, elektronska evidencija nepokretnosti u javnoj svojini Grada Požarevca i nepokretnosti koje koriste javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Požarevac; prikuplja i upravlja podacima iz popisa i upisa imovine Grada; obezbeđuje zaštitu i integritet podataka iz oblasti GIS-a i stara se o urednosti dokumentacije; vrši analizu i definisanje dodatnih zahteva u odnosu na uvedena rešenja sistema; prati rad, stanje i održavanje GIS-a i otklanjanja moguće greške u funkcionisanju programa; daje stručna uputstava, vrši analizu i upit i komentarisanje dobijenih rezultata; predlaže mere za poboljšanje i unapređenje GIS-a, vodi registar stambenih zajednica na teritoriji Grada Požarevca, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno matemetičkih ili društveno humanističkih nauka, naučne oblasti geo-nauke ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o javnoj svojini („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS” br.18/206) – usmeno; Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018), usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

  1. Poslovi praćenja stanja i regulisanja saobraćajne infrastrukture i poslovi niskogradnje, u Službi za investicije, razvrstano u zvanje: savetnik, utvrđeno pod rednim brojem 144. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-21/2019-20 od 13. februara 2019. godine i broj: 09-06-61/2019-10 od 25. aprila 2019. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju iz svoje struke, prati realizaciju investicija i investiciono održavanje iz svoje struke, u saradnji sa urbanistima radi na izradi saobraćajnih rešenja u okviru urbanističkih planova i projekata, učestvuje u izradi tehničkih rešenja saobraćajne infrastrukture za potrebe Grada, učestvuje u radu komisija u postupcima javnih nabavki u oblastima iz svoje nadležnosti, izrađuje predmere i predračune, odnosno tehničku specifikaciju u postupcima javnih nabavki koje se odnose na investicije iz oblasti saobraćaja u interesu Grada, učestvuje u pripremi izveštaja i informacija o utvrđenom stanju, delova elaborata, studija, programa, projekata, planova u oblasti saobraćaja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno- naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, iz naučne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili građevinarstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o putevima („Sl. Glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018-dr. zakon), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS” br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

  1. Vozač motornog vozila, Nameštenik – četvrta vrsta radnih mesta u Službi za zajedničke poslove, utvrđeno pod rednim brojem 156. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-21/2019-20 od 13. februara 2019. godine i broj: 09-06-61/2019-10 od 25. aprila 2019. godine, izvršilaca – 1

Opis posla: upravlja motornim vozilom i prevozom putnika za potrebe organa grada; stara se o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja; vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila i pređenoj kilometraži, evidenciju o potrošnji goriva i maziva; vodi evidenciju o zameni delova i guma i predaji dotrajalih zamenjenih delova i guma; otklanja manje kvarove na vozilu; obavlja pranje i čišćenje motornog vozila, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, jedna godina radnog iskustva, vozačka dozvola ”B” kategorije.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – Odluka US i 24/2018), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (čl. 185.-187 Zakona), („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018).

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br. 2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje je kandidat u obavezi da priloži:

– prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru;

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

Napomena: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

ZAMENIK NAČELNIKA
GRADSKE UPRAVE
_________________________
Ivana Paunović, dipl. pravnik s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter