Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

RepublikaSrbija

GRAD POŽAREVAC

GradskaupravaGrada Požarevca

Konkursnakomisija

Broj: 17-111-10/2020-2

30.11.2020. godine

P o ž a r e v a c

 

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – drugi zakon, 95/2018, 95/2018 – drugi zakoni 86/2019 – drugi zakon) i čl. 11. do 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8368/2020 od 28 oktobra 2020. godine, Gradska uprava Grada Požarevca, oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinskabr. 2.

            II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Radno mesto: Poslovi obračuna i likvidature u Odeljenju za budžet i finansije – Odsek finansijske operative indirektnih korisnika, fondova, dotacija, transfera i kontrole izdataka za nefinansijsku imovinu, razvrstano u zvanje: mlađi savetnik1 izvršilac.

Opis poslova: Pruža stručna uputstva u oblasti svih vrsta obračuna i likvidature; obavlja operativno stručne poslove; popunjavanje i davanje statističih izveštaja; ažurira bazu podataka za potrebe pripreme analiza i izveštaja; obavlja poslove evidentiranja i vođenja registra zahteva za plaćanje i transfer sredstava i registra i kontrole računa i ugovora budžetskih korisnika iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; budžetskih korisnika – ustanova iz oblasti kulture, turizma i sporta; budžetskih korisnika – gradskih opština, fondova, mesnih zajednica, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad; za kapitalne izdatke – investicije i dotacije za nevladine organizacije i udruženja i verske zajednice, vrši računsku, formalnu i suštinsku proveru materijalno – finansijske dokumentacije i računovodstvenih isprava; dostavlja ovlašćenom licu na overu kontrolisanu i potpisanu materijalno – finansijsku dokumentaciju; priprema naloge za prenos sredstava na osnovu Plana izvršenja budžeta; vodi posebne pomoćne evidencije; priprema naloge za plaćanja i dostavlja ih trezoru; stara se da sva plaćanja budu u skladu sa odobrenim aproprijacijama i utvrđenim kvotama; vrši prenos podataka i dokumentacije iz likvidature u finansijsko knjigovodstvo; vrši kompletiranje izvoda i dokumentacije na osnovu koje je izvršeno plaćanje i vodi evidenciju plaćanja po profakturama, ugovorima, avansnim, privremenim i okončanim situacijama za investicije i održavanja, o datim avansima; kontroliše dokumentovanost, prati i evidentira isplate po zaključenim ugovorima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetui završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca u skladu sa zakonom, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1: Poznavanje Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06- ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13- ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17) i Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-ispr.,108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019); veština komunikacije –usmeno.

  1. Radno mesto: Urbanistau Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove – Odsek za prostorno i urbanističko planiranje, razvrstano u zvanje: savetnik1 izvršilac.

Opis posla: vodi upravni postupak i izrađuje upravne akte iz delokruga poslova radnog mesta; inicira urbanističko uređenje pojedinih celina, predlaže prioritete u pribavljanju i opremanju građevinskog zemljišta, zaštiti prostora i uređivanju javnog prostora; prati promene i procese u prostoru; priprema izvode iz urbanističkih planova, analitičke podloge za predlaganje prioriteta u izradi; predlaže izmenu i stavljanje van snage urbanističke dokumentacije; koordinira, prati rad i sarađuje sa nosiocima izrade planova; proverava usklađenosti planova u toku izrade sa planovima šire prostorne celine, zakonom i podzakonskim aktima; pregleda, proverava nacrte i predloge urbanističkih planova u postupku izrade i donošenja, oglašavanja i sprovođenja procedure ranog javnog uvida i pripremanje izveštaja o ranom javnom uvidu; obavlja poslove u vezi sa pribavljanjem uslova javnih preduzeća u fazi izrade planova, dostavlja na stručnu kontrolu Komisiji za planove, vodi evidenciju planske dokumentacije; objavljuje je na zvaničnim internet stranicama Grada; dostavlja plansku dokumentaciju centralnom registru planskih dokumenata; ostvaruje saradnju sa strukovnim organizacijama i učestvuje u pripremi i raspisivanju urbanističko-arhitektonskih konkursa za prostore i objekte značajne za Grad, sarađuje, a po potrebi i učestvuje u radu Komisije za planove; sarađuje sa glavnim urbanistom; obavlja poslove oglašavanja i sprovođenja procedure potvrđivanja urbanističkih projekata; daje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti gradnje po zahtevima stranaka, izrađuje obaveštenja o mogućnosti parcelacije i preparcelacije; utvrđuje zemljište za redovnu upotrebu objekata; vrši uviđaj na terenu; učestvuje u prikupljanju podataka i dokumentacije za potrebe izrade predloga Programa za uređenje javnih površina i ostalih programa u oblasti urbanizma i uređenja prostora; učestvuje u sačinjavanju izveštaja, obaveštenja i informacija za potrebe Gradskog veća i drugih organa i organizacija; obavlja i druge poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno- naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, naučne oblasti arhitekture, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2: Poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (,,Službeni glasnik RS” br. 68/2019); veština komunikacije –usmeno.

  1. Radno mesto: Pravni poslovi u oblasti javnih nabavki u Službi za javne nabavke, razvrstano u zvanje: savetnik1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja pravno-analitičke poslove, prati i primenjuje zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki; obavlja poslove javnih nabavki za Gradsku upravu, Gradonačelnika i Gradsko veće i Skupštinu grada Požarevca kao korisnike budžetskih sredstava; učestvuje u pripremi plana godišnjeg plana javnih nabavki Gradske uprave, Skupštine grada i Gradonačelnika i Gradskog veća i njegovom usaglašavanju sa finansijskim planovima odnosno odobrenim raspoloživim aproprijacijama; priprema modele konkursnih dokumentacija i ugovora za sve javne nabavke na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa poznavaocima određenih oblasti i propisa iz oblasti koja je predmet javne nabavke; izrađuje odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupaka javnih nabavki,  sačinjava izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki;  sarađuje sa drugim organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; priprema konačne ugovore o javnim nabavkama i kopije ugovora dostavlja odgovornim licima naručioca i krajnjim korisnicima; učestvuje u radu Komisija za javne nabavke i izvršava sve zadatke predviđene zakonom. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

          

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka, iz naučne oblasti pravnih ili ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sertifikat za službenika za javne nabavke,  najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 3: Poznavanje Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 91/2019); Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/2018, 12/2018 i 10/2019); Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018); veština komunikacije –usmeno.

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br. 2.

IV Uslovi za rad na radnom mestu:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama „Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18));

– dokaz o stečenom obrazovanju u skladu sa uslovima radnog mesta za koje se podnosi prijava;

– isprave kojima se dokazuje radno islustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnvnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povreni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dikumenata koje su ovrene pre 1.3.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno, opštinskim upravama.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeniglasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), imeđu ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osima ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu iizvod iz matične knjige rođenih.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs gde se ista može preuzeti

VIII Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca – Konkursna komisija, u Požarevcu, ul. Drinskabr. 2, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta pod brojem ____ (navesti redni broj radnog mesta za koje se konkuriše)“.

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, radnim danom od 10 do 12 časova:

Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

X Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština kojesevrednujuu izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedene u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska broj 2, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:

Shodno čl. 72. I 73. Zakona o zaposlenima u autonomnimpokrajinama i jedinicama lokalne samouprave probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili držanom organu i traje šest meseci. Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

 

Shodno čl. 47. Zakona o zaposlenima u autonomnimpokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u radni odnos na neodređeno vreme može da se primi lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno čl. 131. Zakona.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom..

Ovaj Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Grada Požarevca, https: // pozarevac.rs/, a u dnevnim novinama „Danas“objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
_______________________________

Aleksandar Simonović, dipl. pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter