Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

RepublikaSrbija
GRAD POŽAREVAC
GradskaupravaGrada Požarevca
Konkursnakomisija
Broj: 17-111-4/2021-2
03.03.2021. godine
P o ž a r e v a c

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – drugi zakon, 95/2018, 95/2018 – drugi zakoni 86/2019 – drugi zakon), čl. 11. do 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016) i člana 27k Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Gradska uprava Grada Požarevca, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinskabr. 2.

            II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Radno mesto: „Kontista glavne knjige trezora” u Odeljenju za budžet i finansije – Odsek za trezor i računovodstvo, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.

Opisposlova: Obavlja poslove unosa budžeta (odobrenih aproprijacija) i promena aproprijacija u računovodstveni program; vrši prijem i kontrolu knjigovodstvenih isprava, priprema dokumentaciju za knjiženje i kontiranje naloga za direktne korisnike; ažurno i uredno vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige po svim budžetskim klasifikacijama, vrši sravnjenja sa pomoćnim knjigama; usklađuje evidencije sa budžetskim korisnicima i Upravom za trezor, priprema finansijski izveštaj direktnih korisnika; sastavlja bilanse i izveštaje, priprema završni račun konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti; obavlja poslove evidentiranja prihoda, rashoda i izdataka na imovini Grada, vrši evidentiranje primanja i izvršenih pojedinačnih rashoda i izdataka, evidentira promene na javnoj imovini iz delokruga svojih nadležnosti, obavlja poslove evidentiranja odobrenih izmena i preusmeravanja aproprijacija; izrađuje izveštaje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima i ubacuje podatke u jedinstvenu bazu nepokretnosti Grada; sprovodi interne kontrolne postupke i procedure; inicira izmene internih računovodstvenih akata; sprovodi interne kontrolne postupke i procedure u postupku kontrole podnetih zahteva za prenos sredstava; sačinjava izveštaje za nadležna ministarstva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1: Poznavanje Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019); Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06- ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13- ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17) i Pravilnika o uslovima i načinu vraćanja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 i 151/2020); veština komunikacije – usmeno.

  1. Radno mesto: „Poslovi zaštite i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica – poverenik za izbeglice” u Odeljenju za društvene delatnosti – Odsek za poslove društvenih delatnosti, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.

Opis posla: Vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte vezane za utvrđivanje prava iz nadležnosti Odeljenja; učestvuje u planiranju i pripremi odluka vezanih za ostvarivanje prava na evidentiranje, prikupljanje podataka, utvrđivanje statusa i položaja izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica, zbrinjavanje i organizovanje smeštaja izbeglica i preduzimanje aktivnosti u cilju obezbeđivanja povratka u ranija prebivališta izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica; obavlja poslove na ostvarivanju prava na promenu mesta boravka i prestanku statusa izbeglih i raseljenih lica i poslove vezane za migrante i lica u readmisiji; vrši prijem i overu spiskova za isplatu jednokratnih pomoći za poboljšanje života izbeglih i interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije; proverava ispravnost obračuna novčane pomoći i radi kompletan obračun i isplatu; izrađuje i dostavlja Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije mesečne, tromesečne, periodične i godišnje izveštaje o utrošenim sredstvima i druge statističke evidencije i izveštaje; prati i sastavlja preglede o promenama i stanju sredstava na podračunu; sarađuje sa Upravom za trezor; ostvaruje saradnju sa Centrom za socijalni rad, Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije, Crvenim krstom i drugim humanitarnim organizacijama; obavlja poslove koordinatora Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku; obavlja poslove sekretara Komisije za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena, radi posebne nege deteta; učestvuje u izradi normativnih akata iz nadležnosti Odeljenja; priprema potrebne informacije za izradu nacrta finansijskog plana u postupku donošenja odluke o budžetu za određenu budžetsku godinu iz nadležnosti Odeljenja; priprema akta za potrebe organa Grada u okviru delokruga radnog mesta; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno – humanističkih nauka, iz naučne oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2: Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon); Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“ br. 18/92, „Službeni list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Službeni glasnik RS“ br. 30/2010); Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018, 12/2018 i 10/2019); Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018); veština komunikacije –usmeno.

  1. Radno mesto: „Pravni poslovi” u Odeljenju za poslove organa Grada i informacione tehnologije, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema i izrađuje nacrte opštih i pojedinačnih pravnih akata kojima se uređuju organizacija i rad organa Grada; prati i zakonsku i podzakonsku regulativu; prati izvršavanja zakona i drugih propisa; izrađuje akta sa sednica Skupštine i Gradskog veća; stara se o usklađenosti normativnih akata Grada od značaja za rad organa Grada sa zakonskim, podzakonskim aktima i aktima Grada; izrađuje nacrte rešenja i drugih akata koje Gradsko veće donosi prilikom rešavanja u drugom stepenu; ostvaruje saradnju i komunikaciju sa organima Grada; priprema i organizuje i vodi evidenciju sednica stalnih i povremenih radnih tela Gradskog veća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 3: Poznavanje Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS” br.18/206) – usmeno; Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018, 12/2018 i 10/2019); Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018); veština komunikacije –usmeno.         

  1. Radno mesto: „Objedinjena procedura – izdavanje lokacijskih uslova” u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove – Odsek za objedinjenu proceduru objekata, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.

Opis posla: Vodi upravni postupak i izrađuje upravne akte iz delokruga poslova radnog mesta; vodi postupak za izdavanje lokacijskih uslova u objedinjenoj proceduri; pribavlja dokumentaciju od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra; pribavlja uslove za projektovanje i priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu od imaoca javnih ovlašćenja, ostvaruje saradnju sa imaocima javnih ovlašćenja u cilju što efikasnijeg sprovođenja objedinjene procedure; objavljuje lokacijske uslove na internet stranici i prosleđuje ih imaocima javnih ovlašćenja; vodi evidenciju lokacijskih uslova; učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko – tehnoloških nauka, naučne oblasti arhitektura, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2: Poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (,,Službeni glasnik RS” br. 68/2019); Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS” br. 18/206); veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br. 2.

IV Uslovi za rad na radnom mestu:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama „Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18);

– dokaz o stečenom obrazovanju u skladu sa uslovima radnog mesta za koje se podnosi prijava;

– isprave kojima se dokazuje radno islustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnvnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povreni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dikumenata koje su ovrene pre 1.3.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno, opštinskim upravama.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeniglasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), imeđu ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osima ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu izvod iz matične knjige rođenih.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs gde se ista može preuzeti

VIII Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca – Konkursna komisija, u Požarevcu, ul. Drinskabr. 2, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta pod brojem ____ (navesti redni broj radnog mesta za koje se konkuriše)“.

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, radnim danom od 10 do 12 časova:

Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

X Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedene u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska broj 2, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:

Shodno čl. 72. i 73. Zakona o zaposlenima u autonomnimpokrajinama i jedinicama lokalne samouprave probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili držanom organu i traje šest meseci. Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Shodno čl. 47. Zakona o zaposlenima u autonomnimpokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u radni odnos na neodređeno vreme može da se primi lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno čl. 131. Zakona.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Grada Požarevca, https: // pozarevac.rs/, a u dnevnim novinama „Danas“objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
_______________________________
Aleksandar Simonović, dipl. Pravnik s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter