Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РепубликаСрбија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГрадскауправаГрада Пожаревца
Конкурснакомисија
Број: 17-111-4/2021-2
03.03.2021. године
П о ж а р е в а ц

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – други закон, 95/2018, 95/2018 – други закони 86/2019 – други закон), чл. 11. до 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016) и члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Градска управа Града Пожаревца, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринскабр. 2.

            II Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место: „Контиста главне књиге трезора” у Одељењу за буџет и финансије – Одсек за трезор и рачуноводство, разврстано у звање: Саветник – 1 извршилац.

Описпослова: Обавља послове уноса буџета (одобрених апропријација) и промена апропријација у рачуноводствени програм; врши пријем и контролу књиговодствених исправа, припрема документацију за књижење и контирање налога за директне кориснике; ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама, врши сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима и Управом за трезор, припрема финансијски извештај директних корисника; саставља билансе и извештаје, припрема завршни рачун консолидованог рачуна трезора локалне власти; обавља послове евидентирања прихода, расхода и издатака на имовини Града, врши евидентирање примања и извршених појединачних расхода и издатака, евидентира промене на јавној имовини из делокруга својих надлежности, обавља послове евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација; израђује извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима и убацује податке у јединствену базу непокретности Града; спроводи интерне контролне поступке и процедуре; иницира измене интерних рачуноводствених аката; спроводи интерне контролне поступке и процедуре у поступку контроле поднетих захтева за пренос средстава; сачињава извештаје за надлежна министарства, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1: Познавање Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019); Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06- исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13- исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17) и Правилника о условима и начину враћања рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 151/2020); вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место: „Послови заштите и остваривање личних и колективних права избеглих, прогнаних и интерно расељених лица – повереник за избеглице” у Одељењу за друштвене делатности – Одсек за послове друштвених делатности, разврстано у звање: Саветник – 1 извршилац.

Опис посла: Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права из надлежности Одељења; учествује у планирању и припреми одлука везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и положаја избеглих, прогнаних и интерно расељених лица, збрињавање и организовање смештаја избеглица и предузимање активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; обавља послове на остваривању права на промену места боравка и престанку статуса избеглих и расељених лица и послове везане за мигранте и лица у реадмисији; врши пријем и оверу спискова за исплату једнократних помоћи за побољшање живота избеглих и интерно расељених лица и повратника по реадмисији од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије; проверава исправност обрачуна новчане помоћи и ради комплетан обрачун и исплату; израђује и доставља Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије месечне, тромесечне, периодичне и годишње извештаје о утрошеним средствима и друге статистичке евиденције и извештаје; прати и саставља прегледе о променама и стању средстава на подрачуну; сарађује са Управом за трезор; остварује сарадњу са Центром за социјални рад, Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове координатора Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику; обавља послове секретара Комисије за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена, ради посебне неге детета; учествује у изради нормативних аката из надлежности Одељења; припрема потребне информације за израду нацрта финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину из надлежности Одељења; припрема акта за потребе органа Града у оквиру делокруга радног места; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено – хуманистичких наука, из научне области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2: Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон); Закона о избеглицама („Службени гласник РС“ бр. 18/92, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010); Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018, 12/2018 и 10/2019); Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018); вештина комуникације –усмено.

  1. Радно место: „Правни послови” у Одељењу за послове органа Града и информационе технологије, разврстано у звање: Саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и израђује нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују организација и рад органа Града; прати и законску и подзаконску регулативу; прати извршавања закона и других прописа; израђује акта са седница Скупштине и Градског већа; стара се о усклађености нормативних аката Града од значаја за рад органа Града са законским, подзаконским актима и актима Града; израђује нацрте решења и других аката које Градско веће доноси приликом решавања у другом степену; остварује сарадњу и комуникацију са органима Града; припрема и организује и води евиденцију седница сталних и повремених радних тела Градског већа; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3: Познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС” бр.18/206) – усмено; Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018, 12/2018 и 10/2019); Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018); вештина комуникације –усмено.         

  1. Радно место: „Обједињена процедура – издавање локацијских услова” у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове – Одсек за обједињену процедуру објеката, разврстано у звање: Саветник – 1 извршилац.

Опис посла: Води управни поступак и израђује управне акте из делокруга послова радног места; води поступак за издавање локацијских услова у обједињеној процедури; прибавља документацију од органа надлежног за послове државног премера и катастра; прибавља услове за пројектовање и прикључење објеката на инфраструктурну мрежу од имаоца јавних овлашћења, остварује сарадњу са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре; објављује локацијске услове на интернет страници и прослеђује их имаоцима јавних овлашћења; води евиденцију локацијских услова; учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, научне области архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2: Познавање Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС” бр. 68/2019); Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС” бр. 18/206); вештина комуникације – усмено.

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

IV Услови за рад на радном месту:

Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

V Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено време.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– уверења о држављанству (не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);

– доказ о стеченом образовању у складу са условима радног места за које се подноси пријава;

– исправе којима се доказује радно ислуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у оснвним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поврени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије дикумената које су оврене пре 1.3.2017. године у основним судовима, односно, општинским управама.

Одредбом чл. 9. и 103. Законом о општем управном поступку („Службенигласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), имеђу осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осима ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству извод из матичне књиге рођених.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs где се иста може преузети

VIII Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца – Конкурсна комисија, у Пожаревцу, ул. Дринскабр. 2, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места под бројем ____ (навести редни број радног места за које се конкурише)“.

IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, радним даном од 10 до 12 часова:

Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

X Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведене у просторијама Градске управе Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Дринска број 2, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене:

Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономнимпокрајинама и јединицама локалне самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или држаном органу и траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона о запосленима у аутономнимпокрајинама и јединицама локалне самоуправе у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужан да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. Закона.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај Конкурс се објављује на интернет презентацији Града Пожаревца, https: // pozarevac.rs/, а у дневним новинама „Данас“објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
_______________________________
Александар Симоновић, дипл. Правник с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter