Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Konkursna komisija

Broj: 01-111-18/2018-2

11.10.2018. godine

P o ž a r e v a c

       Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017)  i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ) oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

            1) Normativno-pravni i upravni poslovi u oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja u Odeljenju za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja: savetnik, izvršilaca – 1

Opis posla: izrađuje akte u oblasti uređenja, razvoja i obavljanja komunalnih delatnosti – snabdevanje vodom i toplotnom energijom, komunalni otpad, javni prevoz putnika u naseljima, čistoće i komunalne higijene, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, groblja i pogrebne usluge, ulice, saobraćajnice, putevi i druge javne površine, parkovi, zelene i rekreacione površine, parking prostori, javna rasveta, pijace, dimničarske usluge i zoo higijena; izrađuje rešenja za određivanje lokacije i uređenje prostora za sakupljanje smeća, odnosno za smeštaj posuda za smeće vlasnika, zakupaca i korisnika stanova, stambenih objekata, poslovnih objekata i prostorija; vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti održavanja čistoće; izrađuje rešenja o raskopavanju javnih površina i ekshumaciji; prati kompletnu realizaciju poslova u oblasti održavanja komunalne infrastrukture iz nadležnosti Odeljenja; priprema analize, informacije i izveštaje iz oblasti komunalne delatnosti izrađuje nacrte odluka i drugih opštih akata u oblasti stambeno-komunalnih usluga; daje mišljenja o primeni propisa u stambeno-komunalnoj oblasti; daje primedbe i sugestije na nacrte i predloge zakona i drugih propisa; izrađuje godišnje ugovore sa JKP za programe zajedničke komunalne potrošnje; izrađuje modele i predloge ugovora, kao i konačnih ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki; učestvuje u izradi nacrta normativnih akata neophodnih za osnivanje novih i restrukturiranje postojećih JP i JKP; donošenje zaključaka o obustavi postupaka i odbacivanje zahteva kao nepotpunih,vođenje službene evidencije o izdatim rešenjima o zauzeću površine javne namene, izrada izveštaja, analiza zaključaka i nacrta iz oblasti  koje se odnose na zauzeće površina javne namene, izrađuje nacrte i predloge akata organima Grada Požarevca, donošenje zaključaka o obustavi postupaka i odbacivanje zahteva kao nepotpunih,  vrši nadzor nad radom JP i JKP kojima je povereno obavljanje određenih delatnosti; predlaže nacrt mera u slučaju poremećaja pružanja komunalnih usluga; ostvaruje saradnju sa komunalnim preduzećima; obrađuje izveštaje  koje dostavljaju javna i javno – komunalna preduzeća (izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja, kvartalni izveštaji i obračun sredstava za isplatu zarada i dr.), obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno – humanističke nauke, naučne oblasti pravnih ili ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

III Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS” br.129/2007 i 83/2014- dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018), Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), Zakon o komunalnim delatnostima ( „Službeni glasnik RS,br. 88/2011 i 104/2016 ), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS” br.18/2016), Statuta Grada Požarevca (,,Službeni glasnik Grada Požarevca” br. 17/2016-prečišćen tekst) – usmeno.

 III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska br.2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

 Tamara Spasić, stručni poslovi u Službi za upravljanje ljudskim resursima telefon: 012/539-651; e-mail: tamaraspasic@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

             državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje je kandidat u obavezi da priloži:

          – prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;

         – fotokopija ili očitana lična karta;

         – izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

         –  original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

         – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

         – overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

         – original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim;

         – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

         – original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru;

         – original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

         – original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

         Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

 Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

 Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

          Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

          Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u naknadno utvrđenom terminu, o čemu će kandidati biti obavešteni (brojeve telefona i adrese) koje navode u svojim prijavama, kao i putem internet adrese, ako je navedena u prijavi.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

N A Č E L N I K

_______________________________

Aleksandar Simonović, dipl.pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter