Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градска управа

Конкурсна комисија

Број: 01-111-18/2018-2

11.10.2018. године

П о ж а р е в а ц

       На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017)  и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радно место које се попуњава:

            1) Нормативно-правни и управни послови у области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја: саветник, извршилаца – 1

Опис посла: израђује акте у области уређења, развоја и обављања комуналних делатности – снабдевање водом и топлотном енергијом, комунални отпад, јавни превоз путника у насељима, чистоће и комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење отпадних вода, гробља и погребне услуге, улице, саобраћајнице, путеви и друге јавне површине, паркови, зелене и рекреационе површине, паркинг простори, јавна расвета, пијаце, димничарске услуге и зоо хигијена; израђује решења за одређивање локације и уређење простора за сакупљање смећа, односно за смештај посуда за смеће власника, закупаца и корисника станова, стамбених објеката, пословних објеката и просторија; води првостепени управни поступак у области одржавања чистоће; израђује решења о раскопавању јавних површина и ексхумацији; прати комплетну реализацију послова у области одржавања комуналне инфраструктуре из надлежности Oдељења; припрема анализе, информације и извештаје из области комуналне делатности израђује нацрте одлука и других општих аката у области стамбено-комуналних услуга; даје мишљења о примени прописа у стамбено-комуналној области; даје примедбе и сугестије на нацрте и предлоге закона и других прописа; израђује годишње уговоре са ЈКП за програме заједничке комуналне потрошње; израђује моделе и предлоге уговора, као и коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки; учествује у изради нацрта нормативних аката неопходних за оснивање нових и реструктурирање постојећих ЈП и ЈКП; доношење закључака о обустави поступака и одбацивање захтева као непотпуних,вођење службене евиденције о издатим решењима о заузећу површине јавне намене, израда извештаја, анализа закључака и нацрта из области  које се односе на заузеће површина јавне намене, израђује нацрте и предлоге аката органима Града Пожаревца, доношење закључака о обустави поступака и одбацивање захтева као непотпуних,  врши надзор над радом ЈП и ЈКП којима је поверено обављање одређених делатности; предлаже нацрт мера у случају поремећаја пружања комуналних услуга; остварује сарадњу са комуналним предузећима; обрађује извештаје  које достављају јавна и јавно – комунална предузећа (извештај о кретању зарада и запошљавања, квартални извештаји и обрачун средстава за исплату зарада и др.), обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено – хуманистичке науке, научне области правних или економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” бр.129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Закон о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС,бр. 88/2011 и 104/2016 ), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС” бр.18/2016), Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца” бр. 17/2016-пречишћен текст) – усмено.

 III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Дринска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 Тамара Спасић, стручни послови у Служби за управљање људским ресурсима телефон: 012/539-651; e-mail: tamaraspasic@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:

             држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које је кандидат у обавези да приложи:

          – пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

         – фотокопија или очитана лична карта;

         – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

         –  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

         – оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

         – оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару;

         – оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

         – оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

         Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

 Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

 Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

          За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

          Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у накнадно утврђеном термину, о чему ће кандидати бити обавештени (бројеве телефона и адресе) које наводе у својим пријавама, као и путем интернет адресе, ако је наведена у пријави.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/,  a обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Н А Ч Е Л Н И К

_______________________________

Александар Симоновић, дипл.правник

Подели са другима: Facebook Twitter