Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  GRAĐEVINSKI INSPEKTOR – ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA       

 

 

 

 

Republika Srbija
GRAD POŽAREVAC
Gradska uprava
Konkursna komisija
Broj: 01-111-52/2017-2
29.11.2017. godine
P o ž a r e v a c

       Na osnovu člana 4. člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ), u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-172/2017-2 od 10.11.2017. godine, Gradska uprava Grada Požarevca oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  GRAĐEVINSKI INSPEKTOR – ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA         

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. 1. Radno mesto ,,Građevinski inspektor“, Odeljenje za inspekcijske poslove – Građevinska inspekcija,  u zvanju:  savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;  postupa  u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o ozakonjenju objekata, vrši inspekcijski nadzor u oblasti stanovanja u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o stanovanju i održavanju  zgrada; donosi rešenja i nalaže mere i odgovoran je za njihovo sprovođenje; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivične prijave i prijave za privredne prestupe; sarađuje sa resornim ministarstvom koje je poverilo inspekcijski nadzor  jedinici lokalne samouprave, sarađuje sa drugim inspekcijama, organima i organizacijama u cilju efikasnijeg vršenja nadzora; učestvuje u pripremi izveštaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova u oblasti delokruga rada za Skupštinu grada, Gradsko veće i nadležne republičke organe; prikuplja podatke i prati i analizira stanje u oblasti; učestvuje u pripremi pojedinačnih upravnih akata i drugih pojedinačnih akata predviđenih zakonom, statutom i opštim aktima ; dostavlja predlog godišnjeg i mesečnog programa i plana rada inspekcije, radi i sve druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Gradske uprave, sarađuje sa komunalnom policijom i drugim organima i organizacijama u cilju efikasnijeg vršenja nadzora ; vodi evidencije propisane za građevinsku inspekciju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko – tehnoloških nauka, naučne oblasti građevinsko inžinjerstvo ili arhitektura, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

– poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik  RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik  RS”, br. 104/2016), Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2015), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ , br. 15/16 ) i Odluke o Gradskoj upravi  Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 6/2017), provera praktičnog rada na računaru ( Word i Excel ).

 

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

 Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, , telefon: 012/539-651; e-mail: m.mrdak@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka ili društveno-humanističkih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.       

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

  Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat ,može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave, https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas  u  dnevnom listu „Danas“.

 

NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

GRADA POŽAREVCA

____________________________

Suzana Bulajić, dipl.pravnik

 

 

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter