Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА –  ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА       

 

 

 

 

Република Србија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Градска управа
Конкурсна комисија
Број: 01-111-52/2017-2
29.11.2017. године
П о ж а р е в а ц

       На основу члана 4. члана 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ), у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-172/2017-2 од 10.11.2017. године, Градска управа Града Пожаревца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА –  ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА         

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радно место које се попуњава:

  1. 1. Радно место ,,Грађевински инспектор“, Одељење за инспекцијске послове – Грађевинска инспекција,  у звању:  саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места:

Врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;  поступа  у складу са овлашћењима из Закона о озакоњењу објеката, врши инспекцијски надзор у области становања у складу са овлашћењима прописаним Законом о становању и одржавању  зграда; доноси решења и налаже мере и одговоран је за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са ресорним министарством које је поверило инспекцијски надзор  јединици локалне самоуправе, сарађује са другим инспекцијама, органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; учествује у припреми извештаја, информација, елабората, студија, програма, планова у области делокруга рада за Скупштину града, Градско веће и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у области; учествује у припреми појединачних управних аката и других појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима ; доставља предлог годишњег и месечног програма и плана рада инспекције, ради и све друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Градске управе, сарађује са комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора ; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, научне области грађевинско инжињерство или архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

– познавање Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник  РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник  РС”, бр. 104/2016), Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ , бр. 15/16 ) и Одлуке о Градској управи  Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/2017), провера практичног рада на рачунару ( Word i Excel ).

 

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, , телефон: 012/539-651; e-mail: m.mrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.       

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

  Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат ,може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији јединице локалне самоуправе, https://pozarevac.rs/,  а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас  у  дневном листу „Данас“.

 

НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

____________________________

Сузана Булајић, дипл.правник

 

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Подели са другима: Facebook Twitter