Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – КУРИР ИНТЕРНЕ ДОСТАВНЕ КЊУГЕ – У СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Градска управа
Конкурсна комисија
Број: 17-111-7/2019
13.02.2019. године
П о ж а р е в а ц

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон 95/2018), члана 22., члана 23.став 1. и члана 24. став 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016) и члана 4а. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС„ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-184/2018-2 од 27.12.2018. године, Градска управа Града Пожаревца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
– КУРИР ИНТЕРНЕ ДОСТАВНЕ КЊУГЕ – У СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2.

II Радно место које се попуњава:

Курир интерне доставне књиге, у Служби за заједничке послове, разврстано у звање – Намештеник – четврта врста радних места – 1 извршилац (инвалидно лице).

Опис послова радног места: обавља послове достављања интерне доставне књиге, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за рад на радном месту: стечено средње образовање у трајању од три године, најмање шест месеци радног искуства, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
– познавање Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе, („Службени гласник РС” бр. 10/93, 14/93-испр., 67/2016 и 3/2017), Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:
Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;
– фотокопија или очитана лична карта;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
– уверења о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
– уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
– потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији јединице локалне самоуправе, https://pozarevac.rs/, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневном листу „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Н А Ч Е Л Н И К
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
_______________________________
Александар Симоновић, дипл. правник с.р.

Република Србија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Градска управа
Број: 01-112-48/2019
13.2.2019. године
П о ж а р е в а ц

На основу члана 4. став 7. у вези са чланом 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-други закон и 95/2018) и члана 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС”, број 95/2016), начелник Градске управе Града Пожаревца, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

о попуњавању извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца
спровођењем јавног конкурса

I

У Градској управи Града Пожаревца, спровођењем јавног конкурса, потребно је попунити радно место:

– Курир интерне доставне књиге, у Служби за заједничке послове, разврстано у звање – Намештеник – четврта врста радних места – 1 извршилац (инвалидно лице), утврђено у члану 36. под редним бројем 149. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-184/2018-2 од 27. децембра 2018. године.

II

Ово Решење доставити Служби за управљање људским ресурсима у Градској управи Града Пожаревца, на даљу надлежност и поступање сагласно одредбама члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС”, број 95/2016).

Н А Ч Е Л Н И К
Александар Симоновић, дипл.правник

Подели са другима: Facebook Twitter