Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI UMNOŽAVANjA MATERIJALA – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Konkursna komisija

Broj: 17-111-9/2020-2

18.11.2020. godine

P o ž a r e v a c

 

Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon 95/2018), člana 22., člana 23. stav 1. i člana 24. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016) i člana 4a. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS„ br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020), u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-5/2020-36 od 17. januara 2020. godine i broj 09-06-193/2020-21 od 06. novembra 2020. godine, Gradska uprava Grada Požarevca oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

POSLOVI UMNOŽAVANjA MATERIJALA – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

                 

          I Organ u kome se radno mesto popunjava:

          Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br. 2.

          II Radno mesto koje se popunjava:

            – Poslovi umnožavanja materijala, u Službi za zajedničke poslove, razvrstano u zvanje – Nameštenik – četvrta vrsta radnih mesta – utvrđeno pod rednim brojem 148a. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-5/2020-36 od 17. januara 2020. godine i broj 09-06-193/2020-21 od 06. novembra 2020. godine, izvršilaca – 1

(invalidno lice).

Opis poslova radnog mesta: umnožava i fotokopira materijal i akta; obavlja slaganje i spajanje složenog materijala; vodi evidenciju o količini umnoženog materijala; dostavlja obrađeni materijal korisnicima; stara se o ispravnosti foto-kopir aparata i racionalnom korišćenju repromaterijala; održava sredstva za unožavanje materijala, radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

          Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, najmanje šest meseci radnog iskustva, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

             Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

– poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, („Službeni glasnik RS“ br. 80/92, 45/2016 i 98/2016), Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18), – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

          III Mesto rada:

          Požarevac, ul. Drinska br. 2.

          IV Adresa na koju se podnose prijave:

          Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

          V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

          Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

          VI Uslovi za rad na radnom mestu:

          državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

          VII Rok za podnošenje prijava:

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

          VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

– uverenja o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih;

– diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– potvrda ili uverenje poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave);

– Rešenje nadležnog organa – službe o stepenu invaliditeta.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

 

Napomena: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

          IX Trajanje radnog odnosa:

          Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

          X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave, https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas u dnevnom listu „Danas“.                                             

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

           

N A Č E L N I K

GRADSKE UPRAVE

_______________________________

Aleksandar Simonović, dipl. pravnik s.r.

 

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Broj: 17-111-9/2020

16.11.2020. godine

P o ž a r e v a c

 

            Na osnovu člana 4. stav 8. u vezi sa članom 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017-drugi zakon i 95/2018) i člana 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), zamenica načelnika Gradske uprave Grada Požarevca, d o n o s i

R E Š E Nj E

o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

sprovođenjem javnog konkursa

 

I

            U Gradskoj upravi Grada Požarevca, sprovođenjem javnog konkursa, potrebno je popuniti radno mesto:

            – Poslovi umnožavanja materijala, u Službi za zajedničke poslove, razvrstano u zvanje – Nameštenik – četvrta vrsta radnih mesta – 1 izvršilac (invalidno lice), utvrđeno u članu 36. pod rednim brojem 148a. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-184/2018-2 od 27. decembra 2018. godine, broj: 09-06-5/2020-36 od 17. januara 2020. godine i broj 09-06-193/2020-21 od 06. novembra 2020. godine.

 

II

            Ovo Rešenje dostaviti Službi za upravljanje ljudskim resursima u Gradskoj upravi Grada Požarevca, na dalju nadležnost i postupanje saglasno odredbama člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2016).

ZAMENICA NAČELNIKA 

GRADSKE UPRAVE

Ivana Paunović, dipl. pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter