Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Konkursna komisija

Broj: 01-111-35/2017-2

24.04.2017. godine

P o ž a r e v a c

 

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ) oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto ,,Koordinator grupe poslova za potrebe Gradskog veća“, u Odeljenju za poslove organa grada, upravljanje ljudskim resursima, informacione tehnologije i komunikacije, u zvanju samostalni savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:

Rukovodi, organizuje i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Grupi; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Grupi, normativno-pravni poslovi za potrebe organa grada; priprema i organizuje sednice Gradskog veća; priprema materijale za sednice Gradskog veća; izrađuje nacrte odluka, rešenja i ostalih akata koje su nadležnosti Gradskog veća; daje potrebna objašnjenja i izjašnjenja tokom diskusije po tačkama dnevnog reda; pruža stručnu pomoć pri obradi predloga o kojima se glasa; stara se o zakonitosti akata koje donosi Gradsko veće; obrađuje materijale o kojima je odlučivalo Gradsko veće i stara se o njihovom sprovođenju; izrađuje nacrte rešenja i drugih akata koje Gradsko veće donosi prilikom rešavanja u drugom stepenu; stara se o obezbeđivanju zapisnika sa sednica Gradskog veća; sarađuje sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama, preduzećima i organizacijama koje rešavaju u prvostepenom upravnom postupku radi pripreme materijala za sednicu Gradskog veća na kojoj se rešava u drugostepenom upravnom postupku; priprema materijale potrebne za rad i pruža stručnu pomoć radnim telima koje obrazuje Gradsko veće, stara se obezbeđivanju zapisnika sa njihovih sednica; priprema tekst poslovnika o radu Gradskog veća i njegovih radnih tela; sačinjava odgovarajuće izveštaje i stara se o čuvanju izvornih akata o radu Gradskog veća.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka, iz naučne oblasti pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

– poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,, Službeni glasnik RS“ br.127/2007 i 83/2014-dr.zakon), Statuta Grada Požarevca (,,Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 17/16-prečišćen tekst), Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca“ br.1/15, 1/16 i 7/16), provera praktičnim radom na računaru.

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Milutin Mrdak, šef odeska za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

Državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u nedeljniku „POSLOVI“ i dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

Prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka ili društveno-humanističkih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat ,može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/, i u nedeljniku „POSLOVI“, javnom glasilu NSZ-a koje se distribuira za celu teritoriju Republike Srbije.

 

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

GRADA POŽAREVCA

____________________________

Suzana Bulajić, dipl.pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter