Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градска управа

Конкурсна комисија

Број: 01-111-35/2017-2

24.04.2017. године

П о ж а р е в а ц

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радно место које се попуњава:

  1. Радно место ,,Координатор групе послова за потребе Градског већа“, у Одељењу за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације, у звању самостални саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места:

Руководи, организује и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Групи; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Групи, нормативно-правни послови за потребе органа града; припрема и организује седнице Градског већа; припрема материјале за седнице Градског већа; израђује нацрте одлука, решења и осталих аката које су надлежности Градског већа; даје потребна објашњења и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда; пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које доноси Градско веће; обрађује материјале о којима је одлучивало Градско веће и стара се о њиховом спровођењу; израђује нацрте решења и других аката које Градско веће доноси приликом решавања у другом степену; стара се о обезбеђивању записника са седница Градског већа; сарађује са унутрашњим организационим јединицама Градске управе, установама, предузећима и организацијама које решавају у првостепеном управном поступку ради припреме материјала за седницу Градског већа на којој се решава у другостепеном управном поступку; припрема материјале потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Градско веће, стара се обезбеђивању записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Градског већа и његових радних тела; сачињава одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних аката о раду Градског већа.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука, из научне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

– познавање Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ бр.127/2007 и 83/2014-др.закон), Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16-пречишћен текст), Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца“ бр.1/15, 1/16 и 7/16), провера практичним радом на рачунару.

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Милутин Мрдак, шеф одеска за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у недељнику „ПОСЛОВИ“ и дневном листу „Данас“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат ,може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/, и у недељнику „ПОСЛОВИ“, јавном гласилу НСЗ-а које се дистрибуира за целу територију Републике Србије.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

____________________________

Сузана Булајић, дипл.правник

Подели са другима: Facebook Twitter