Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnik Gradske uprave Grada Požarevca

Na osnovu člana 56. i 66. stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 i 83/2014 – drugi zakon), člana 50., 95., 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016), člana 90. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ 17/16 -prečišćen tekst i 15/17) i člana 37. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, br. 09-06-172/2017-2 od 10. novembra 2017. godine i  br. 09-06-3/2018-16 od 15. januara 2018. godine:

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

OGLAŠAVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

NAČELNIK  GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

SLUŽBENIK NA POLOŽAJU I GRUPA

 

na  period od pet godina

            I Organ u kome se položaj popunjava:

            Gradska uprava grada Požarevca

            II Položaj koji se popunjava:

            Načelnik Gradske uprave

            III  Opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca br.09-06-172/2017-2 od 10. novembra 2017. godine i  br. 09-06-3/2018-16 od 15. januara 2018. godine:

            rukovodi i koordinira radom Gradske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Gradske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Gradske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada, odlukama Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

            IV Uslovi za kandidata:

 • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
 • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • da ima položen državni stručni ispit;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

V Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu;
 • diploma o stručnoj spremi;
 • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci od najmanje 5 (pet) godina (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato nakon oglašavanja ovog konkursa);
 • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu; lica sa položenim stručnim ispitom za zaposlene u državnim organima, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene u državnim organima);
 • isprave kojima se dokazuje da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Požarevca i objavljen je uz Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave.

VI U izbornom postupku, Konkursna komisija vrši proveru i ocenjivanje:

 1. Stručne osposobljenosti za rad na položaju načelnika Gradske uprave grada Požarevca – uvidom u podatke iz prijave na javni konkurs i priloženih dokaza uz prijavu i usmeno, putem razgovora
 2. Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnika RS” br.129/2007 i 83/2014-dr.zakon), poznavanja Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“,br.10/17) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon i 96/2017 – usklađeni din. Izn) –  usmeno putem razgovora
 3. Veština komunikacije, usmeno, putem razgovora.

VII Objavljivanje javnog konkursa: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave objavljuje se na internet prezentaciji Grada  Požarevca http://pozarevac.rs/.

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije Grada Požarevca na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnim novinama „Danas“, koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

VIII Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje rešenjem.

IX Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom: Gradskom veću Grada Požarevca, (preko Gradske uprave Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska  broj 2), sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave“.

X Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tamara Spasić, stručni poslovi iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, ul. Drinska broj 2, Kancelarija br. 38, Gradska uprava Grada Požarevca, tel. 012/ 539 – 651.

XI Izborni postupak:

Konkursna komisija će, o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera znanja i veština rukovođenja, obavestiti učesnike konkursa, čije su prijave blagovremene i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na položaju načelnika Gradske uprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Broj: 09-06-17/2018-2-1

U Požarevcu , 14. februara 2018. godine

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 IZJAVA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter