Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелник Градске управе Града Пожаревца

На основу члана 56. и 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 50., 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 90. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ 17/16 -пречишћен текст и 15/17) и члана 37. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, бр. 09-06-172/2017-2 од 10. новембра 2017. године и  бр. 09-06-3/2018-16 од 15. јануара 2018. године:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

НАЧЕЛНИК  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СЛУЖБЕНИК НА ПОЛОЖАЈУ I ГРУПА

 

на  период од пет година

            I Орган у коме се положај попуњава:

            Градска управа града Пожаревца

            II Положај који се попуњава:

            Начелник Градске управе

            III  Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца бр.09-06-172/2017-2 од 10. новембра 2017. године и  бр. 09-06-3/2018-16 од 15. јануара 2018. године:

            руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града, одлукама Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

            IV Услови за кандидата:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
 • да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • да има положен државни стручни испит;
 • да има најмање пет година радног искуства у струци.

V Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверењe о држављанству;
 • диплома о стручној спреми;
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање 5 (пет) година (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након оглашавања овог конкурса);
 • уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица са положеним стручним испитом за запослене у државним органима, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у државним органима);
 • исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на сајту Града Пожаревца и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе.

VI У изборном поступку, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

 1. Стручне оспособљености за рад на положају начелника Градске управе града Пожаревца – увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву и усмено, путем разговора
 2. Познавање Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласника РС” бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), познавања Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,бр.10/17) и Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон и 96/2017 – усклађени дин. Изн) –  усмено путем разговорa
 3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.

VII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе објављује се на интернет презентацији Града  Пожаревца http://pozarevac.rs/.

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације Града Пожаревца на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Danas“, којe се дистрибуираjу за целу територију Републике Србије.

VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Danas“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује решењем.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града Пожаревца, (преко Градске управе Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Дринска  број 2), са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе“.

X Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тамара Спасић, стручни послови из области управљања људским ресурсима, ул. Дринска број 2, Канцеларија бр. 38, Градска управа Града Пожаревца, тел. 012/ 539 – 651.

XI Изборни поступак:

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина руковођења, обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Број: 09-06-17/2018-2-1

У Пожаревцу , 14. фебруара 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 ИЗЈАВА

Подели са другима: Facebook Twitter