Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA (POLOŽAJ U I GRUPI)

Na osnovu čl. 56. stav 1. i čl. 66. stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), čl. 95., 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018- dr. zakon i 86/2019- dr. zakon), člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016), člana 89. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/2018, 12/201 i 10/2019) i člana 36. tačka 1. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-117/2019-33 od 18. jula 2019. godine, broj: 09-06-5/2020-36 od 17. januara 2020. godine, broj: 09-06-193/2020-21 od 6. novembra 2020. godine i broj: 09-06-17/2021-7 od 9. februara 2021. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca, o g l a š a v a

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA (POLOŽAJ U I GRUPI)

I   Organ u kome se radno mesto – položaj popunjava:

– Gradska uprava Grada Požarevca, sedište: Drinska br. 2, 12000 Požarevac. 

II  Radno mesto – položaj koji se popunjava Javnim konkursom:

– Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca – položaj u I grupi, na period od 5 godina.

III  Opis poslova radnog mesta:

Opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-117/2019-33 od 18. jula 2019. godine, broj: 09-06-5/2020-36 od 17. januara 2020. godine, broj: 09-06-193/2020-21 od 6. novembra 2020. godine i broj: 09-06-17/2021-7 od 9. februara 2021. godine:

– Rukovodi i koordinira radom Gradske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Gradske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Gradske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

IV Uslovi za kandidata:

– da je punoletan državljanin Republike Srbije;

– stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akade-  mskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalisti-čkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

       – položen državni stručni ispit;

       – najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

       – da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

meseci;

– da učesniku Konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Prijava na konkurs sadrži: Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.        

Prijava na Konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Posebno se naglašava da se dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs za radno mesto za koje se konkuriše, kao i popunjen Obrazac 1 – Izjava, dostavljaju sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – načelnik Gradske uprave (položaj u I grupi) u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi oznaka ”ne otvarati”.

VI  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs:  

  1. diploma o stečenoj stručnoj spremi;
  2. potvrda o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio;
  3. dokaz (potvrda) da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudn-im ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);
  5. izvod iz matične knjige rođenih;
  6. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
  7. dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon oglašavanja ovog Konkursa).

Napomena: Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Prilog: Obrazac 1 – Izjava

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije, uverenje da nije pokrenut krivični postupak i uverenje o neosuđivanosti.

Potrebno je da učesnik Konkursa, uz napred navedene dokaze i prijavu, dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Požarevca i objavljen je uz Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave Grada Požarevca.

VII Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Stručne osposobljenosti za rad na položaju načelnika Gradske uprave Grada Požarevca proveravaće se uvidom u podatke iz prijave na javni konkurs i priloženih dokaza uz prijavu i usmeno – putem razgovora;

– Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/2018, 12/201 i 10/2019), Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/2018), proveravaće se usmenoputem razgovora;

– Veština komunikacije proveravaće se usmeno putem razgovora.

VIII Mesto rada:

– Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska 2, 12000 Požarevac.

IX Objavljivanje Javnog konkursa: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave Grada Požarevca objavljuje se na internet prezentaciji Grada Požarevca http://pozarevac.rs/.

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije Grada Požarevca na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnim novinama „Danas“, koje se didtribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

X  Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom. 

XI Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kaniddat može dostaviti neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca ili preporučenom pošiljkom na adresu:  Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac (Za Konkursnu komisiju), sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave” – ”ne otvarati”.

XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu:

– Milutin Mrdak, telefon: 012/539-651, e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

 XIII  Trajanje radnog odnosa:

– Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na 5 (pet) godina. 

XIV Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Javni konkurs, Konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi Komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak biće obavešteni pisanim putem i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem o tome kad otpočinje izborni postupak.

U izbornom postupku Konkursna komisija ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u Javnom konkursu i na način koji je naveden u Javnom konkursu.

Po okončanom izbornom postupku Konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i istu, zajedno sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka i koji sadrže sve podatke o rezultatima koje su kandidati postigli u izbornom postupku, dostavlja Gradskom veću grada Požarevca na dalju nadležnost i odlučivanje.  Gradsko već Grada Požarevca donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor.

Protiv rešenja Gradskog veća Grada Požarevca o postavljenju na položaj žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Javnom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

U Požarevcu, 24. marta 2021. godine                    Broj 09-06-48/2021-2

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter