Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ)

На основу чл. 56. став 1. и чл. 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018- др. закон и 86/2019- др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), члана 89. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/2018, 12/201 и 10/2019) и члана 36. тачка 1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-117/2019-33 од 18. јула 2019. године, број: 09-06-5/2020-36 од 17. јануара 2020. године, број: 09-06-193/2020-21 од 6. новембра 2020. године и број: 09-06-17/2021-7 од 9. фебруара 2021. године,

Градско веће Града Пожаревца, о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ)

I   Орган у коме се радно место – положај попуњава:

– Градска управа Града Пожаревца, седиште: Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац. 

II  Радно место – положај који се попуњавa Јавним конкурсом:

– Начелник Градске управе Града Пожаревца – положај у I групи, на период од 5 година.

III  Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије Града Пожаревца, број: 09-06-117/2019-33 од 18. јула 2019. године, број: 09-06-5/2020-36 од 17. јануара 2020. године, број: 09-06-193/2020-21 од 6. новембра 2020. године и број: 09-06-17/2021-7 од 9. фебруара 2021. године:

– Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

IV Услови за кандидата:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије;

– стечено високо образовање из научне области правне науке на основним акаде-  мским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалисти-чким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

       – положен државни стручни испит;

       – најмање пет година радног искуства у струци;

       – да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест

месеци;

– да учеснику Конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

V Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.        

Пријава на Конкурс мора бити својеручно потписана.

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком “Пријава на Јавни конкурс за попуњавање радног места – начелник Градске управе (положај у I групи) у затвореној коверти, на којој се наводи ознака ”не отварати”.

VI  Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс:  

  1. дипломa о стеченој стручној спреми;
  2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;
  3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудн-им испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);
  5. извод из матичне књиге рођених;
  6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
  7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог Конкурса).

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Прилог: Образац 1 – Изјава

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције, уверење да није покренут кривични поступак и уверење о неосуђиваности.

Потребно је да учесник Конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на сајту Града Пожаревца и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе Града Пожаревца.

VII Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Стручне оспособљености за рад на положају начелника Градске управе Gрада Пожаревца провераваће се увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву и усмено – путем разговора;

– Познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – др. закон, 95/2018 – др. закон), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/2018, 12/201 и 10/2019), Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/2018), провераваће се усменопутем разговора;

– Вештина комуникације провераваће се усмено путем разговора.

VIII Место рада:

– Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац.

IX Објављивање Јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе Града Пожаревца објављује се на интернет презентацији Града Пожаревца http://pozarevac.rs/.

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације Града Пожаревца на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Danas“, које се дидтрибуирају за целу територију Републике Србије.

X  Рок за подношење пријава на Јавни конкурс: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Danas“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком. 

XI Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса каниддат може доставити непосредно, предајом на писарници Градске управе Града Пожаревца или препорученом пошиљком на адресу:  Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац (За Конкурсну комисију), са назнаком: “Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе” – ”не отварати”.

XII Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу:

– Милутин Мрдак, телефон: 012/539-651, e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

 XIII  Трајање радног односа:

– За наведено радно место радни однос се заснива на 5 (пет) година. 

XIV Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови Комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у Јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка и који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља Градском већу града Пожаревца на даљу надлежност и одлучивање.  Градско већ Града Пожаревца доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.

Против решења Градског већа Града Пожаревца о постављењу на положај жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У Пожаревцу, 24. марта 2021. године                    Број 09-06-48/2021-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter