Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Република Србнја

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градско веће Града Пожаревца Број: 09-06-21/2019-21

Дана: 13. фебруар 2019. године

Пожаревац

На основу члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ) Градско веће Града Пожаревца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА –

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ

УПРАВЕ – СЛУЖБЕНИК НА ПОЛОЖАЈУ II ГРУПА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радно место које се попуњава:

Заменик начелника Градске управе – службеник на положају II група, на период од 5 година.

Опис послова радног места: Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност у складу са законом, Статутом Града, одлукама Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника, обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелинка Градске управе.

Услови за рад на радном месту:

– држављанство Републике Србије;

– стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским

  студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер

  струковним студнјама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

  струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

  или специјалистичким студијама на факултету;

– положен државни стручни испит;

– најмање пет година радног искуства у струци;

– да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу  

  аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из

  радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

  1. Познавања Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 н 83/2014- др.закон) познавања Закона о општем управном постуику („Службени гласник РС“\ број 18/2016),) Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 10/2018), Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018), Закона о запосленима у аутономним нокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 – др. закон) применом теста знања или усмено путем разговора.
  2. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
  3. Познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Дринска бр.2, са назнаком ,.3а јавни конкурс за заменика начелника Градске управе“.

V Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно иотписана.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

           – уверење о држављанству;

           – извод из матичне књиге рођених;

    – диплому о стеченој стручној спреми;

    – фотокопију или очитану личну карту;

          – изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

          – доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

          – уверење Министарства унутрашњих послова – да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеии (издато након објављивања овог огласа);

          – уверење Основног и Вишег суда да против кандидата није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа),

          – уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);

         – оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да канди-дату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

          Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

          Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Небојша Трајковић, руководилац Одељења за послове органа Града и информационе технологије, телефон: 012/539-665; e-mail: ntrajkovic@pozarevac.rs

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Жалба не здржава извршење закључка.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/,  a обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА                                   

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter