Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Republika Srbnja

GRAD POŽAREVAC

Gradsko veće Grada Požarevca Broj: 09-06-21/2019-21

Dana: 13. februar 2019. godine

Požarevac

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („(„Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 95, 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018) i člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ) Gradsko veće Grada Požarevca oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA –

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE

UPRAVE – SLUŽBENIK NA POLOŽAJU II GRUPA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

Zamenik načelnika Gradske uprave – službenik na položaju II grupa, na period od 5 godina.

Opis poslova radnog mesta: Zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, Statutom Grada, odlukama Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelinka Gradske uprave.

Uslovi za rad na radnom mestu:

– državljanstvo Republike Srbije;

– stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim

  studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master

  strukovnim studnjama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim

  strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine

  ili specijalističkim studijama na fakultetu;

– položen državni stručni ispit;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

– da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu  

  autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz

  radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

  1. Poznavanja Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007 n 83/2014- dr.zakon) poznavanja Zakona o opštem upravnom postuiku („Službeni glasnik RS“\ broj 18/2016),) Statut Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca” br. 10/2018), Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018), Zakona o zaposlenima u autonomnim nokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 i 104/2016 – dr. zakon) primenom testa znanja ili usmeno putem razgovora.
  2. Veština komunikacije, usmeno, putem razgovora.
  3. Poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska br.2, sa naznakom ,.3a javni konkurs za zamenika načelnika Gradske uprave“.

V Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno iotpisana.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:

           – uverenje o državljanstvu;

           – izvod iz matične knjige rođenih;

    – diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

    – fotokopiju ili očitanu ličnu kartu;

          – izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

          – dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

          – uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova – da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseii (izdato nakon objavljivanja ovog oglasa);

          – uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica (izdato nakon objavljivanja oglasa),

          – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);

         – original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandi-datu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

          Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

          Napomena: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Nebojša Trajković, rukovodilac Odeljenja za poslove organa Grada i informacione tehnologije, telefon: 012/539-665; e-mail: ntrajkovic@pozarevac.rs

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

Žalba ne zdržava izvršenje zaključka.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

VEĆA GRADA POŽAREVCA                                   

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter