Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 7/19) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2019.godinu, br.1730-101-8/2019 od 22.07.2019.godine (broj pisarnice Gradske uprave grada Požarevca 011-112-161/19 od 19.07.2019.godine)

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE-FILIJALA POŽAREVAC

I GRAD POŽAREVAC

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

  -LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA –

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

 

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje , radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa stručne prakse , Nacionalna Služba :

1. angažovanim licima lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 26.000,00 dinara;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada javnom sektoru i ispunjava sledeće uslove:

da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

o da osposobljava nezaposleno lice sa prebivalištem na području Grada Požarevca ,zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u program, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i ima najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje,

o nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita,

o nije iskoristilo u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci;

da osposobljava nezaposleno lice koje u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;

da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

1) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili

2) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;

program stručnog osposobljavanja;

fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;

uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze i/ili

izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBPPURS), potpisan od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;

izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili

izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno obavljanje pripravničkog staža;

dokaz o kadrovskom kapacitetu za stručno osposobljavanje lica, i to:

dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),

dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

 

Podnosiocu zahteva mogu se tražiti i drugi dokaze relevantne za odlučivanje po podnetom zahtevu.

 

Način podnošenja zahteva

 

Zahtev za učešće u programu podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijale Požarevac, to jest u sedištu Filijale Požarevac i u Ispostavi u Kostolcu , neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Sedištu Filijale Požarevac i Ispostavi Kostolac , ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs., odnosno sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs .

IV DONOŠENjE ODLUKE

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu i rangiranje podnetih zahteva , sačinjava bodovnu rang listu podnetih zahteva i predlog za odlučivanje dostavlja Gradu i Lokalnom Savetu za zapošljavanje . U cilju provere ispunjenosti uslova u saradnji Grada Požarevca i Nacionalne službe može se izvršiti službeni obilazak poslodavca.

Odlučivanje po zahtevima o sprovođenju programa stručne prakse vrši se u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.Odluku donosi Gradonačelnik po predhodno pribavljenom mišljenju Saveta za zapošljavanje Grada Požarevca i na osnovu konačne rang liste .

 

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

BODOVNA LISTA

Br

Kriterijumi

Bodovi

1.

Kadrovski kapaciteti

Mentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice i ima više od 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice, ima više od 48 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

25

Mentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice i ima više od 24, a do 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice, ima više od 36, a do 48 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

20

Mentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice i ima od 12 do 24 meseca radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleno lice, ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

10

2.

Dužina obavljanja delatnosti

Poslovanje duže od 5 godina

25

Poslovanje duže od 3, a do 5 godina

15

Poslovanje duže od 1, a do 3 godine

10

Poslovanje do 1 godine

5

3.

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse

Više od 70% zaposlenih lica

25

Više od 50% do 70% zaposlenih lica

20

Više od 30% do 50% zaposlenih lica

15

Više od 10% do 30% zaposlenih lica

10

Do 10% zaposlenih lica

5

Nije bilo zaposlenih

0

Poslodavac ranije nije koristio finansijska sredstva ili ugovorna obaveza poslodavca još traje

25

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

75

 

Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“ odnosi se na program stručne prakse sproveden po javnim pozivima u 2017, 2018. i 2019. godini, koje je finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba.

Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“ podrazumeva broj lica koja su u periodu od 6 meseci nakon završetka programa zasnovala radni odnos kod istog ili drugog poslodavca. Navedene podatke Nacionalna služba će utvrditi na osnovu uvida u bazu podataka iz svog informacionog sistema.

Ukoliko više poslodavaca ostvari isti broj bodova primenom navedenih kriterijuma, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse, zatim „Kadrovski kapaciteti“, potom „Dužina obavljanja delatnosti“. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

U skladu sa raspoloživim sredstvima prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu može se izvršiti korekciju broja lica.

 

                                                                                                  V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Grad Požarevac , Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora sa poslodavcem i angažovanim licima, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem. Na osnovu dostavljene dokumentacije zaključuje se ugovor između Grada , Nacionalne službe i angažovanog lica na stručnoj praksi , kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse i u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka.

 

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;

osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci;

dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

organizuje nezaposlenom polaganje stručnog ili pripravničkog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;

izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ili pripravničkom ispitu;

omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja nezaposlenog, poslodavac može da u roku do 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove, u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE

 

Javni konkurs će biti objavnjen sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs , sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, kao i na oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

Informacije se mogu dobiti u Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem telefona 012/538-102;012/538-107,012/538-104, na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. , na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

Javni konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs i sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs,

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNA PRAKSA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter