Početak » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA SPROVOĐENjE MERA PODRŠKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 5. Pravilnika o radu Komisije za izradu i praćenja realizacije programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/16 ), člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 1/16, 7/16 i 3/17), zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-130/2020-12 od 09.09.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

ZA SPROVOĐENjE MERA PODRŠKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE

RURALNOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINU

 

PREDMET JAVNOG KONKURSA SU PODSTICAJI ZA:

1.Sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite;

2.Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede;

3.Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;

4.Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja;

5.Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu davanja vrednosti kroz preradu proizvoda.

 Maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu u ovom konkursu ne može biti veći od:

1. sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite do 50.000,00 dinara;

2. uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede do 500.000,00 dinara;

– 3. investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava do 400.000,00 dinara;

– 4. osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja do 150.000,00 dinara;

– 5. Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu davanja vrednosti kroz preradu proizvoda do 400.000,00 dinara.

Podnosioci zahteva (fizička lica) pod tačkom sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite i tačkom osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja imaju pravo da učestvuje u okviru dva podsticaja, ostali imaju pravo na jedan podsticaj po zahtevu (nabavka grla ili nove poljoprivredne mašine ili opreme za biljnu proizvodnju).

Minimalni zbirni iznos računa po zahtevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

I.Opšti kriterijumi za korisnike:

 • Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom u 2020. godini;
 • Korisnik je sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Grada Požarevca;
 • Predmetna investicija je nabavljena u periodu od 01.01.2020. godine;
 • Potpisana izjava da ne postoji zahtev za korišćenje podsticaja iz budžeta Republike Srbije u 2020. godini;
 • Korisnik i dobavljač investicije ne mogu biti povezana lica (nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstvasrodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica);
 • Korisnik i bilo koji član njegovog poljoprivrednog domaćinstva, nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Požarevcu, iz oblasti poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

II.Specifični kriterijumi:

Sektor-Mleko i Sektor-Meso:

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju objekat za grla.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju 3 (tri) grla životinje.

Sektor-Voće, grožđe, povrće i cveće:

Prihvatljivi korisnici za investicije su poljoprivredna gazdinstva koja imaju ili planiraju da zasnuju

voćarsku proizvodnju na površini od 30 ari i povrtarsku proizvodnju/ukrasno bilje na minimum od 3 ari.

Sektor-Ostali usevi:

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja imaju minimum hektar zemljišta pod usevima.

Sektor-Pčelarstvo:

Prihvatljivi korisnici za investiciju koji imaju minimalno 5 (pet) košnica i minimalnu tehničku

opremljenost za proizvodnju meda.

III. Potrebna dokumentacija za fizička lica:

– Zahtev za podsticajna sredstva – Obrazac prijava,

– Potvrda o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2020. godini,

– Fotokopija setvene strukture prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2020. godini,

– Fotokopija važeće lične karte nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

– Fotokopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva,

– Original ili overena fotokopija Ugovora o sklopljenom kreditu sa poslovnom bankom,

– Original ili overena fotokopija fiskalnog računa ili računa otpremnice izdatog u periodu od 01.01.2020.

godine na ime podnosioca zahteva,

– U slučaju da se radi o grlima koja su kupljena od fizičkih lica ili preduzeća koje nije u sistemu PDV-a

(nije u mogućnost da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti ugovor o kupoprodaji i izvod iz banke o

transakciji na ime kupovine robe overene od poslovne banke,

– Fotokopija pasoša za nabavljena grla,

– Fotokopija zdrastvenog ili transportnog uverenja pri kupovini grla,

– Fotokopija garantnog lista za kupljenu robu/opremu,

– Fotokopija sertifikata o sadnom materijalu,

– Fotokopija saobraćajne dozvole, izdata od PU Požarevac, pri kupovini teretnog vozila,

– Fotokopija polise osiguranja i potvrde o plaćenoj polisi,

– Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvario podsticaje po istom osnovu u 2020. godini

kod drugih državnih organa.

 1. Potrebna dokumentacija za udruženja poljoprivrednika

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za programe i projekte koje su udruženja već realizovala u 2020. godini ili je njihova realizacija u toku.

 • Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs,
 • Detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan overen od strane ovlašćenog lica. Za programe i projekte koji su već realizovani potrebno je dostaviti kopije računa (a na zahtev komisije i originali na uvid) na osnovu kojih se dokazuju troškovi udruženja,
 • Dostavljena odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu, original ili overena fotokopija,
 • Udruženje registrovano na teritoriji Grada Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa), fotokopija,
 • Udruženje dostavilo svoj statut, overen od strane ovlašćenog lica,
 • Udruženje dostavilo kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ako se zahtev podnosi pre 01.03. tekuće godine može naknadna dostava ali obavezno pre potpisivanja ugovora), fotokopija,
 • Udruženje dostavilo istoriju svog delovanja od osnivanja ili za zadnje tri godine i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta (ako ih je bilo), overen od strane ovlašćenog lica,
 • Udruženje dostavilo dokaz o broju svojih članova,
 • Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvario podsticaje po istom osnovu u 2020. godini kod drugih državnih organa.
 1. Potrebna dokumentacija za organizaciju koja obavlja poslove vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Pravo na korišćenje podsticaja imaju ovlašćene organizacije koje su statutom utvrđeni uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi za programe koji su realizovani u 2020. godini ili je njihova realizacija u toku.

 • Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs,
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi u skladu sa zakonom kojim se uređuju savetodavni poslovi i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede;
 • Osnivački akt (podnosi Ovlašćena organizacija čiji je osnivač Republika Srbija), odnosno statut,
 • Organizacija registrovana na teritoriji Grada Požarevca (dokaz o upisu u registar kod APR-a),
 • Objedinjeni izveštaj overen i potpisan od strane odgovornog lica Ovlašćene organizacije koji se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku,
 • Čitko potpisana i vidljivo overena izjava odgovornog lica Ovlašćene organizacije da je na osnovu dostavljene dokumentacije od strane poljoprivrednika utvrđeno da su registrovana gazdinstva u aktivnom statusu i da su parcele sa kojih su analizirani uzorci upisane u Registar,
 • Čitko potpisana i vidljivo overena izjava odgovornog lica Ovlašćene organizacije da su dostavljeni zahtevi poljoprivrednika na koje se odnosi prijava na Konkurs nisu i neće biti podneseni od strane Ovlašćene organizacije kod drugog organa Republike Srbije radi ostvarivanja prava na sredstva,
 • Ovlašćena organizacija dostavlja Rešenje poljoprivredog inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede da ispunjava uslove u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje poslova vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;
 • Račun za obavljene poslove kontrole plodnosti iskazan za sve dostavljene analizirane uzorke.

Dokumenta koja se dostavljaju uz obrazac prijave za korišćenje podsticaja moraju da glase na podnosioca prijave. Davalac podsticaja zadržava pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije.

Tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave

Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs. Prijavu, sa

potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa napomenom

JAVNI KONKURS ZA SPROVOĐENjE MERA PODRŠKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I

POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINU – NE OTVARATI,

sa naznakom  Mera: Sektor _________,  Šifra investicije__________ “.

Obrasci za podnošenje zahteva mogu se preuzeti u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine Grada Požarevca. U slučaju da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove prilikom utvrđivanja rang liste prednost ima podnosilac prijave koji nije dobio podsticaje u predhodnoj godini, koji je mlađi od 40 godina i koji ulože veća sredstava pri kupovini investicije. Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

  

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADONAČELNIK

Saša Pavlović, dipl.inž.elektrotehnike

Podeli sa drugima: Facebook Twitter