Почетак » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/16 ), члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 1/16, 7/16 и 3/17), закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-130/2020-12 од 09.09.2020. године, Градско веће Града Пожаревца расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА СУ ПОДСТИЦАЈИ ЗА:

1.Суфинансирање камате за пољопривредне кредите;

2.Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;

3.Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;

4.Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња;

5.Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу давања вредности кроз прераду производа.

 Максимални износ подстицајних средстава по једном регистрованом пољопривредном газдинству у овом конкурсу не може бити већи од:

1. суфинансирање камате за пољопривредне кредите до 50.000,00 динара;

2. успостављање и јачање удружења у области пољопривреде до 500.000,00 динара;

– 3. инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава до 400.000,00 динара;

– 4. осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња до 150.000,00 динара;

– 5. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу давања вредности кроз прераду производа до 400.000,00 динара.

Подносиоци захтева (физичка лица) под тачком суфинансирање камате за пољопривредне кредите и тачком осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња имају право да учествује у оквиру два подстицаја, остали имају право на један подстицај по захтеву (набавка грла или нове пољопривредне машине или опреме за биљну производњу).

Минимални збирни износ рачуна по захтеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

I.Општи критеријуми за кориснике:

 • Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом у 2020. години;
 • Корисник је са пребивалиштем и производњом на територији Града Пожаревца;
 • Предметна инвестиција је набављена у периоду од 01.01.2020. године;
 • Потписана изјава да не постоји захтев за коришћење подстицаја из буџета Републике Србије у 2020. години;
 • Корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица (носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродствасродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица);
 • Корисник и било који члан његовог пољопривредног домаћинства, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Граду Пожаревцу, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.

II.Специфични критеријуми:

Сектор-Млеко и Сектор-Месо:

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују објекат за грла.

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују 3 (три) грла животиње.

Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће:

Прихватљиви корисници за инвестиције су пољопривредна газдинства која имају или планирају да заснују

воћарску производњу на површини од 30 ари и повртарску производњу/украсно биље на минимум од 3 ари.

Секторстали усеви:

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају минимум хектар земљишта под усевима.

Сектор-Пчеларство:

Прихватљиви корисници за инвестицију који имају минимално 5 (пет) кошница и минималну техничку

опремљеност за производњу меда.

III. Потребна документација за физичка лица:

– Захтев за подстицајна средства – Образац пријава,

– Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години,

– Фотокопија сетвене структуре пријављене у Регистру пољопривредних газдинстава у 2020. години,

– Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства,

– Фотокопија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства,

– Оригинал или оверена фотокопија Уговора о склопљеном кредиту са пословном банком,

– Оригинал или оверена фотокопија фискалног рачуна или рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.01.2020.

године на име подносиоца захтева,

– У случају да се ради о грлима која су купљена од физичких лица или предузећа које није у систему ПДВ-а

(није у могућност да изда фискални исечак) потребно је доставити уговор о купопродаји и извод из банке о

трансакцији на име куповине робе оверене од пословне банке,

– Фотокопија пасоша за набављена грла,

– Фотокопија здраственог или транспортног уверења при куповини грла,

– Фотокопија гарантног листа за купљену робу/опрему,

– Фотокопија сертификата о садном материјалу,

– Фотокопија саобраћајне дозволе, издата од ПУ Пожаревац, при куповини теретног возила,

– Фотокопија полисе осигурања и потврде о плаћеној полиси,

– Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2020. години

код других државних органа.

 1. Потребна документација за удружења пољопривредника

Право на коришћење подстицаја имају удружења којима су статутом утврђене активности и циљеви за развој пољопривреде и рурални развој за програме и пројекте које су удружења већ реализовала у 2020. години или је њихова реализација у току.

 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс,
 • Детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план оверен од стране овлашћеног лица. За програме и пројекте који су већ реализовани потребно је доставити копије рачуна (а на захтев комисије и оригинали на увид) на основу којих се доказују трошкови удружења,
 • Достављена одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину, оригинал или оверена фотокопија,
 • Удружење регистрованo на територији Града Пожаревца (доказ о упису у регистар код надлежног органа), фотокопија,
 • Удружење доставилo свој статут, оверен од стране овлашћеног лица,
 • Удружење доставило копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, ако се захтев подноси пре 01.03. текуће године може накнадна достава али обавезно пре потписивања уговора), фотокопија,
 • Удружење доставило историју свог деловања од оснивања или за задње три године и извештај о реализацији бар једног пројекта (ако их је било), оверен од стране овлашћеног лица,
 • Удружење доставило доказ о броју својих чланова,
 • Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2020. години код других државних органа.
 1. Потребна документација за организацију која обавља послове вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Право на коришћење подстицаја имају овлашћене организације које су статутом утврђени услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди за програме који су реализовани у 2020. години или је њихова реализација у току.

 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс,
 • Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области пољопривреде;
 • Оснивачки акт (подноси Овлашћена организација чији је оснивач Република Србија), односно статут,
 • Oрганизација регистрованa на територији Града Пожаревца (доказ о упису у регистар код АПР-а),
 • Обједињени извештај оверен и потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације који се доставља у писаном и електронском облику,
 • Читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да је на основу достављене документације од стране пољопривредника утврђено да су регистрована газдинства у активном статусу и да су парцеле са којих су анализирани узорци уписане у Регистар,
 • Читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да су достављени захтеви пољопривредника на које се односи пријава на Конкурс нису и неће бити поднесени од стране Овлашћене организације код другог органа Републике Србије ради остваривања права на средства,
 • Овлашћена организација доставља Решење пољопривредог инспектора надлежног за послове пољопривреде да испуњава услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање послова вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
 • Рачун за обављене послове контроле плодности исказан за све достављене анализиране узорке.

Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицаја морају да гласе на подносиоца пријаве. Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације.

Текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе

Града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs. Пријаву, са

потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ,

са назнаком  Мера: Сектор _________,  Шифра инвестиције__________ “.

Обрасци за подношење захтева могу се преузети у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине Града Пожаревца. У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве који није добио подстицаје у предходној години, кojи je млађи од 40 година и који уложе већа средстава при куповини инвестиције. Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 15 дана од дана објављивања.

  

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике

Подели са другима: Facebook Twitter