Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za unapređenje rada postojećih i uspostavljanja novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 5. stava 2. alineja druga Pravilnika o radu komisije za izradu i praćenje realizacije za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/16) i glave II. Opis planiranih mera, Ruralni razvoj, Unapređenje rada rada postojećih i uspostavljanje novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača 102. Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu, Komisija za izradu i praćenje realizacije za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca na sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela sledeći

J A V N I   K O N K U R S

za unapređenje rada postojećih i uspostavljanja novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini

 

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava po osnovu prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih i prerađivačkih grupa, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Požarevca.

– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, Mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 1. Program mera:

Pravo na korišćenje podsticaja imaju udruženja kojima su statutom utvrđene aktivnosti i ciljevi za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za programe i projekte koje su udruženja već realizovala u 2017 .godini ili je njihova realizacija u toku.

Pri dodeli podsticaja prioritet će imati programi koji podrazumevaju edukaciju poljoprivrednika, subvencionisanje zajedničke nabavke opreme, mehanizacije, preparata, lekova, sadnog materijala, posete stručnim skupovima i sajmovima, štampanje materijala i slično, pod uslovom da je zakonom dozvoljeno i da nije ostvario iste podsticaje kod drugih  državnih organa u 2017. godini.

Iznos podsticaja po korisniku je do 70% od ukupno potraživanih sredstava, a do iznosa od maksimalne vrednosti do 2.000.000,00 dinara.

Davalac podsticaja zadržava pravo da zatraži dopunu dokumentacije ili dodatne informacije kao i da projekat ne odobri u celosti.

 1. Kriterijumi za ocenjivanje podnetih zahteva su:

 

 1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni, da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema,
 3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti, da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom,
 4. Aktivnosti i plan rada – da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u predviđenom vremenu,
 5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika,
 6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući), da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova, kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati,
 7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi,
 8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta fonda, i na koji način,
 9. Izveštaj o realizaciji bar jednog projekta,
 10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta fonda daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

 

04. Potrebna dokumentacija:

 • Da je dostavljen popunjen obrazac prijave na konkurs,
 • Detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan overen od strane ovlašćenog lica. Za programe i projekte koji su već realizovani potrebno je dostaviti kopije računa (a na zahtev komisije i originali na uvid) na osnovu kojih se dokazuju troškovi udruženja,
 • Da je dostavljena odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu, original ili overena fotokopija,
 • Da je udruženje registrovano na teritoriji Grada Požarevca (dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa), fotokopija,
 • Da je udruženje dostavilo svoj statut, overen od strane ovlašćenog lica,
 • Da je udruženje dostavilo kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ako se zahtev podnosi pre 01.03. tekuće godine može naknadna dostava ali obavezno pre potpisivanja ugovora), fotokopija,
 • Da je udruženje dostavilo istoriju svog delovanja od osnivanja ili za zadnje tri godine i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta (ako ih je bilo), overen od strane ovlašćenog lica,
 • Da je udruženje dostavilo dokaz o broju svojih članova,
 • Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvario podsticaje po istom osnovu u 2017. godini kod drugih državnih organa.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS za unapređenje rada postojećih i uspostavljanja novih organizacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini.

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine Grada Požarevca.

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku.

U slučaju da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove prilikom utvrđivanja rang liste prednost ima podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

Sa izabranim podnosiocima prijava se zaključuju ugovori .

Ugovorom iz prethodnog stava bliže se uređuju način i rokovi za prenos sredstava iz Budžetskog  fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Požarevca, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 30 dana, od dana predviđenog za završetak aktivnosti navedenih u zahtevu, dostavi izveštaj Budžetskom inspektoru Grada Požarevca o realizaciji predviđenih aktivnosti a najkasnije 31. januara 2018. godine.

Obrazac prijave možete preuzeti u kancelariji br. 9.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Slaviša Stojković, dipl.pravnik

 Izjava

 Obrazac prijave

Podeli sa drugima: Facebook Twitter