Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. става 2. алинеја друга Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/16) и главе II. Опис планираних мера, Рурални развој, Унапређење рада рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача 102. Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину, Комисија за израду и праћење реализације за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца на седници одржаној дана 14.06.2017. године, донела следећи

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години

 

 1. Предмет:

– избор корисника средстава по основу права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких и прерађивачких група, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији Града Пожаревца.

– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца, Месним канцеларијама и на веб страни Града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 1. Програм мера:

Право на коришћење подстицаја имају удружења којима су статутом утврђене активности и циљеви за развој пољопривреде и рурални развој за програме и пројекте које су удружења већ реализовала у 2017 .години или је њихова реализација у току.

При додели подстицаја приоритет ће имати програми који подразумевају едукацију пољопривредника, субвенционисање заједничке набавке опреме, механизације, препарата, лекова, садног материјала, посете стручним скуповима и сајмовима, штампање материјала и слично, под условом да је законом дозвољено и да није остварио исте подстицаје код других  државних органа у 2017. години.

Износ подстицаја по кориснику је до 70% од укупно потраживаних средстава, а до износа од максималне вредности до 2.000.000,00 динара.

Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације као и да пројекат не одобри у целости.

 1. Критеријуми за оцењивање поднетих захтева су:

 

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима у пољопривреди и руралном развоју,
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени, да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема,
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности, да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором,
 4. Активности и план рада – да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у предвиђеном времену,
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника,
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући), да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова, колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати,
 7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави,
 8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета фонда, и на који начин,
 9. Извештај о реализацији бар једног пројекта,
 10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета фонда даће предност приликом избора програма / пројекта.

 

04. Потребна документација:

 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс,
 • Детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план оверен од стране овлашћеног лица. За програме и пројекте који су већ реализовани потребно је доставити копије рачуна (а на захтев комисије и оригинали на увид) на основу којих се доказују трошкови удружења,
 • Да је достављена одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину, оригинал или оверена фотокопија,
 • Да је удружење регистровано на територији Града Пожаревца (доказ о упису у регистар код надлежног органа), фотокопија,
 • Да је удружење доставило свој статут, оверен од стране овлашћеног лица,
 • Да је удружење доставило копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, ако се захтев подноси пре 01.03. текуће године може накнадна достава али обавезно пре потписивања уговора), фотокопија,
 • Да је удружење доставило историју свог деловања од оснивања или за задње три године и извештај о реализацији бар једног пројекта (ако их је било), оверен од стране овлашћеног лица,
 • Да је удружење доставило доказ о броју својих чланова,
 • Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2017. години код других државних органа.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години.

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине Града Пожаревца.

Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo пријаву.

Са изабраним подносиоцима пријава се закључују уговори .

Уговором из претходног става ближе се уређују начин и рокови за пренос средстава из Буџетског  фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да у року од 30 дана, од дана предвиђеног за завршетак активности наведених у захтеву, достави извештај Буџетском инспектору Града Пожаревца о реализацији предвиђених активности а најкасније 31. јануара 2018. године.

Образац пријаве можете преузети у канцеларији бр. 9.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славиша Стојковић, дипл.правник

 Изјава

 Образац пријаве

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter