Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni oglas za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 2, 3, 4, 5, 6. i 8.  Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-48/2021-10-1  od  24. marta 2021. godine Gradskog veća Grada Požarevca, člana 26. stava 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 1/15, 7/15,  7/16 i 3/17), Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

JAVNI OGLAS

za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja 

 za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca

I

            Grad Požarevac kao nosilac javne svojine građevinskog zemljišta, sa celinom i bez tereta, oglašava otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac,  u ulici Đure Đakovića b.b. u Požarevcu, sve upisane u list nepokretnosti 5450 K.O. Požarevac, u postupku javnog nadmetanja za svaku parcelu posebno, po tržišnim uslovima.

  

II

 Planirana namena, način korišćenja površina građevinskog zemljišta na  katastarskim parcelama iz tačke I ovog oglasa i osnov za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno građevinske dozvole je  Plan detaljne regulacije „Severni blok industrijske zone“ u Požarevcu “Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 5/10).

  

III

Početna cena građevinskog zemljišta iz tačke I  iznosi:

–          za k. p. broj 6780/32 K.O. Požarevac , površine je 19 ari 63 m2, iznosi 2.041.520,00 dinara,

–           za k. p. broj 6780/33 K.O. Požarevac , površine je 20 ari 01 m2, iznosi 2.901.450,00 dinara,

–           za k. p. broj 6780/26 K.O. Požarevac , površine je 22 ara 05 m2, iznosi 3.197.250,00 dinara,

–           za k. p. broj 6780/30 K.O. Požarevac , površine je 20 ari, iznosi 2.900.000,00 dinara,

–           za k. p. broj 6780/31 K.O. Požarevac , površine je 20 ari 73 m2, iznosi 3.005.850,00 dinara,

–          za k. p. broj 6780/39 K.O. Požarevac , površine je 22 ara 57 m2, iznosi 2.347.280,00 dinara i

–           za k. p. broj 6780/42 K.O. Požarevac , površine je 19 ari 33 m2, iznosi 2.802.850,00 dinara.

IV

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za građevinskog zemljište  je  najviši iznos izlicitirane cene, odnosno najpovoljnija cena, izražena u evrima na dan sprovedene licitacije, s tim da će isplata biti izvršena u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

V

Iznos licitacionog koraka iznosi 5% u prvom licitacionom krugu od  početne vrednosti  građevinskog zemljišta za koje se licitira, a u ostalim licitacionim krugovima 5%  od vrednosti ponuđene cene u prethodnom licitacionom krugu.

VI

U postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati pravna lica, preduzetnici i fizička lica čije su prijave blagovremene, uredne i potpune.

Učesnici koji su  podneli  neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a takve prijave  biće odbačene.

VII

Uslov za učešće u postupku javnog nadmetanje je izvršena uplata depozita u visini od 20% od početne cene građevinskog zemljišta za koje se podnosi prijava, na račun broj 840-705804-32 primalac Grad Požarevac; svrha uplate: depozit – javno nadmetanje, s pozivom na broj 97-52080.

VIII

Naknadu za promenu načina korišćenja i katastarske  klase građevinskog zemljišta plaća učesnik koje je ponudio najpovoljniju cenu.

IX

 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom  listu ,,Politika“. 
 Prijava za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta mora sadržati:

1)       katastarsku oznaku građevinskog zemljišta za koje se podnosi prijava;

2)      ako je podnosilac fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja, broj kontakt telefona i potpis;

3)      ako je podnosilac preduzetnik i pravno lice:naziv, odnosno poslovno lice, matični broj, poreski identifikacioni broj i sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;

4)      broj računa na koji se treba izvršiti povraćaj depozita.

 

Uz prijavu se dostavlja sledeća dokumentacija:

1)      dokaz o uplaćenom depozitu za svaku katastarsku parcelu posebno za koju se podnosi prijava;

2)      ovlašćenje za zastupanje;

3)      fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

 
  
   

X

Prijava se u zatvorenoj koverti  dostavlja neposredno preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa naznakom: Komisija za građevinsko zemljište Grada Požarevca – za javno nadmetanje, ulica Drinska broj 2 Požarevac.

XI

Razgledanje građevinskog zemljišta i dokumentacije u vezi otuđenja predmetnog zemljišta, može se izvršiti u vremenu trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu rukovodiocu Odeljenja za imovinsko-pravne poslove   Gradske uprave Grada Požarevca. 

XII

Postupak javnog nadmetanja održaće se  dana 5. maja 2021. godine u 10 sati u sali 107 Gradske uprave Grada Požarevca.

XIII

Podnosilac prijave koji se prijavio za učešće na javnom nadmetanju, a koji ne  pristupi javnom nadmetanju, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XIV

Učesniku javnog nadmetanja  koji nije ponudio najpovoljniju cenu za otuđenje građevinskog zemljišta, izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita u roku od 8 dana od dana okončanja postupka javnog nadmetanja, na tekući račun naznačen u prijavi.

XV

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu za  građevinsko zemljište, dužan je da utvrđenu cenu građevinskog zemljišta isplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

XVI

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu, a ne zaključi ugovor o otuđenje građevinskog zemljišta u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine Grada Požarevca, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XVII

Bliži podaci o građevinskom zemljištu koje se otuđuje, postupku i dokumentaciji u vezi ovog javnog oglasa, mogu  se dobiti na telefon broj: 012 – 539-638  i od kontakt osobe Dragane Živanović. 

Broj: 09-06-48/21-10-1

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter