Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija  za samozapšljavanje  u okviru nastavka projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

JAVNI POZIV

nezaposlenim licima za dodelu subvencija  za samozapšljavanje 

u okviru nastavka projekta

„Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

Grad Požarevac i program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su ugovor o nastavku sprovođenja aktivnosti „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca koja ima višegodišnje iskustvo u implementiranju projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih organizacija.

Osnovni cilj Projekta je da se stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i romsko preduzetništvo kroz zapošljavanje Roma i Romkinja povratnika, osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

VISINA  SREDSTAVA I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Konkurs sprovodi Komisija za izbor i dodelu subvencija za pokretanju poslovanja,  preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društvenog-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetnišva i zapošljavanja“

Sredstva za dodelu subvencija  u ukupnom iznosu do 15.000 evra su bespovratna, a obezbeđena su u okvira projekta i donatora od strane Nemačke razvojne saradnje  koju sprovodi   GIZ. Sredstva će se koristiti za finansiranje nabavke opreme/mašine radi ostvarenja poslovnih planova za najmanje 5   fizičkih lica u pojedinačnim iznosima do 3.000 eura u dinarskom iznosu po kursu Projekta na dan isplate. Sredstva se mogu koristiti za kupovinu nove i/ili polovne opreme/mašina (do 5 godina starosti) kojom se otvara jedno radno mesto.

Posebno ohrabrujemo da se prijave Romi i Romkinje povratnici, osobe sa invaliditetom, mladi iz ruralnih sredina, osobe izostavljene sa tržišta rada i osobe iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) osnivanje udruženja građana

2) trajna obrtna sredstva ili dugovanja;

3) projekte povezane sa političkim partijama

4) osnovno finansiranje i tekuće poslovanje podnosioca prijave

5) rekonstrukciju i adaptaciju objekata

6)dodeljivanje bespovratnih sredstava drugim pravnim ili fizičkim licima

7)sponzorstva na učešće na seminarima, treninzima, konferencijama, kongresima, obukama, studijskim putovanjima i radionicama

8) pokriće gubitaka, dugova ili potencijalnih budućih obaveza

9) pružanje materijalne i nematerijalne podrške političkim strankama i verskim organizacijama

10)humanitarne aktivnosti

11) projekte u vezi sa:

 1. a. trgovinom robe široke potrošnje;
 2. b. klađenjem i kockanjem;

II   USLOVI KONKURSA

Pravna forma:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju sva nezaposlena punoletna lica koja imaju mesto prebivališta na teritoriji Grada Požarevca i spadaju u teško upošljivu grupu stanovništva.

Ciljna grupa: 

Romi povratnici i Romkinje povratnice po Sporazumu o readmisiji, potencijalni tražioci azila, interno raseljena lica, Romi muškarci i žene bez / niske kvalifikacije, osobe sa invaliditetom, većinsko stanovništvo koje živi na selu, mlade romske majke, Romi i žene u ruralnim područjima, mladi Romi muškarci i žene koje su napustili ustanove socijalne zaštite, primaoci socijalnih naknada, korisnici socijalnih naknada u gotovini koji su sposobni za rad, osobe bez / niske kvalifikacije, višak zaposlenih, mladi do 35 godina starosti koji su imali / imali status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja i ostale socijalno marginalizovane grupe stanovništva)

Pravna lica, međunarodne organizacije, državne institucije, udruženja građana i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Na Konkursu ne mogu da učestvuju fizička lica:

 • Ukoliko se pred nadležnim Sudom vodi krivični postupak;
 • Ukoliko nemaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca;
 • Ukoliko su maloletna
 • Ukoliko ne spadaju u teško upošljive grupe stanovništva
 • Ukoliko je već koristilo bespovratna sredstva i/ili subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Grada Požarevca i/ili Udruženja Roma Braničevskog okruga, a preko projekata i programa koji su finansirani od strane Nemačkog federalnog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj – BMZ.

Grad Požarevac se obavezuje da Krajnjem korisniku obezbedi podršku  u vidu: nabavke i dodele opreme , istih ili boljih tehničkih karakteristika u odnosu na iskazanu potrebu krajnjeg korisnika u prijavi i dokumentaciji predatoj na Javni poziv. Donirana oprema, se najmanje dve godine, ne može  prodati niti otuđiti na drugi način. Ugovorna obaveza počinje da teče od trenutka isporuke opreme.

Potencijalni korisnici subvencija, pored samozapošljavanja, imaju obavezu da registruje privrednu delatnost i obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 24 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pre uključivanja u program Komisija vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana donošenja Odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje,  a najkasnije do datuma isporuke mašina/opreme. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Komisije da će subvencija biti odobrena. Jedan podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu za učešće na ovom Konkursu.

Osnovna dokumentacija koja se podnosi:

 • Obrazac 1 – Formular poslovne ideje
 • Obrazac 2 – Izjava overena i potpisana od strane podnosioca prijave da ne spada ni u jednu od kategorija koje ne mogu da učestvuju na Javnom pozivu
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva

Ostali uslovi:

Korisnik subvencije dužan je da:

 • registruje privrednu delatnost i obavlja registrovanu delatnost najmanje 24 meseci
 • zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, pri čemu  Grad Požarevac prati realizaciju ugovorne obaveze 24 meseci;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom;

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o osnivanju pravnog lica (fotokopija Rešenja o osnivanju iz APR-a)
 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme sa punim radnim
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke

III  KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

1.Da je lice koje se samozapošljava iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje,  

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji, lica iz ostalih grupa teško upošljivih lica

 1. Ekonomska uspešnost poslovanja i održivost poslovne ideje;

3.Posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje  

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);

 1. Inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.
 2. Broj novootvorenih radnih mesta

Selekciona komisija ima pravo da eliminiše prijave:

 1. Koje su pristigle nakon roka za podnošenje prijava;
 2. Ukoliko nije dostavljen ispravno popunjen formular i svu traženu dokumentaciju;
 3. Fizičkih lica koja su podnela više od jedne prijave za učešće u programu;
 4. Fizičkih lica za koje se utvrdi da su dala netačne informacije u procesu apliciranja na Javni poziv;
 5. Fizičkih lica koja su pokušala da utiču na odabir projekata tokom konkursa ili procesa evaluacije pristiglih prijava.

IV  ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Obrasci prijave se mogu preuzeti u:

-prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

-prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, u Kostolcu 

 – u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Obrasci prijave se mogu preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.pozarevac.rs

www.urbo.rs

Podnosioci prijava moraju striktno da se pridržavaju prijavnog formata, da prijave popune jasno i precizno, odgovarajući na sva postavljena pitanja. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja u listu Reč Naroda, a najkasnije do  31.05.2021.godine do  15.00 časova.

Podnosioci prijave sa pratećom dokumentacijom prijave mogu podneti i poštom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Grad Požarevac

Ul.Drinska br2

12000 Požarevac

Komisiji za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

Napomena:

PRIJAVA ZA IZBOR I DODELU SUBVENCIJA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U OKVIRU PROJEKTA „POSTIZANjE INKLUZIVNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA KROZ PODSTICANjE ROMSKOG PREDUZETNIŠVA I ZAPOŠLjAVANjA“  – „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“.

Prijave se mogu predati i lično:

1.U prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac

 1. U prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, Kostolac
 2. U pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu ”Reč naroda”, odnosno do  31.05.2021.godine do  15.00 časova.

KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

 1. Da je lice koje se samozapošljava iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje,  povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji, lica iz ostalih grupa teško upošljivih lica
 2. Ekonomska uspešnost poslovanja i održivost poslovne ideje;
 3. Posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);
 1. Inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.
 2. Broj novootvorenih radnih mesta

Pregled, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanje”

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se rang lista na osnovu predloga Komisije, u skladu sa kriterijumima, i to:

Re.

br.

Kriterijum 1. Ocena prijave rukovodeći se principima socijalnog preduzetnišva  – maksimalni broj bodova 20Broj bodova
2.Ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća      od 10 do 15 bodova
3.Inovativnost prijave                                                                                          od 0 do 5 bodova

 

Re.

br.

Kriterijum 2. Zapošljavanje novih radnika – maksimalni broj bodova 10Broj bodova
1.1 zaposleno lice                          5 bodova
2.2 zaposlena lica                          10 bodova

 

Re.

br.

Kriterijum 3. Vrsta delatnosti – maksimalni broj bodova 10Broj bodova
1.Proizvodnja                          10 boda
2.Prerada                             7 bodova
3.Usluge                             5 bodova

 

Maksimalni broj bodova je 40.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave.

Komisija će po izvršenom rangiranju, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, predložiti odluku o izboru prijava za koje će biti dodeljena bespovratna sredstva.

Kandidati čije je prijave Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od 8 dana od dana prijema odluke o dodeli sredstava.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, broj i datum odluke, razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje.

Prigovor se podnosi Komisiji za izbor i dodelu subvencija za pokretanju poslovanja,  preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društvenog-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetnišva i zapošljavanja“

GIZ zadržava pravo finalne odluke o izboru korisnika

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora.

PREDSEDNIK KOMISIJE

________________________

Marko Milojević, član Gradskog veća

Grada Požarevca – resor preduzetnišvo

Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter