Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv o uslovima i načinu sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji Grada Požarevca

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), tačke 2. u podnaslovu II. Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2016. godinu, člana 91. stav 1. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst) i člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15 i 7/16 ) i zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 01-06-114/2016-10 od 01.07.2016. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

o uslovima i načinu sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita

 na teritoriji Grada Požarevca u 2016. godini

            Raspisuje se Javni poziv o uslovima i načinu sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji Grada Požarevca u 2016. godini.

Za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u tački 2. Kreditna podrška, sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite 100.2.1. Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2016. godinu, u iznosu od 10.000.000,00 dinara. Raspodela sredstava je izvršena u Odluci o budžetu Grada Požarevca za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15 i 7/16) Razdeo 5. Glava 1. Gradska uprava Grada Požarevca, Program 5. Razvoj poljoprivrede PA 0101 – 0002 ekonomska klasifikacija 451100 – tekuće subvencije.

  1. Predmet:

Izbor korisnika sredstava za realizaciju Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2016. godinu, u saradnji sa lokalnom samoupravom o sufinansiranju kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita po odobrenim kreditima u 2016. godini, a u cilju stvaranja uslova za unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Grada Požarevca.

Tekst Javnog poziva je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, Gradske opštine Kostolac, Mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevca www.pozarevac.rs.

  1. Program mera:

Podsticaji obuhvataju podršku poljoprivrednim gazdinstvima za lakši pristup korišćenju kratkoročnih dinarskih kredita sufinansiranjem dela kamate i isplatom podsticaja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Potpisani kreditni ugovori sa poslovnom bankom odobravaće se od 01. januara pa do utroška raspoloživih sredstava, zaključno do 31. oktobra 2016. godine. Kratkoročni krediti se odobravaju na period od godinu dana i jedan korisnik može koristiti samo jednu subvencionisanu kreditnu liniju po vrsti kredita koja može obuhvatati više namena. Kontrolu namenskog korišćenja kredita vršiće poslovna banka, u saradnji sa Komisijom za izradu i praćenje realizacije Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca.

Podsticaj može biti najviše u vrednosti do 100.000,00 dinara, s tim da korisnik kredita čija je kamata veća od navedene vrednosti mora preostali iznos troškova sam snositi.

Pravo na sufinansiranje kamate se može ostvariti za realizaciju tekućih sezonskih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno obrtna sredstva – za nabavku repromaterijala (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, stočna hrana i drugo), nabavku priplodnih grla, grla za tov, rojeva i matica pčela, nabavku nove mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju i nabavku opreme za preradu, čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda.

03.Uslovi za odobrenje podsticajnih sredstava su:

– da je dostavljen uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje,

– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2016. godini,

– da podnosilac zahteva ima prebivalište na teritoriji Grada Požarevca,

– da je podnosilac zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

– da je dostavljena fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

– da je dostavljena overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2016. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2016. godine do utroška sredstava ili zatvaranja Javnog poziva,

-da je dostavljena fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva,

-da se radi o dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana,

– da se ne koristi podsticaj po nekom drugom osnovu, odnosno nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja i

-da poljoprivredno gazdinstvo nema dospelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Požarevcu, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja i kredita.

  1. Uslovi za isplatu podsticajnih sredstava:

Korisnik podsticaja u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o sufinansiranju kamate, dobiće isplatu podsticaja na svoj namenski račun.

Potrebna dokumentacija:

  1. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kojem je potrebno navesti za koju namenu se koriste sredstva odobrena kreditom;
  2. Fotokopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
  3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
  4. Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
  1. Overena kopija ugovora sa bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana u 2016. godini, zaključenog u periodu od 01.01.2016. godine do završetka konkursa i
  2. Potpisana izjava da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilaca dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARATI – JAVNI POZIV O USLOVIMA I NAČINU SUFINANSIRANjA KAMATE KRATKOROČNIH POLjOPRIVREDNIH KREDITA U 2016. GODINI,

poštom na adresu: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, ili lično predajom u pisarnici kancelarija broj 9, zgrada Gradske uprave Grada Požarevca.

Obrazac prijave možete preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca ili sa sajta Grada Požarevca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK
Bane Spasović, dipl. pravnik s.r.

 Obrazac prijave

 Izjava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter