Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни позив о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), тачке 2. у поднаслову II. Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину, члана 91. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16 ) и закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 01-06-114/2016-10 од 01.07.2016. године,

Градско веће Града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита

 на територији Града Пожаревца у 2016. години

            Расписује се Јавни позив о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2016. години.

За ову врсту субвенције, опредељена су средства у тачки 2. Кредитна подршка, суфинансирање камата за пољопривредне кредите 100.2.1. Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину, у износу од 10.000.000,00 динара. Расподела средстава је извршена у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16) Раздео 5. Глава 1. Градска управа Града Пожаревца, Програм 5. Развој пољопривреде ПА 0101 – 0002 економска класификација 451100 – текуће субвенције.

  1. Предмет:

Избор корисника средстава за реализацију Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину, у сарадњи са локалном самоуправом о суфинансирању камате краткорочних пољопривредних кредита по одобреним кредитима у 2016. години, а у циљу стварања услова за унапређење и развој пољопривредне производње на подручју Града Пожаревца.

Tекст Јавног позива је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца, Градске општине Костолац, Месним канцеларијама и на веб страни Града Пожаревца www.pozarevac.rs.

  1. Програм мера:

Подстицаји обухватају подршку пољопривредним газдинствима за лакши приступ коришћењу краткорочних динарских кредита суфинансирањем дела камате и исплатом подстицаја на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Потписани кредитни уговори са пословном банком одобраваће се од 01. јануара па до утрошка расположивих средстава, закључно до 31. октобра 2016. године. Краткорочни кредити се одобравају на период од годину дана и један корисник може користити само једну субвенционисану кредитну линију по врсти кредита која може обухватати више намена. Контролу наменског коришћења кредита вршиће пословна банка, у сарадњи са Комисијом за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца.

Подстицај може бити највише у вредности до 100.000,00 динара, с тим да корисник кредита чија је камата већа од наведене вредности мора преостали износ трошкова сам сносити.

Право на суфинансирање камате се може остварити за реализацију текућих сезонских активности у пољопривредној производњи, односно обртна средства – за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго), набавку приплодних грла, грла за тов, ројева и матица пчела, набавку нове механизације за пољопривредну производњу и набавку опреме за прераду, чување и пласман пољопривредних производа.

03.Услови за одобрење подстицајних средстава су:

– да је достављен уредно попуњен образац захтева за остваривање права на подстицаје,

– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2016. години,

– да подносилац захтева има пребивалиште на територији Града Пожаревца,

– да је подносилац захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

– да је достављена фотокопија личне карте подносиоца захтева,

– да је достављена оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2016. години, закљученог у периоду од 01.01.2016. године до утрошка средстава или затварања Јавног позива,

-да је достављена фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства,

-да се ради о динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана,

– да се не користи подстицај по неком другом основу, односно није предмет другог поступка за коришћење подстицаја и

-да пољопривредно газдинство нема доспелих неизмирених дуговања према Граду Пожаревцу, по основу раније остварених подстицаја и кредита.

  1. Услови за исплату подстицајних средстава:

Корисник подстицаја у року од 60 дана од дана потписивања уговора о суфинансирању камате, добиће исплату подстицаја на свој наменски рачун.

Потребна документација:

  1. Образац захтева за остваривање права на подстицаје у којем је потребно навести за коју намену се користе средства одобрена кредитом;
  2. Фотокопија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава за 2016. годину;
  3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
  4. Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
  1. Оверена копија уговора са банком о одобреном динарском кредиту са периодом отплате од највише годину дана у 2016. години, закљученог у периоду од 01.01.2016. године до завршетка конкурса и
  2. Потписана изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилаца доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ КРАТКОРОЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА У 2016. ГОДИНИ,

поштом на адресу: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, или лично предајом у писарници канцеларија број 9, зграда Градске управе Града Пожаревца.

Образац пријаве можете преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца или са сајта Града Пожаревца.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник с.р.

 Образац пријаве

 Изјава

Подели са другима: Facebook Twitter