Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма Локалног економског развоја

На основу члана 15. став 3. Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17), члана 90. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст), Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја града пожаревца за 2017. годину број 09-06-89/2017-1 од 24. мја 2017. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06-89/2017-1-1 од 24. мја 2017. године Градско веће Града Пожаревца расписује :

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

 1. Расписује се Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17)  за следеће  мере:
 • Привлачење инвеститора, која се реализује  на следећи начин:
 • Обезбеђењем земљишта које је инфраструктурно опремљено које је у јавној својини града,
 • Обезбеђивање закупа на одређено време и инфраструктурно опремање пословног простора у својини Града  за различите намене,
 • Обезбеђењем средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње.
 • Подстицање конкурентности, која се реализује  кроз подршку:
 • Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа,
 • Подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца,
 • Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта.
 1. ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Извори и намена средстава

Средства за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) обезбеђена су Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16).

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.

 1. Право на учествовање у поступку доделе средстава

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала и средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16).

 1. Изузимање од права на доделу средстава

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, трговине, угоститељства, као ни привредним субјектима у тешкоћама.

 1. Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Привлачење инвеститора одређује се на основу оправданих трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Висина средстава која могу бити додељена од стране Града Пожаревца за реализацију мере Подстицање конкурентности једном привредном субјекту је највише до 10.000.000,00 динара у току три узастопне фискалне године, с тим што укупна висина додељене де минимис државне помоћи једном привредном субјекту у току три узастопне фискалне године не може бити већа од 23.000.000,00 динара.

Град Пожаревац у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент доделе средстава.

Средства се у 2017. години могу одобрити искључиво у виду подстицаја.

 1. МЕРА – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА – ИНВЕСТИЦОНИ ПРОЈЕКТИ, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

6.1. Пројекти за које се могу доделити средства

Средства се могу доделити за:

1) пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 50.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 20 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања;

2) пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 100.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 40 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања;

3) пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 500.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70 нових радних места и то до 50% од оправданих трошкова улагања,

4) пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност 25.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места и то до 40% од оправданих трошкова улагања.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са Програмом локалног економског развоја за 2017. годину одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са прописима који уређују доделу државне помоћи.

Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% опрaвданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

 • Услови за доделу средстава

Средства могу бити додељена  под следећим условима:

1) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са овом инвестицијом морају опстати у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године, након завршетка пројекта,

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од најмање пет година, ако је у питању велики привредни субјект, односно у периоду од најмање три године, ако је у питању мали и средњи привредни субјект,

3) да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места,

4) да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а отворено је у року од три године, од завршетка инвестиције.

Корисник средстава, након постизања пуне запослености, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено време у складу са Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца  за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16).

6.3. Рок за реализацију пројекта

Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних места је најдуже три године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, ако Комисија за доделу средстава оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима за одбијање.

6.4.Oправдани трошкови

За реализацију мере Привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове улагања у почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова радна места повезана са почетним улагањем.

У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.

Имовина која се стиче куповином мора бити нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У случају преузимања износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.

Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда су оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају периода закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања.

Трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме не сматрају се оправданим трошковима са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи.

 1. МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ).

За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове иновација (трошкови инструмената, уговорних истраживања, техничког знања и патената који су купљени и лиценцирани, саветодавних услуга, оперативни и трошкови израде техничке студије изводљивости) и трошкове настале за добијање сертификата.

Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручију Републике Србије или најмање први пут на територији Града Пожаревца. Град Пожаревац може доделити подстицај пословном субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове врсте подстицаја посебно ће се водити рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења.

Град Пожаревац може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште. Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације.

Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним активностима и за давање предости домаћим производима у односу на увозне производе.

Давалац де минимис државне помоћи се обавезује да у писаној форми, обавести корисника о томе да му додељује де минимис државну помоћ, као и о износу помоћи израженом у облику (бруто) новчане противвредности помоћи коју му додељује. Пре доделе нове де минимис државне помоћи, давалац де минимис државне помоћи је у обавези да затражи од корисника де минимис државне помоћи да га, у писаној форми, обавести о свакој другој де минимис државној помоћи која му је додељена у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи или другим прописом који уређује доделу де минимис државне помоћи.

Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.

Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има обавезу да достави:

 1. Образац пријаве (може се преузети са званичног сајта Града Пожаревца)
 2. Пратећу документацију која обухвата:

2.1) пројекат – пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву, а који мора садржати све елементе који упућују на јасну повезаност са наменом подстицаја. Пројекат – пословни/бизнис план одобрењем подстицајних средстава постаје саставни део Уговора о додели средстава;

2.2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

2.3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик,

2.4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

2.5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

2.6) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве (не односи се на меру Подстицање конкурентности),

2.7) подносилац пријаве дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Пожаревца, на износ укупног подстицаја који се тражи од Града Пожаревца,

2.8) поред банкарске гаранције, подносилац пријаве дужан је да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

Пријава се подноси на српском језику.

 1. Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава, анализа поднетих пројеката, уговор о додели средстава, исплата додељених средстава

Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду Градске управе Града Пожаревца утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава у складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину и достављеном Пријавом.

Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду Градске управе Града Пожаревца одбацује неблаговремене Пријаве.

Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду Градске управе Града Пожаревца врши стручну анализу пројеката у складу са Програмом локалног економског развоја за 2017. годину и Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину на основу достављених Пријава, и Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене доставља Комисији за доделу средстава.

Градско веће Града Пожаревца доноси одлуку о додели средстава у складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину и расположивим буџетским средствима на предлог Комисије за доделу средстава.

Додела средстава регулише се уговором којим се уређују међусобна права и обавезе Града Пожаревца и корисника средстава у складу са коначном одлуком коју је донело Градско веће Града Пожаревца.

Уговор о додели средстава нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових радних места са динамиком запошљавања, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин  исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист Града Пожаревца – банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.

Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.

Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује извршење обавезе за чије се испуњење тражи исплата средстава или чије је испуњење услов за трансфер средстава.

Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља Градском већу Града Пожаревца.

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Градска управа, Одељење за финансије,  може по основу издате банкарске гаранције,  и бланко соло менице,  да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

На званичном сајту Града Пожаревца може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17), Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и других пратећих аката,  којима се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава.

 1. Подношење пријаве

Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту: Пријава) чине Образац пријаве и пратећа документација која се уз њега подноси.

Пријава се подноси на српском језику.

Образац пријаве објавити на званичној интернет страници града Пожаревца, а може се преузети и у писарници Градске управе, у канцеларији број 9.

Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:

1) пројекат – пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу, који је саставни део Уговора;

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик,

4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

6) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.

7) банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Пожаревца, на износ укупног подстицаја који се тражи од Града Пожаревца,

8) две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Пријава се подноси на адресу:

Град Пожаревац

Градоначелник Града Пожаревца

Ул. Дринска бр. 2

12 000 Пожаревац

Са назнаком: За јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја  Града Пожаревца за 2017. годину“.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Јавни позив се објављује у Листу “Реч народа“, као и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава одређених за ову намену

Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у канцеларијама бр. 36 Градске управе Града Пожаревца Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду од 07.30-15.30 часова сваког радног дана или на телефон број: 012/539-678 (особе за контакт Александра Ђорђевић и Соња Траиловић).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р

Пријавни образац

 

Због указане потребе за појашњењем у вези обавезне документације коју је подносилац пријаве дужан да достави уз захтев за остваривање права на финансијску подршку на Јавни  позива за  доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину,  који  је расписало Градско веће Града Пожаревца, а који је  објављен у листу „Реч народа“ од 30.5.2017. године, као и на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs од 25.5.2017. године, Градоначелник града  Пожаревца и Служба за локално-економски  развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање Градске управе града Пожаревца, Сектор за локално економски развој, привреду и пољопривреду, дају следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавним  позивом за  доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину,  који  је расписало Градско веће Града Пожаревца, а који је  објављен у листу „Реч народа“ од 30.5.2017. године, као и на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs од 25.5.2017. године, прописано је да је подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку тј. образац пријаве  дужан да  поред  пратеће  документације наведене под редним бројевима од 1) до  6) достави и:   

„7) банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Пожаревца, на износ укупног подстицаја који се тражи од Града Пожаревца,

8) две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза. „

      У вези са наведеним, а сходно  датом усменом изјашњењу Министарства финансија РС да се средства обезбеђења могу доставити тек када је утврђен износ подстицаја који подносилац пријаве може да добије, а да се висина истих утврђује тек након што Градско веће Града Пожаревца донесе своју одлуку,  обавештавају се сви заинтересовани субјекти који имају право да учествују у поступку доделе средстава по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, да су дужни  да доставе Граду Пожаревцу, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења уговора, банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Пожаревца на износ одобрених средстава подстицаја као и две потписане бланко соло менице у корист Града Пожаревца, као даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне камате у тренутку попуњавања менице а у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате које су снабдевене клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране су у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене од стране лица овлашћеног за заступање примаоца подстицајних средстава.

ШЕФИЦА СЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ      РАЗВОЈ,   ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Александра Ђорђевић, дипл. економиста, с.р.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правни, с.р.

 

 

Подели са другима: Facebook Twitter