Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17), člana 90. stav 1. tačka 3) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 17/16 – prečišćen tekst), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja grada požarevca za 2017. godinu broj 09-06-89/2017-1 od 24. mja 2017. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj 09-06-89/2017-1-1 od 24. mja 2017. godine Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje :

JAVNI POZIV

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE

PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU

 1. Raspisuje se Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17)  za sledeće  mere:
 • Privlačenje investitora, koja se realizuje  na sledeći način:
 • Obezbeđenjem zemljišta koje je infrastrukturno opremljeno koje je u javnoj svojini grada,
 • Obezbeđivanje zakupa na određeno vreme i infrastrukturno opremanje poslovnog prostora u svojini Grada  za različite namene,
 • Obezbeđenjem sredstava za nabavku opreme (mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje.
 • Podsticanje konkurentnosti, koja se realizuje  kroz podršku:
 • Proizvodnih inovacija koje imaju mogućnost direktne primene i definisane koristi u lancu vrednosti proizvoda,
 • Podršku razvoja koperativa, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca,
 • Dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta.
 1. VISINA SREDSTAVA I PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU

Izvori i namena sredstava

Sredstva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 17/16).

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata i projekata kojima se podstiče konkurentnost u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 1. Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori – domaći i strani, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji imaju investicione projekte i projekte kojima se podstiče konkurentnost u sektorima za koje se u skladu sa programom lokalnog ekonomskog razvoja obezbeđuju sredstva i koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava, na način i pod uslovima predviđenim Odlukom o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 17/16).

 1. Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se subjekti koji sredstva ne mogu dobiti iz budžeta Republike u skladu sa zakonom i drugim propisima, i to privrednim subjektima koji obavljaju delatnosti u sektorima čelika, sintetičkih vlakana i uglja, trgovine, ugostiteljstva, kao ni privrednim subjektima u teškoćama.

 1. Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za realizaciju mere Privlačenje investitora određuje se na osnovu opravdanih troškova ulaganja i direktnih i indirektnih efekata ulaganja i u odnosu na visinu investicije.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena od strane Grada Požarevca za realizaciju mere Podsticanje konkurentnosti jednom privrednom subjektu je najviše do 10.000.000,00 dinara u toku tri uzastopne fiskalne godine, s tim što ukupna visina dodeljene de minimis državne pomoći jednom privrednom subjektu u toku tri uzastopne fiskalne godine ne može biti veća od 23.000.000,00 dinara.

Grad Požarevac u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu za svaku godinu određuje instrument dodele sredstava.

Sredstva se u 2017. godini mogu odobriti isključivo u vidu podsticaja.

 1. MERA – PRIVLAČENjE INVESTITORA – INVESTICONI PROJEKTI, ROK ZA REALIZACIJU, USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

6.1. Projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 50.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta i to do 50% od opravdanih troškova ulaganja;

2) projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 100.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta i to do 50% od opravdanih troškova ulaganja;

3) projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 500.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 70 novih radnih mesta i to do 50% od opravdanih troškova ulaganja,

4) projekte u sektoru usluga čija je minimalna vrednost 25.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta i to do 40% od opravdanih troškova ulaganja.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa Programom lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu određuje se u apsolutnom iznosu, uz obezbeđivanje poštovanja maksimalnog dozvoljenog intenziteta u skladu sa propisima koji uređuju dodelu državne pomoći.

Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

 • Uslovi za dodelu sredstava

Sredstva mogu biti dodeljena  pod sledećim uslovima:

1) da investicija i novootvorena radna mesta povezana sa ovom investicijom moraju opstati u istom području najmanje pet godina, a u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata tri godine, nakon završetka projekta,

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od najmanje pet godina, ako je u pitanju veliki privredni subjekt, odnosno u periodu od najmanje tri godine, ako je u pitanju mali i srednji privredni subjekt,

3) da ulaganje mora da rezultira neto povećanjem broja zaposlenih u privrednom subjektu u poređenju sa prosečnim brojem zaposlenih u proteklih 12 meseci, a u slučaju da se radno mesto zatvori u tom periodu, mora se oduzeti od broja novootvorenih radnih mesta,

4) da radno mesto bude neposredno povezano sa početnom investicijom, a otvoreno je u roku od tri godine, od završetka investicije.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstva (u daljem tekstu: Ugovor), dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada, za sve ugovoreno vreme u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 17/16).

6.3. Rok za realizaciju projekta

Rok za realizaciju projekta i otvaranje novih radnih mesta je najduže tri godine od dana zaključenja Ugovora, a koji se nakon zaključenja može produžiti najviše na pet godina, po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ako Komisija za dodelu sredstava oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi utvrđeni programom lokalnog ekonomskog razvoja.

Ako Komisija za dodelu sredstava oceni da su potrebe za produženjem roka opravdane i svrsishodne, pristupa se izmenama i dopunama Ugovora u skladu sa obrazloženim zahtevom ili se podnosilac zahteva obaveštava o odbijanju zahteva uz obrazloženje o razlozima za odbijanje.

6.4.Opravdani troškovi

Za realizaciju mere Privlačenje investitora sredstva se mogu odobriti za sledeće opravdane troškove ulaganja u početna investiciona ulaganja (materijalna i nematerijalna imovina) i nova radna mesta povezana sa početnim ulaganjem.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je zatvoren ili bi bio zatvoren ukoliko ne bi bio kupljen, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Imovina koja se stiče kupovinom mora biti nova, izuzev u slučaju kada se državna pomoć dodeljuje malim i srednjim privrednim subjektima. U slučaju preuzimanja iznos sredstava za čije je sticanje državna pomoć već bila odobrena pre kupovine, odbija se od ukupnog iznosa.

Troškovi vezani za sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada su opravdani samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine, na kraju perioda zakupa. U slučaju zakupa zemljišta i zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja.

Troškovi koji se odnose na nabavku transportnih sredstava i opreme ne smatraju se opravdanim troškovima sa stanovišta regionalne investicione državne pomoći.

 1. MERA – PODSTICANjE KONKURENTNOSTI

Ova mera se realizuje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Za realizaciju ove mere sredstva se mogu odobriti za sledeće opravdane troškove: troškove inovacija (troškovi instrumenata, ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni i licencirani, savetodavnih usluga, operativni i troškovi izrade tehničke studije izvodljivosti) i troškove nastale za dobijanje sertifikata.

Pod tržišnom ili proizvodnom inovacijom u smislu ove mere se podrazumeva inovativno proizvodno ili tržišno rešenje koje se prvi put primenjuje na područiju Republike Srbije ili najmanje prvi put na teritoriji Grada Požarevca. Grad Požarevac može dodeliti podsticaj poslovnom subjektu u vidu sufinansiranja delimičnog razvoja i primene proizvodne ili tržišne inovacije, ukoliko se kroz biznis plan može pokazati direktna isplativost inovativnog rešenja. Prilikom dodele ove vrste podsticaja posebno će se voditi računa da u okviru analize isplativosti budu jasno dokazani (kroz odgovarajuću dokumentaciju ili dodatni elaborat) svi elementi koji ukazuju na originalnost rešenja.

Grad Požarevac može dodeliti podsticaj poslovnom subjektu za sufinansiranje troškova sticanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta, ukoliko se odgovarajućim biznis planom i analizom nedvosmisleno dokaže isplativost takvog ulaganja tj. nužnost sticanja ovakvog sertifikata za izlazak na inostrano tržište. Iznos ovog sufinansiranja je do 50% direktnih troškova sertifikacije.

De minimis državna pomoć ne može da se dodeli za podsticanje izvoza, odnosno za delatnosti koje direktno utiču na obim izvoza, uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za pokriće drugih tekućih rashoda (operativnih troškova) privrednog subjekta povezanih sa izvoznim aktivnostima i za davanje predosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

Davalac de minimis državne pomoći se obavezuje da u pisanoj formi, obavesti korisnika o tome da mu dodeljuje de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu pomoći izraženom u obliku (bruto) novčane protivvrednosti pomoći koju mu dodeljuje. Pre dodele nove de minimis državne pomoći, davalac de minimis državne pomoći je u obavezi da zatraži od korisnika de minimis državne pomoći da ga, u pisanoj formi, obavesti o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja mu je dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći ili drugim propisom koji uređuje dodelu de minimis državne pomoći.

Pomoć za pokriće troškova učestvovanja na sajmovima, odnosno za nadoknadu troškova izrade studija ili pružanja savetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novom tržištu u drugoj državi ne smatra se pomoći za podsticanje izvoza.

Podnosilac prijave uz zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku ima obavezu da dostavi:

 1. Obrazac prijave (može se preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Požarevca)
 2. Prateću dokumentaciju koja obuhvata:

2.1) projekat – poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu, a koji mora sadržati sve elemente koji upućuju na jasnu povezanost sa namenom podsticaja. Projekat – poslovni/biznis plan odobrenjem podsticajnih sredstava postaje sastavni deo Ugovora o dodeli sredstava;

2.2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);

2.3) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

2.4) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, ili ukoliko je aplicirao za sredstva kojima se realizuje mera podsticanje konkurentnosti, obavezuje se da podnese izjavu po kom osnovu i u kom obliku i iznosu mu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republika Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,

2.5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

2.6) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja sa zaposlenima kod Korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave (ne odnosi se na meru Podsticanje konkurentnosti),

2.7) podnosilac prijave dužan je da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Grada Požarevca, na iznos ukupnog podsticaja koji se traži od Grada Požarevca,

2.8) pored bankarske garancije, podnosilac prijave dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

 1. Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava, analiza podnetih projekata, ugovor o dodeli sredstava, isplata dodeljenih sredstava

Sektor za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Požarevca utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu i dostavljenom Prijavom.

Sektor za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Požarevca odbacuje neblagovremene Prijave.

Sektor za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Požarevca vrši stručnu analizu projekata u skladu sa Programom lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu i Odlukom o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu na osnovu dostavljenih Prijava, i Prijave koje su blagovremene, potpune i dopuštene dostavlja Komisiji za dodelu sredstava.

Gradsko veće Grada Požarevca donosi odluku o dodeli sredstava u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu i raspoloživim budžetskim sredstvima na predlog Komisije za dodelu sredstava.

Dodela sredstava reguliše se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze Grada Požarevca i korisnika sredstava u skladu sa konačnom odlukom koju je donelo Gradsko veće Grada Požarevca.

Ugovor o dodeli sredstava naročito sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta sa dinamikom zapošljavanja, rok za realizaciju investicionog projekta, vrstu i iznos dodeljenih sredstava, dinamiku i način  isplate dodeljenih sredstava, odnosno drugih podsticaja, sredstva obezbeđenja u korist Grada Požarevca – bankarska garancija i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se u skladu sa Ugovorom.

Uz zahtev za isplatu sredstava dostavlja se i dokumentacija kojom se dokazuje izvršenje obaveze za čije se ispunjenje traži isplata sredstava ili čije je ispunjenje uslov za transfer sredstava.

Komisija za nadzor prati dinamiku realizacije projekta i ispunjavanje ugovornih obaveza korisnika sredstava i o tome sačinjava izveštaj koji dostavlja Gradskom veću Grada Požarevca.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, Gradska uprava, Odeljenje za finansije,  može po osnovu izdate bankarske garancije,  i blanko solo menice,  da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Na zvaničnom sajtu Grada Požarevca može se izvršiti uvid u odredbe Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu(„Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17), Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i drugih pratećih akata,  kojima se definišu način, uslovi i kriterijumi za dodelu sredstava.

 1. Podnošenje prijave

Prijavu za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Prijava) čine Obrazac prijave i prateća dokumentacija koja se uz njega podnosi.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Obrazac prijave objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Požarevca, a može se preuzeti i u pisarnici Gradske uprave, u kancelariji broj 9.

Prateća dokumentacija koja se podnosi uz Obrazac prijave obavezno obuhvata:

1) projekat – poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom oglasu, koji je sastavni deo Ugovora;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);

3) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

4) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, ili ukoliko je aplicirao za sredstva kojima se realizuje mera podsticanje konkurentnosti, obavezuje se da podnese izjavu po kom osnovu i u kom obliku i iznosu mu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republika Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

6) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja sa zaposlenima kod Korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave.

7) bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Grada Požarevca, na iznos ukupnog podsticaja koji se traži od Grada Požarevca,

8) dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Prijava se podnosi na adresu:

Grad Požarevac

Gradonačelnik Grada Požarevca

Ul. Drinska br. 2

12 000 Požarevac

Sa naznakom: Za javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja  Grada Požarevca za 2017. godinu“.

Danom podnošenja prijave smatra se dan prijema Prijave od strane pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Javni poziv se objavljuje u Listu “Reč naroda“, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava određenih za ovu namenu

Sve potrebne informacije u vezi sa objavljenim javnim pozivom možete dobiti u kancelarijama br. 36 Gradske uprave Grada Požarevca Sektor za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu od 07.30-15.30 časova svakog radnog dana ili na telefon broj: 012/539-678 (osobe za kontakt Aleksandra Đorđević i Sonja Trailović).

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADONAČELNIK

GRADA POŽAREVCA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r

Prijavni obrazac

 

Zbog ukazane potrebe za pojašnjenjem u vezi obavezne dokumentacije koju je podnosilac prijave dužan da dostavi uz zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku na Javni  poziva za  dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu,  koji  je raspisalo Gradsko veće Grada Požarevca, a koji je  objavljen u listu „Reč naroda“ od 30.5.2017. godine, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs od 25.5.2017. godine, Gradonačelnik grada  Požarevca i Služba za lokalno-ekonomski  razvoj, privredu, poljoprivredu, investicije i stanovanje Gradske uprave grada Požarevca, Sektor za lokalno ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu, daju sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Javnim  pozivom za  dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu,  koji  je raspisalo Gradsko veće Grada Požarevca, a koji je  objavljen u listu „Reč naroda“ od 30.5.2017. godine, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs od 25.5.2017. godine, propisano je da je podnosilac prijave uz zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku tj. obrazac prijave  dužan da  pored  prateće  dokumentacije navedene pod rednim brojevima od 1) do  6) dostavi i:   

„7) bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Grada Požarevca, na iznos ukupnog podsticaja koji se traži od Grada Požarevca,

8) dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza. „

      U vezi sa navedenim, a shodno  datom usmenom izjašnjenju Ministarstva finansija RS da se sredstva obezbeđenja mogu dostaviti tek kada je utvrđen iznos podsticaja koji podnosilac prijave može da dobije, a da se visina istih utvrđuje tek nakon što Gradsko veće Grada Požarevca donese svoju odluku,  obaveštavaju se svi zainteresovani subjekti koji imaju pravo da učestvuju u postupku dodele sredstava po Javnom pozivu za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, da su dužni  da dostave Gradu Požarevcu, kao davaocu podsticajnih sredstava, najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o dodeli podsticaja, a pre zaključenja ugovora, bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Grada Požarevca na iznos odobrenih sredstava podsticaja kao i dve potpisane blanko solo menice u korist Grada Požarevca, kao davaoca podsticajnih sredstava sa meničnim ovlašćenjem za potpuni iznos u visini zakonske zatezne kamate u trenutku popunjavanja menice a u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate koje su snabdevene klauzulom “bez protesta“ i „po viđenju“, na ime davaoca podsticajnih sredstava i evidentirane su u registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, overene od strane lica ovlašćenog za zastupanje primaoca podsticajnih sredstava.

ŠEFICA SEKTORA ZA LOKALNO EKONOMSKI      RAZVOJ,   PRIVREDU I POLjOPRIVREDU

Aleksandra Đorđević, dipl. ekonomista, s.r.

 

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravni, s.r.

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter