Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

R e p u b l i k a S r b i j a

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Komisija za izradu godišnjeg programa,

zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog

zemljišta na teritoriji Grada Požarevca

u državnoj svojini

Broj: 07-320-100/2016

15. jul 2016 godine

POŽAREVAC

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2017 GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015),Komisija za izradu godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

– vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i

– vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:

 1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (pribavlja organ lokalne samouprave), odnosno ako infrastruktura nije uknjižena u javnu evidenciju o nepokretnosti pravno lice dostavlja popisnu listu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisanu i overenu u skladu Zakonom o računovodstvu;
 3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva);

(Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele, ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

 1. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja organ lokalne samouprave);
 2. Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim lice koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlja podnosilac zahteva).

II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:

 1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova objekta kao dokaz da objekat ispunjava uslove za gajenje životinja i kao dokaz da je lice vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje životinja (dostavlja podnosilac zahteva);
 3. Isprava iz veterinarske stanice kojom se potvrđuje da je podnosilac zahteva vlasnik domaćih životinja (dostavlja podnosilac zahteva) ;
 4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (pribavlja organ lokalne samouprave);
 5. Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora (dostavlja podnosilac zahteva);

(Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, podnesu Zahtev Republičkom veterinarskom inspektoru da utvrdi broj uslovnih grla, u skladu sa kapacitetom, vrstom i kategorijom životinja iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Ukoliko Republički veterinarski inspektor ne zatekne nijednu životinju u objektu u trenutku kontrole, kod životinja koje se uzgajaju u turnusima, on obračunava broj uslovnih grla na osnovu isprave lica o prodaji,predaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kapaciteta iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 31. oktobra 2016. godine).

 1. Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

– izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

– izjavu koliku površinu poljoprivrednog zemljišta poseduje u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev;

– spisak povezanih lica i površinu poljoprivrednog zemljišta koju ta lica poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev.

(Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra se: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova);

 1. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja organ lokalne samouprave);
 2. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva, na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja organ lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica koji u izjavi dostavlja podnosilac zahteva :

– kod podnosioca zahteva fizičkog lica: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi.

– kod podnosioca zahteva pravnog lica za sva lica koja su navedena u prethodno pribavljenom dokazu iz Agencije za privredne registre o povezanim licima sa podnosiocem zahteva;

Sva ograničenja iz člana 64a stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnosi se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

Dokumentaciju iz dela I tačke 2 i 4, odnosno iz dela II tačke 4, 7 i 8 organ lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla po zapisniku Republičkog veterinarskog inspektora, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta,u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

Ukoliko se za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa utvrdi da su predmet restitucije, predmetne katastarske parcele će se izuzeti iz daljeg postupka davanja u zakup.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Požarevca u državnoj svojini na adresu: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini, 12000 Požarevac, ul Drinska br 2, br., Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Zoran Marjanović, telefon: 012/539-648, email: zmarjanovic@pozarevac.rs  .

Ovaj javni poziv objaviti u  nedeljnom listu  Reč naroda i, internet stranici grada Požarevca: www.pozarevac.rs  i na oglasnim tablama  Mesnih kancelarija.

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Podeli sa drugima: Facebook Twitter